Vartotojo vadovas PHILIPS SPA 7350

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPA 7350. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPA 7350 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPA 7350.


PHILIPS SPA 7350 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (299 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPA 7350 QUICK START GUIDE (2034 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPA 7350

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] DAUGIAFUNKCINËS KOLONËLËS SPA 7350 Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] > Dabar galite mëgautis puikiu daugiafunkcinës garsiakalbiø sistemos garsu. ! Produktas negali bûti aptaðkytas ar turëti sàlyèio su vandeniu ir jokie objektai pripildyti skysèiø, kaip vazos, negali bûti dedami ant ðio produkto. Norëdami pilnai iðjungti árenginá, turite pagrindinio laido kiðtukà iðjungti ið pagrindinio lizdo. Pagrindinis produkto kiðtukas neturëtø bûti uþstatytas ARBA turëtu bûti lengvai prieinamas naudojimo metu. Maksimali ausiniø lizdo iðvesties galia yra lygi arba maþesnë nei 150mV. ! ! ! Iðmetimas Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbti arba naudojami dar kartà. Pasidomëkite apie vietinæ elektros ir elektroniniø produktø iðmetimo sistemà (áskaitant produktus paþymëtus konteinerio simboliu) Laikykitës vietiniø taisykliø ir neiðmeskite senø árenginiø kartu su kitomis ðiukðlëmis. 1. Prijunkite kairës pusës garsiakalbá prie AUDIO OUTPUT (audio iðvesties), balto þemøjø daþniø garsiakalbio lizdo. [. . . ] *Praðome atjungti MP3 ðaltinio laidà, jeigu jûs norite mëgautis muzikos ðaltiniu, kuris yra prijungtas prie þalio lizdo (audio iðvesties), þemøjø daþniø garsiakalbyje. 2 3 [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPA 7350

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag