Vartotojo vadovas PHILIPS SBA3010ORG

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SBA3010ORG. Mes tikimės kad ši PHILIPS SBA3010ORG vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SBA3010ORG.


PHILIPS SBA3010ORG : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (271 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SBA3010ORG (876 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SBA3010ORG

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà internete, adresu SBA3010/00 www. philips. com/welcome Naudojimosi instrukcijø knygelë Paveikslëliai 2 Paveikslëliai 3 Paveikslëliai 4 Paveikslëliai 5 Paveikslëliai 6 1. Svarbi informacija Saugumas Svarbios Saugumo Instrukcijos H Atkreipkite dëmesá á visus áspëjimus. [. . . ] Tinkamai atsikratydami baterijomis padësite apsaugoti gamtà ir þmogaus sveikatà nuo neigiamø pasekmiø. Visuomet neðkite savo árenginá profesionalui, kuomet reikës iðimti integruotà baterijà. ( ) Aplinkosaugos informacija Á ápakavimà neáeina jokia nereikalinga medþiaga. Mes skyrëme daug pastangø, kad sumaþintume ápakavimo dydá ir padarytume já lengvai iðskiriamà á tris medþiagas: kartonà (dëþë), iðpleèiamà polistirolà (apsauga) bei polietilenà (maiðeliai ir pan. ). Jûsø árenginys pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos, jei árenginá iðardytø kompanija, kuri tame specializuojasi. Praðome susipaþinti su vietinëmis taisyklëmis, nustatanèiomis ápakavimø, iðsikrovusiø maitinimo elementø bei senos árangos iðmetimo tvarkà. Pastaba H Árenginio tipà nurodanti plokðtelë yra aparato apaèioje. 8 2. Pradþia Bûtinai sekite instrukcijomis jø eilës tvarka. Jeigu jûs bandysite susisiekti su Philips, jûsø papraðys pasakyti savo árenginio modelio ir serijos numerius. Jûsø árenginio modelio ir serijos numeriai yra uþraðyti árenginio apatinëje dalyje. Uþsiraðykite numerius èia: Modelio Numeris: ______________________________ Serijos Numeris: ______________________________ Maitinimas Garsiakalbis veiks maitinamas integruotos ákraunamos baterijos. Norëdami ákrauti integruotà baterijà: Pateiktu USB laidu prijunkite garsiakalbá prie kompiuterio (PC). [. . . ] Kai susisiekiate su Philips, turëkite prietaisà netoliese ir þinokite modelio bei serijos numerá. Nëra maitinimo H Perkraukite savo garsiakalbá. Nëra garso H Pareguliuokite garsumà savo árenginyje. Garsiakalbis nereaguoja H Perkraukite garsiakalbá. Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai þenklai yra jø atitinkamø savininkø nuosavybë. Visos teisës saugomos. 11 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SBA3010ORG

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag