Vartotojo vadovas PHILIPS SPM6950

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPM6950. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPM6950 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPM6950.


PHILIPS SPM6950 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (270 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPM6950 (444 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPM6950

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome Pelë su beviele Bluetooth technologija SPM 6950 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë 1. [. . . ] Charakteristikos gali keistis be iðankstinio áspëjimo. ar jø atitinkamø savininkø nuosavybë. 2 7 . . . BLUETOOTH SUJUNGIMAS Pastaba: ásitikinkite, kad baterijos neiðsekæ. . . . SVARBU Seno produkto iðmetimas Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbti arba naudojami dar kartà. Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC. Praðome pasidomëti apie vietinæ elektroniniø atliekø surinkimo sistemà. Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai. Jûsø prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkanèios Europos direktvà 2006/66/EC, jø negalima atsikratyti kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Praðome pasidomëti apie vietinæ baterijø surinkimo sistemà. [. . . ] SISTEMOS REIKALAVIMAI H Bluetooth 2. 0 arba naujesnë Windows ® 7, Vista, XP; Mac OS ® x 10. 2. 8 ir naujesni H 6 3 3. Baterijø skyrelis Baterijø bûsena Ájungta Jungiamasi Energija baigia iðsekti Indikatoriaus bûsena Vienà kartà sumirksi Mirksi kas 2 sekundes Mirksi dukart per sekundæ 4 5 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPM6950

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag