Vartotojo vadovas PHILIPS SPN 5085

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPN 5085. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPN 5085 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPN 5085.


PHILIPS SPN 5085 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (117 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPN5085B (275 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPN 5085

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nuo ko pradëti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prijunkite virðátampio saugiklá . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prijunkite virðátampio saugiklá prie telefono / fakso / modemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pretenzijø dël þalos sàlygos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Prijunkite virðátampio saugiklá prie TV / VCR / DVD / satelitinës / kabelinës dëþutës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pretenzijø dël þalos sàlygos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1. Svarbi saugumo informacija Ðioje naudojimosi instrukcijø knygelëje rasite svarbià informacijà apie Philips elektros virðátampio saugiklius. [. . . ] Energijos blokavimas: blokuoja energijos tiekimà á rozetes, jei atsiranda elektrinis arba energijos virðátampis, virðijantis saugiklio apsaugos lygá. Telefono / fakso / modemo apsauga: suteikia maksimalià apsaugà nuo virðátampiø, atsirandanèiø standartinëje dviejø laidø dial-up telefonø paslaugoje. Tinklo / duomenø apsauga: suteikia maksimalià apsaugà nuo virðátampiø, atsirandanèiø tinklo ar telefono linijose. Bendraaðiø laidø apsauga: suteikia maksimalià apsaugà nuo virðátampiø, atsirandanèiø standartinëse bendraaðëse ir plaèiajuostëse linijose. 4 3. Nuo ko pradëti Ðis virðátampio saugiklis yra sukurtas, kad apsaugotø prijungtà árangà nuo elektrinës þalos. Philips siûlo visà spektrà virðátampio saugikliø, sauganèiø jûsø namø elektronikà ir kompiuteriø sistemas. IN / OUT telefono apsauga 1. Prijunkite savo telefono / fakso / modemo linijà, einanèià nuo sienos prie ávesties lizdo jûsø virðátampio saugiklyje. Prijunkite vienà telefono laido galà á iðvesties lizdà virðátampio saugiklyje, ir kità galà prie telefono / fakso / modemo lizdo. Prijunkite virðátampio saugiklá 1. Ájunkite elektros laidà á tinkamai áþemintà rozetæ. Ájunkite komponento elektros laidà á virðátampio saugiklá. Atsargiai H Nenaudokite jokiø ilginamøjø laidø, adapteriø, kitø áþeminimo árenginiø ar elektriniø sujungimo su ðiuo virðátampio saugikliu. Prieðingu atveju Philips garantija nustos galioti. Padalinta telefono linijos apsauga Jei jûs turite vienà telefono numerá savo modemui ir telefonui, jûs galite padalinti áeinanèià telefono linijà á dvi iðvestis: 1. Prijunkite savo telefono / fakso / modemo linijà, einanèià nuo sienos prie ávesties lizdo jûsø virðátampio saugiklyje. [. . . ] Nuo ko pradëti Pretenzijø dël þalos sàlygos H Norëdami pateikti pretenzijas dël þalos pagal prijungtos árangos garantijà, kurià sukëlë bendraaðës linijos svyravimai, ásitikinkite, kad áranga yra tinkamai prijungta prie Philips virðátampio saugiklio, kuris turi bendraaðës linijos apsaugà. Jei neprijungiate bendraaðio laido apsaugos, jûsø áranga nepadengiama prijungtos árangos garantija. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPN 5085

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag