Vartotojo vadovas PHILIPS SBA3005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SBA3005. Mes tikimės kad ši PHILIPS SBA3005 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SBA3005.


PHILIPS SBA3005 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (156 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SBA3005

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome SBA3005/00 Naudojimosi instrukcijø knygelë 2 3 4 5 6 1. Svarbi informacija Saugumas Svarbios Saugumo Instrukcijos H Atkreipkite dëmesá á visus áspëjimus. [. . . ] Praðome susipaþinti su vietine senø baterijø iðmetimo tvarka. Tinkamai atsikratydami baterijomis padësite apsaugoti gamtà ir þmogaus sveikatà nuo neigiamø pasekmiø. Visuomet neðkite savo árenginá profesionalui, kuomet reikës iðimti integruotà baterijà. Pradþia Bûtinai sekite instrukcijomis jø eilës tvarka. Jeigu jûs bandysite susisiekti su Philips, jûsø papraðys pasakyti savo árenginio modelio ir serijos numerius. Jûsø árenginio modelio ir serijos numeriai yra uþraðyti árenginio apatinëje dalyje. Uþsiraðykite numerius èia: Modelio Numeris: ______________________________ Serijos Numeris: ______________________________ Maitinimas Garsiakalbis veiks maitinamas integruotos ákraunamos baterijos. Norëdami ákrauti integruotà baterijà: Pateiktu USB laidu prijunkite garsiakalbá prie kompiuterio (PC). 9 Uþsidegs maitinimo indikatorius. H Maitinimo indikatorius iðsijungs, kuomet baterija bus pilnai ákrauta. Grojimas 1. Ið garsiakalbio iðtraukite garso ávesties kiðtukà. [. . . ] Garsiakalbis nereaguoja: Perkraukite garsiakalbá. 10 Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai þenklai yra jø atitinkamø savininkø nuosavybë. Visos teisës saugomos. 11 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SBA3005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag