Vartotojo vadovas ELECTROLUX LTB1AE24U0

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo ELECTROLUX LTB1AE24U0. Mes tikimės kad ši ELECTROLUX LTB1AE24U0 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją ELECTROLUX LTB1AE24U0.


ELECTROLUX LTB1AE24U0 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (538 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija ELECTROLUX LTB1AE24U0

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] LTB1AE24U0 LTB1AE24W0 LTB1AF24U0 LTB1AF24W0 CS Chladnicka s mraznickou Návod k pouzití 2 SK Chladnicka s mraznickou Návod na pouzívanie 22 2 www. electrolux. com OBSAH 1. BEZPECNOSTNÍ INFORMACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPECNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. INSTALACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. [. . . ] Pomáhejte chránit zivotní prostedí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotebice urcené k likvidaci. Spotebice oznacené píslusným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotebic odevzdejte v místním sbrném dvoe nebo kontaktujte místní úad. 22 www. electrolux. com OBSAH 1. BEZPECNOSTNÉ INFORMÁCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. BEZPECNOSTNÉ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALÁCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. PREVÁDZKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAZDODENNÉ POUZÍVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIPY A RADY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSETROVANIE A CISTENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8. RIESENIE PROBLÉMOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZVUKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10. TECHNICKÉ ÚDAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFORMÁCIE PRE SKÚSOBNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MYSLÍME NA VÁS akujeme, ze ste si kúpili spotrebic znacky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desarocia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a stýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovsetkým na vás. Pri kazdom pouzití si tak môzete by istí, ze dosiahnete vynikajúce výsledky. Navstívte nasu stránku, kde nájdete: Rady ohadne pouzívania, brozúry, návody na riesenie problémov a informácie o opravách: www. electrolux. com/support Zaregistrujte si svoj spotrebic a vyuzívajte este lepsí servis: www. registerelectrolux. com Príslusenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebic si môzete kúpi na stránke: www. electrolux. com/shop STAROSTLIVOS A SLUZBY ZÁKAZNÍKOM Vzdy pouzívajte originálne náhradné diely. Ke budete kontaktova autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravi nasledujúce údaje: model, císlo výrobku, sériové císlo. Tieto informácie nájdete na typovom stítku. Varovanie/upozornenie ­ Bezpecnostné pokyny Vseobecné informácie a tipy Ochrana zivotného prostredia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 1. BEZPECNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred instaláciou a pouzívaním spotrebica si pozorne precítajte prilozený návod na pouzívanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za skody spôsobené SLOVENSKY 23 nesprávnou montázou alebo pouzívaním. [. . . ] nom rezime. Ziarovka je vypálená. Obráte sa na najblizsie autorizované servisné stre- disko. Prílis vea námrazy a adu. Dvierka spotrebica nie sú Pozrite si cas , , Zatvorenie správne zatvorené. dvierok". Tesnenie je poskodené alebo spinavé. Pozrite si cas , , Zatvorenie dvierok". Potraviny nie sú správne Lepsie zabate potraviny. zabalené. Teplota nie je nastavená Pozrite si cas , , Prevádz- správne. ka". Spotrebic je úplne plný a súcasne je nastavený na najnizsiu teplotu. Nastavte vyssiu teplotu. Pozrite si cas , , Prevádz- ka". Teplota nastavená v spo- Nastavte vyssiu teplotu. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS ELECTROLUX LTB1AE24U0

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag