Vartotojo vadovas PHILIPS SDV5100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SDV5100. Mes tikimės kad ši PHILIPS SDV5100 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SDV5100.


PHILIPS SDV5100 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (33 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SDV5100 (743 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SDV5100

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu: SDV 5100/12 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ] Jei iðjungimui naudojamas atskiras árenginys, jis turi bûti lengvai pasiekiamas. Ant produkto negalima statyti jokiø atviros ugnies ðaltiniø (tokiø kaip þvakës). H H H 100-240V~50-60Hz NUSTATYMAS 1. Antenos laidà prijunkite prie TV imtuvo/ 'Set Top Box' árenginio arba Satelitinio imtuvo (A) ávesties. Prie antenos prijunkite DC maitinimo laidà ir ájunkite já á AC elektros lizdà. [. . . ] Norëdami iðgauti geriausià transliacijà, pasirinkite vietà, kurioje nëra kliûèiø, arba vietà ðalia lango, antenà nukreipdami á siøstuvà. © 2010 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SDV5100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag