Vartotojo vadovas PHILIPS SCB5660NB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SCB5660NB. Mes tikimės kad ši PHILIPS SCB5660NB vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SCB5660NB.


PHILIPS SCB5660NB : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (178 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SCB5660NB (865 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SCB5660NB

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] 60 minuèiø kroviklis SCB5660NB Naudojimosi instrukcijø knygelë Paveikslëliai 2 Paveikslëliai Baterijø ákrovimo laikas: Baterijos dydis AA Ni-MH AA Ni-MH AA Ni-MH AA Ni-MH AAA Ni-MH Baterijø galingumas (mAH) 2600 mAh 2300 mAh 1800 mAh 1300 mAh 700 mAh Apytikslis ákrovimo laikas 80 min 75 min 60 min 40 min 45 min 3 SCB5660NB 60 minuèiø kroviklis Svarbûs saugumo nurodymai: Iðsaugokite ðiuos nurodymus – ðioje knygelëje yra saugumo informacija bei naudojimosi instrukcijos ðiam krovikliui. Prieð naudodamiesi ðiuo krovikliu, perskaitykite visus nurodymus ir áspëjamàsias pastabas ant kroviklio, baterijø, kurias ketinate ákrauti ir prietaisø, kuriuose bus naudojamos baterijos. Áspëjimas: H Ákrovimui naudokite tik Ni-MH tipo baterijas. [. . . ] Norëdami sumaþinti paþeidimø kiðtukui ir laidui galimybæ, atjungdami kroviklá niekuomet netraukite uþ laido, traukite uþ kiðtuko. Nebandykite ákrauti paþeistø ar pratekëjusiø baterijø. H H H H H H H H H H H H H H H 4 SCB5660NB 60 minuèiø kroviklis Prieþiûra: H Retkarèiais nuvalykite kroviklá drëgna ðluoste, nenaudodami stipriø chemikalø, tirpikliø ar stipriø valikliø. Baterijomis ir krovikliu atsikratyti reikia atskirai nuo kitø ðiukðliø. Pasidomëkite apie atskirà elektriniø ir elektroniniø prietaisø surinkimo sistemà. H Naudojimosi instrukcijos Baterijø ákrovimas H Vienu metu jûs galite ákrauti 1, 2, 3 arba 4 AA/AAA baterijas. Kad baterijos tarnautø ilgiausiai, ákraukite tik visiðkai iðsekusias baterijas. Ákrovimo metu aplinkos temperatûra turëtø bûti nuo 0°C iki 40°C. Vienu metu galima ákrauti skirtingo galingumo (mAh) ir dydþio baterijas (AA/AAA). H H H Pastaba: Ákrovimo metu baterijos ir kroviklis gali bûti ðilti. Prijunkite elektros maitinimo laidà prie DC ávesties lizdo kroviklyje ir prie elektros lizdo sienoje. > Raudonos ákrovimo lemputës nurodo, kad vyksta baterijø ákrovimas. > Jei bent viena baterija yra ádëta neteisingai, raudona lemputë neásijungs ir ákrovimas neprasidës. [. . . ] Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai. Papildomos informacijos (áskaitant garantijos sàlygas) rasite mûsø interneto puslapyje: www. philips. com/support 0682 Techniniai duomenys gali keistis be iðankstinio perspëjimo. www. philips. com 6 Pastabos 7 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SCB5660NB

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag