Vartotojo vadovas ELECTROLUX LFB2AF88S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo ELECTROLUX LFB2AF88S. Mes tikimės kad ši ELECTROLUX LFB2AF88S vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją ELECTROLUX LFB2AF88S.


ELECTROLUX LFB2AF88S : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (536 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija ELECTROLUX LFB2AF88S

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] LFB2AF88S PL Chlodziarka SK Chladnicka Instrukcja obslugi 2 Návod na pouzívanie 22 2 www. electrolux. com SPIS TRECI 1. INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] INSTALÁCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. OVLÁDACÍ PANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. KAZDODENNÉ POUZÍVANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIPY A RADY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSETROVANIE A CISTENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8. RIESENIE PROBLÉMOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZVUKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 10. TECHNICKÉ ÚDAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFORMÁCIE PRE SKÚSOBNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 MYSLÍME NA VÁS akujeme, ze ste si kúpili spotrebic znacky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desarocia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a stýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovsetkým na vás. Pri kazdom pouzití si tak môzete by istí, ze dosiahnete vynikajúce výsledky. Navstívte nasu stránku, kde nájdete: Rady ohadne pouzívania, brozúry, návody na riesenie problémov a informácie o opravách: www. electrolux. com/support Zaregistrujte si svoj spotrebic a vyuzívajte este lepsí servis: www. registerelectrolux. com Príslusenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebic si môzete kúpi na stránke: www. electrolux. com/shop STAROSTLIVOS A SLUZBY ZÁKAZNÍKOM Vzdy pouzívajte originálne náhradné diely. Ke budete kontaktova autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravi nasledujúce údaje: model, císlo výrobku, sériové císlo. Tieto informácie nájdete na typovom stítku. Varovanie/upozornenie ­ Bezpecnostné pokyny Vseobecné informácie a tipy Ochrana zivotného prostredia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 1. BEZPECNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred instaláciou a pouzívaním spotrebica si pozorne precítajte prilozený návod na pouzívanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za skody spôsobené SLOVENSKY 23 nesprávnou montázou alebo pouzívaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpecnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnu. 1. 1 Bezpecnos detí a zranitených osôb · Tento spotrebic smú pouzíva deti starsie ako 8 rokov a osoby so znízenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poucené o bezpecnom pouzívaní spotrebica a rozumejú prípadným rizikám. · Deti od 3 do 8 rokov smú naklada a vyklada potraviny do/zo spotrebica za predpokladu, ze boli správne poucené. · Tento spotrebic smú pouzíva osoby s vemi rozsiahlymi a zlozitými hendikepmi za predpokladu, ze boli správne poucené. · Deti do 3 rokov nesmú ma prístup k spotrebicu, iba ak sú nepretrzite pod dohadom zodpovednej osoby. · Nedovote, aby sa deti hrali so spotrebicom. · Deti nesmú spotrebic bez dozoru cisti ani vykonáva ziadnu údrzbu na spotrebici. · Obaly vzdy uschovajte mimo dosahu detí a nálezite ich zlikvidujte. 1. 2 Vseobecná bezpecnos · Spotrebic je urcený na pouzívanie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú napríklad: ­ vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí, ­ Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích zariadeniach s raajkami a iných obytných objektoch. · Aby ste predisli kontaminácii potravín, dodrziavajte nasledovné pokyny: ­ neotvárajte dvierka na dlhsie doby; 24 www. electrolux. com ­ pravidelne cistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom a prístupné odtokové systémy; ­ surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladnicke, aby neboli k kontakte s inými potravinami ani na nich nemohli kvapka. · UPOZORNENIE: Udrziavajte vetracie otvory na skrini spotrebica alebo konstrukcii vstavaného spotrebica nezakryté. · UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania nepouzívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky ako tie, ktoré odporúca výrobca. · UPOZORNENIE: Neposkote chladiaci okruh. · UPOZORNENIE: V spotrebici vo vnútri priehradiek na uchovávanie potravín nepouzívajte elektrické spotrebice, ak ich neodporúca výrobca. · Na cistenie spotrebica nepouzívajte vodný postrekovac a paru. [. . . ] vetracej mriezky. Pozrite si pokyny na insta- láciu. Dvierka sa azko otvárajú. Pokúsili ste sa opä otvori Medzi zatvorením a opä- dvierka ihne po zatvorení. tovným otvorením dvierok pockajte niekoko sekúnd. Ziarovka nefunguje. Ziarovka je v pohotovost- Zatvorte a otvorte dvierka. nom rezime. Ziarovka je pokazená. Obráte sa na najblizsie autorizované servisné stre- disko. V spotrebici je prílis vea námrazy a adu. Dvierka nie sú zatvorené Pozrite si cas , , Zatvorenie správne. dvierok". Tesnenie je poskodené alebo spinavé. Pozrite si cas , , Zatvorenie dvierok". Potraviny nie sú správne Potraviny lepsie zabate. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS ELECTROLUX LFB2AF88S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag