Vartotojo vadovas ELECTROLUX LFP316FB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo ELECTROLUX LFP316FB. Mes tikimės kad ši ELECTROLUX LFP316FB vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją ELECTROLUX LFP316FB.


ELECTROLUX LFP316FB : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (15041 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija ELECTROLUX LFP316FB

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] LFP216S LFP216W LFP315S LFP316AS LFP316FB LFP316FW LFP316S LFP316AB LFP316AW EN User manual DE Gebrauchsanleitung FR Manuel d'utilisation NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de uso PT Livro de instrues para utilizao IT Libretto di uso SV Anvndningshandbok NO Bruksveiledning FI Kyttohjeet DA Brugsvejledning RU ET Kasutusjuhend LV Lietosanas pamcba LT Naudotojo vadovas UK HU Hasznlati tmutat CS Nvod k pouzit SK Nvod na pouzvanie RO Manual de folosire PL Instrukcja uytkowania HR Knjizica s uputama SL Navodilo za uporabo EL TR Kullanim kitapii BG KK MK SQ Udhzues pr prdorimin SR AR VI Hng dn s dng 2 www. electrolux. com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAFETY INSTRUCTIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAINTENANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Saglabjiet so instrukciju dros un viegli pieejam viet, lai nkotne vartu to izmantot. 1. 1 Brnu un personu ar invaliditti drosba 76 www. electrolux. com Brni no 8 gadu vecuma, cilvki ar ierobezotm fiziskm, sensorm un gargm spjm vai cilvki, kuriem nav atbilstosas pieredzes un zinsanu, var lietot so ierci tikai ja tiek nodrosinta atbilstosa uzraudzba vai ir doti nordjumi, k dros veid lietot ierci, kas garant to, ka vii apzins ar to saisttus draudus. Brni no 3-8 gadu vecum un cilvki ar smagu invalidittes pakpi nedrkst piekt iercei, ja nevarat nodrosint viiem patstvgu uzraudzbu. Liegt piekuvi iercei brniem jaunkiem par 3 gadiem, ja nevarat nodrosint viiem patstvgu uzraudzbu. Brniem bez uzraudzbas aizliegts trt un veikt ierces uztursanas darbus. 1. 2 Visprjie drosbas noteikumi Ierce ir paredzta lietosanai mjs virs krsnm, pltm vai citm sda veida diena pagatavosanas iercm. Pirms jebkda veida ierces apkopes darbiem, ierci obligti atvienojiet no strvas avota. UZMANBU: Detaas, kurm ir piekuve var sakarst lietosanas laik kop ar diena pagatavosanas iercm. Izmantojiet tikai montzas skrves, kuras ir iekautas ierces komplektcij: ja ts netika iekautas komplektcij, jizmanto skrves, kuras ir ieteiktas lietosanas rokas grmat. Minimlais attlums no plts virsmas, uz kuras atrodas diena pagatavosanas trauks un ierces apaksjo dau, ir jbt 65 cm, ja lietosanas rokasgrmat nav noteikts savdk. Ja plts virsmas uzstdsanas rokasgrmat ir noteikta lielka distance, t ir jievro. Gaisa nosces instalcija ir jierko saska ar vietjs likumdosanas normm. Telp, kur ierce ir uzstdta, nepieciesams nodrosint labu ventilciju, lai izvairtos no atgzu, kas rodas gzes iekrtu vai cita veida kurinma sadegsanas proces, ieskaitot atkltu uguns, ieplsanas atpaka telp. Prliecinieties, ka ventilcijas atveres nav blotas un gaiss, ko iesc LATVIESU 77 ierce, netiek novadts citu dmu un tvaika iercu novades sistms (piem. , centrls apkures, dens sildtji utt. ). Ja ierce strd ar citm iercm, telp radtais maksimlais vakuums nedrkst prsniegt 0, 04 mbar. Lai nomaintu bojto strvas padeves vadu, nepieciesams sazinties ar msu autoriztu servisa centru vai elektrii. Ja ierce ir pieslgta tiesi strvas avotam, elektroinstalcijai ir jbt aprkotai ar novadtju, kurs auj pilnb atslgt ierci no strvas avota. Iercei, kuru izmanto atvienosanai, ir jbt pieslgtai ar patstvgu atspriegotju, saska ar elektroinstalcijas normm. Ierci ir regulri jtra, lai novrstu virsmas materila stvoka pasliktinsanos. Iekrtas virsmu trsanai neizmantot tvaika trsanas ierces, augstspiediena mazgsanas ierces, abrazvus trsanas ldzekus vai asus metla skrpjus. Tauku filtri regulri jtra (vismaz reizi 2 mnesos) un noemt no ierces nogulsnjusos taukus, lai izvairtos no aizdegsanas riska. Traumu, strvas trieciena, apdegumu vai ierces bojjuma risks. vien atvere tm nav paredzta 2. 2 Elektroinstalcija BRDINJUMS!Ugunsgrka un strvas trieciena risks. Ierces uzstdsanu drkst veikt tikai kvalificts specilists. Neuzstdiet un nelietojiet bojtu ierci. Pirms uzstdsanas no ierces noemiet visus iepakojumus, uzlmes un aizsargplvi. [. . . ] Redovno ocistite filter za mast (najmanje jedan puta na 2 meseca) i uklonite mast iz jedinice kako biste sprecili opasnost od pozara. Opasnost od povreda, elektricnog udara, opekotina ili osteenja ureaja. Samo kvalifikovano lice moze instalirati ureaj. Nemojte instalirati ili koristiti osteeni ureaj. Pratite uputstva za instalaciju prilozena uz ureaj. Uvek pazi kad pomerate aparat sa velikom tezinom, uvek nosite zastitne rukavice i punu, izdrzljivu obuu. Pre montiranja aparata, uklonite svu ambalazu, etikete i zastitne folije. Nemojte odvoditi vazduh kroz rupu u zidu, osim ako je rupa iskljucivo namenjena za tu svrhu. 2. 2 Elektricna veza UPOZORENJE! Proverite da li su specifikacije na nazivnoj tablici u skladu sa karakteristikama izvora napajanja. Ako se simbol ( ) ne odstampa na imenski tablici, masina treba da bude uzemljena. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS ELECTROLUX LFP316FB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag