Vartotojo vadovas PHILIPS SVC1116G

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SVC1116G. Mes tikimės kad ši PHILIPS SVC1116G vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SVC1116G.


PHILIPS SVC1116G : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (135 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SVC1116G (172 ko)
   PHILIPS SVC1116G BROCHURE (351 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SVC1116G

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] LCD / LED ir plazminiø ekranø valymo rinkinys SVC1116G/10 Kaip naudotis? 1. [. . . ] Jei pateko á akis, plaukite jas dideliu kiekiu vandens, pakeliant akiø vokus, ne trumpiau kaip 15 minuèiø. Laikykite atokiau nuo karðèio, þieþirbø ir atviros liepsnos. Prieð naudodami ásitikinkite, kad ðis ekrano valiklis yra tinkamas jûsø televizoriui ar ekranui. Sudëtyje yra: distiliuoto vandens, 2-butoksietanolio, antistatiko, antiseptiko, esencijos. Dirginantis akis. Jei pateko á akis, plaukite jas dideliu kiekiu vandens, pakeliant akiø vokus, ne trumpiau kaip 15 minuèiø. Laikykite atokiau nuo karðèio, þieþirbø ir atviros liepsnos. [. . . ] Visos teisës saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be iðankstinio perspëjimo. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SVC1116G

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag