Vartotojo vadovas PHILIPS SPA 6350

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SPA 6350. Mes tikimės kad ši PHILIPS SPA 6350 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SPA 6350.


PHILIPS SPA 6350 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (243 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SPA 6350 (1604 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SPA 6350

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete Multimedia garsiakalbiai SPA 6350 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] Atviros liepsnos ðaltiniø, tokiø kaip deganèios þvakës, negalima dëti ant prietaiso. PASTABA: Ásitikinkite, kad multimedia garsiakalbiai yra ádiegti tinkamai prieð pradedant juos naudoti. Ádiegimas: 1. Prijunkite garsiakalbiø kiðtukà prie garso iðvesties lizdo (1). Prijunktie garso ávesties kiðtukà prie garso iðvesties lizdo jûsø kompiuteryje (2). Ájunkite kiðtukà á elektros lizdà (3). Pasukite garso reguliavimo jungiklá norëdami pakeisti garsumà (5). [. . . ] Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SPA 6350

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag