Vartotojo vadovas PHILIPS SPM6800

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPM6800. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPM6800 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPM6800.


PHILIPS SPM6800 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (307 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPM6800 (423 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPM6800

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete Kompiuterio pelë SPM www. philips. com/welcome 6800 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] Royal Philips Electronics gamina ir parduoda daugybæ á naudotojà orientuotø produktø, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybæ skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus. Vienas ið pagrindiniø Philips verslo principø yra imtis visø reikalingø sveikatos ir saugumo priemoniø gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos átakos sveikatai. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtá, jie yra saugûs naudoti, pagal ðiuo metu turimus mokslo duomenis. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir ið karto juos taikyti. 6 3 . . . SVARBU Seno produkto iðmetimas Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbti arba naudojami dar kartà. Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC. Praðome pasidomëti apie vietinæ elektroniniø atliekø surinkimo sistemà. [. . . ] Baterijø skyrelis H Baterijø bûsena Ájungta Energija baigia iðsekti Indikatoriaus bûsena Vienà kartà sumirksi Mirksi 4 5 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPM6800

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag