Vartotojo vadovas PHILIPS SA4VBE04RN

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SA4VBE04RN. Mes tikimės kad ši PHILIPS SA4VBE04RN vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SA4VBE04RN.


PHILIPS SA4VBE04RN : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1762 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SA4VBE04RN

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus www. philips. com/welcome GoGEAR SA4VBE04 SA4VBE08 SA4VBE16 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. Techniniai duomenys Elektros energija H Turinys Paveikslëliø (nuotraukø) atkûrimas Palaikomi formatai: H 1. Svarbios pastabos apie saugumà . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinë apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Produkto iðmetimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. [. . . ] Pridëkite dainas prie grojaraðèio. VIBE grotuvu yra nesinaudojama ir Nustatytas pasirinkimas > [Display settings] > [Backlight timer]. Rodomame garso ekrane spauskite , norëdami pasirinkti SafeSound nustatymus. Norëdami iðeiti ið energijà taupanèio reþimo H Patarimas H Norëdami suþinoti daugiau informacijos apie SafeSound nustatymus, þiûrëkite skiltá “SafeSound”, esanèià 25 puslapyje. 30 11 3. Pradëkite Grotuvo ákrovimas VIBE grotuve yra integruota baterija, kuri gali bûti ákrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu. Kaip parodyta, prijunkite grotuvà prie kompiuterio naudodamiesi USB laidu. . . . Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka Norëdami taupyti baterijos energijà ir padidinti grojimo laikà, VIBE atlikite ðiuos pasirinkimus: H Naudojantis pirmàjá kartà Pirmà kartà atsidarius Philips Songbird programà kompiuteryje, atlikite ðiuos veiksmus, norëdami ákelti failus á Philips Songbird: H Norëdami nustatyti perþiûrø katalogà Philips Songbird programoje perþiûrø katalogà galite nusistatyti taip: Nustatykite þemesná ekrano apðvietimo laikmaèio lygá. (Eikite á > [Display settings] > [Backlight timer]). Grotuvo ájungimas arba iðjungimas Paspauskite ir nuspaudæ laikykite ], kol VIBE grotuvas ásijungia arba iðsijungia. Pasirinkite iTunes media katalogà, norëdami ákelti egzistuojanèià iTunes bibliotekà; Pasirinkite pagrindiná katalogà skenavimui, tuomet ákelkite esamus media failus. Philips Songbird programoje pagrindinis katalogas yra nustatomas kaip perþiûrø katalogas. H 9 Automatinis budëjimo reþimas ir iðjungimas Grotuvas turi automatinio budëjimo reþimo ir ásijungimo funkcijà, kuri gali taupyti baterijos energijà. Grotuvas iðsijungia po 10 minuèiø neveiksniame reþime (kuomet negrojama muzika, nespaudþiami jokie mygtukai). Norëdami nustatyti iTunes media katalogà Pastaba H Kai VIBE grotuvà prijungsite prie kompiuterio, jums reikës pasirinkti: [Charge & transfer] arba [Charge & Play]. VIBE automatiðkai pasirenka [Charge& transfer], jeigu jûs nieko nepasirinkote. Watch Folders (perþiûrø kataloguose) varnelëmis paþymëkite langelius kaip nurodyta. Spauskite Browse, tuomet pasirinkite pagrindiná katalogà (pvz. : D:\Songbird media), kuris ir bus jûsø perþiûrø katalogas. 9 Philips Songbird programoje media failai yra pridedami arba iðtrinami, priklausomai nuo pagrindinio muzikos katalogo turinio. H Baterijos lygio parodymai H Kai baterijos iðsekusios, rodomas iðsekusiø baterijø langas. Kai ákrovimas baigtas, rodomas . H Pastaba H Ákraunamos baterijos turi limituotà ákrovimø skaièiø. Baterijos ilgaamþiðkumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymø. 1. Pasirinkite Media Importer, tuomet iTunes Importer árankiø juostà. Spauskite Import Library mygtukà, kurá rasite ðalia bibliotekos mygtuko vietos. 9 Programinë áranga perkelia iTunes bibliotekà á Philips Songbird programà. 12 29 12. Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka Su Philips Songbird jûs galite: H 4. Muzika Muzikos ákëlimas á grotuvà Muzikos radimas grotuve VIBE grotuve jûs galite ieðkoti muzikos pagal dainos informacijà, grojaraðèius ar failø aplankalus. Naudodamiesi Superscroll funkcija jûs galite paprastai ir greitai ieðkoti failø pagal pirmàjà failo pavadinimo raidæ muzikos bibliotekoje. Jeigu langas automatiðkai neatsidaro: 1. Ásitikinkite, kad grotuve atlikote ðiuos pasirinkimus: H Tvarkyti kompiuteryje esanèius media failus; Sinchronizuoti VIBE media bibliotekà su savo asmeninio kompiuterio (PC) biblioteka; Uþregistruoti VIBE tinklapyje www. philips. com/welcome; Atnaujinti VIBE programinæ árangà (þiûrëkite skiltá “Programinës árangos atnaujinimas su Philips Songbird”, esanèià 36 puslapyje); Pataisyti VIBE grotuvà (þiûrëkite skiltá “Grotuvo pataisymas su Philips Songbird”, esanèià 37 puslapyje). H H Nuëjæ á > [CD installer], pasirinkote [Enable]; H 2. Kompiuteryje pasirinkite My Computer (Windows XP/ Windows 2000) / Computer (Windows Vista/ Windows 7). [. . . ] Nuotraukos Paveikslëliø ákëlimas á grotuvà 1. FM radijas Paveikslëliø rodymas H Pastaba H Rankinis radijo stoèiø radimas Naudokitës rankine paieðka, norëdami surasti tam tikrà daþná ar stotá. 9 Ið esamo daþnio jûs pereisite prie sekanèios stoties. H Pasirinkite VIBE, tuomet sukurkite failø katalogus. 9 H Pasirinkite paveikslëlá. Spauskite ir ], norëdami paveikslëlá matyti pilname ekrane. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SA4VBE04RN

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag