Vartotojo vadovas PHILIPS SB3700

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SB3700. Mes tikimės kad ši PHILIPS SB3700 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SB3700.


PHILIPS SB3700 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (299 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SB3700 (556 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SB3700

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete SB3700/10 www. philips. com/welcome Naudojimosi instrukcijø knygelë 2 Spauskite B, norëdami ájungti arba iðjungti. [. . . ] Prijungus penktàjá, pirmasis bus iðtrintas. 4 Perkraukite Norëdami paðalinti suporuotus prietaisus ið savo garsiakalbio, nuspauskite ir palaikykite + ir -, kol mëlyna ðvieselë ims lëtai mirksëti. Ásijungia poravimo reþimas. 5 Grokite Po sëkmingo sujungimo, pradëkite muzikos grojimà Bluetooth prietaise. Muzikos transliavimas gali bûti pertrauktas dël kliûèiø tarp prietaiso ir SB3700, tokiø kaip sienos, arba dël kitø prietaisø, esanèiø netoliese ir veikia tuo paèiu daþniu. Jei SB3700 yra sujungiamas per Bluetooth ir MP3 link laidà tuo paèiu metu, muzika turëtø groti per Bluetooth. Norëdami groti per MP3 link laidà, iðjunkite Bluetooth ryðá SB3700 prietaise, paspaudæ Bluetooth mygtukà ilgiau nei dvi sekundes. Bluetooth indikatorius iðsijungia. 6 Pastatykite Jei grojate muzikà naudodamiesi MP3 link laidu, garsumà padidinti galite audio grotuve, jei reikia. Áeinanèio skambuèio atveju, muzikos grojime padaroma pauzë. Skambuèio laukimo reþime, spauskite , norëdami perjungti tarp dviejø pokalbiø. [. . . ] Visos teisës saugomos. 11 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SB3700

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag