Vartotojo vadovas PHILIPS SBT30

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SBT30. Mes tikimės kad ši PHILIPS SBT30 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SBT30.


PHILIPS SBT30 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (313 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SBT30 (1631 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SBT30

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visais atvejais dël taisymo kreipkitës tik á kvalifikuotus meistrus. Meistrø pagalbos jums reikës visais atvejais, kai paþeisite árenginá, elektros maitinimo laidà, apliesite árenginá skysèiais, paþeisite já sunkiais daiktais, numesite ir t. t. [. . . ] Mes skyrëme daug pastangø, kad sumaþintume ápakavimo dydá ir padarytume já lengvai iðskiriamà á tris medþiagas: kartonà (dëþë), iðpleèiamà polistirolà (apsauga) bei polietilenà (maiðeliai ir pan. ). Jûsø árenginys pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos, jei árenginá iðardytø kompanija, kuri tame specializuojasi. Praðome susipaþinti su vietinëmis taisyklëmis, nustatanèiomis ápakavimø, iðsikrovusiø maitinimo elementø bei senos árangos iðmetimo tvarkà. Pastaba H Árenginio tipà nurodanti plokðtelë yra aparato apaèioje. 9 2. Jûsø Bluetooth Garsiakalbis Sveikiname ásigijus ðá produktà ir sveiki atvykæ á Philips!Norëdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siûlo Philips, uþregistruokite savo produktà internete, adresu www. philips. com/welcome. Pristatymas Naudodamiesi ðiuo grotuvu jûs galësite mëgautis garsu, grojamu ið suderinamo Bluetooth árenginio arba ið savo PC/Mac kompiuterio. 3. Pradþia Bûtinai sekite instrukcijomis jø eilës tvarka. Jeigu jûs bandysite susisiekti su Philips, jûsø papraðys pasakyti savo árenginio modelio ir serijos numerius. Jûsø árenginio modelio ir serijos numeriai yra uþraðyti árenginio apatinëje dalyje. Uþsiraðykite numerius èia: Modelio Numeris: ______________________________ Serijos Numeris: ______________________________ Maitinimas Garsiakalbis veiks maitinamas integruotos ákraunamos baterijos. Norëdami ákrauti integruotà baterijà: Pateiktu USB laidu sujunkite garsiakalbio mikro USB lizdà (6) su kompiuteriu (PC). 9 Maitinimo indikatorius (3) uþsidegs (baltai). H Maitinimo indikatorius iðsijungs, kuomet baterija bus pilnai ákrauta. Karabinas Pateiktas karabinas (4) yra naudojamas palengvintam garsiakalbio neðiojimui ir kabinimui, jo negalima naudoti kaip atramos ar apsaugos priemonës laipiojant. 10 4. Grojimas Grojimas ið Bluetooth árenginio Pastaba H Veikimo diapazonas tarp garsiakalbio ir jûsø Bluetooth árenginio yra maþdaug 10 metrø. 1. Nuslinkite (7) mygtukà ties , kad pasirinktumëte Bluetooth audio ðaltiná. [. . . ] Kai susisiekiate su Philips, turëkite prietaisà netoliese ir þinokite modelio bei serijos numerá. Nëra maitinimo H Perkraukite savo garsiakalbá. Nëra garso H Pareguliuokite garsumà savo mobiliajame telefone arba PC/Mac kompiuteryje. Ásitikinkite, kad jûsø Bluetooth mobilusis telefonas yra optimalaus veikimo diapazone. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SBT30

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag