Vartotojo vadovas PHILIPS SA4RGA02RN

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SA4RGA02RN. Mes tikimės kad ši PHILIPS SA4RGA02RN vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SA4RGA02RN.


PHILIPS SA4RGA02RN : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1731 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SA4RGA02RN (870 ko)
   PHILIPS SA4RGA02RN QUICK START GUIDE (516 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SA4RGA02RN

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus www. philips. com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. Svarbios pastabos apie saugumà . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinë apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Produkto iðmetimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Jûsø naujasis grotuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kà rasite dëþëje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Grotuve esanti programinë áranga . . . . . . . . . . . . 8 Grotuve esantys failai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Perþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Valdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pagrindinis meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mygtukø uþrakinimas/atrakinimas. . . . . . . . . . 10 Ekrano ájungimas/iðjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. [. . . ] Dainas pasirinkite nuëjæ á Library > Music. H Grotuvas iðsijungia po 10 minuèiø neveiksniame reþime (kuomet negrojama muzika, nespaudþiami jokie mygtukai). Pastaba H Jeigu norite pasirinkti keletà dainø, tuomet rinkdamiesi jas nuspaudæ laikykite Ctrl mygtukà. 3. Norëdami prie grojaraðèio pridëti dar daugiau failø, naudokitës elementaria nutempimo ir ákëlimo funkcija. Kai RAGA grotuvà prijungsite prie kompiuterio, jums reikës pasirinkti: [Charge & transfer] arba [Charge & Play]. RAGA automatiðkai pasirenka [Charge& transfer], jeigu jûs nieko nepasirinkote. H Patarimas H 2. Norëdami dainas pridëti prie grojaraðèio: H Deðiniu mygtuku spauskite ant dainø, tuomet pasirinkite Add to Playlist; Pasirinkite grojaraðtá; 9 Dainos yra pridedamos prie grojaraðèio. Norëdami sukurti grojaraðtá, pasirinkite New Playlist. 9 Pasirinkæ Playlists, grojaraðèiui galësite suteikti pavadinimà. Norëdami vienu metu nutempti ir ákelti keletà failø, pasirinkdami juos nuspaudæ laikykite Ctrl mygtukà. Baterijos lygio parodymai H H Kai baterijos iðsekusios, rodomas iðsekusiø baterijø langas. Kai ákrovimas baigtas, rodomas . LikeMusic grojaraðèiø generavimas Su LikeMusic analizës pagalba jûs galësite sugeneruoti puikø grojaraðtá pagal pasirinktà pagrindinæ dainà. LikeMusic analizuoja dainas, esanèias jûsø bibliotekoje, pagal kiekvienos jø charakteristikas ir sukuria ryðius tarp jø. Minëti ryðiai padeda LikeMusic funkcijai sukurti grojaraðèius, kuriuose bus puikiai tarpusavyje deranèios dainos. Kai jûs ákeliate dainas á Philips Songbird programos bibliotekà, pradedama LikeMusic analizë. Dainos, kurios buvo atrinktos LikeMusic analizës metu bus paþymimos ikonële, o dainos, kurios nebuvo atrinktos, iðliks pilkos spalvos. H H Pastaba H Ákraunamos baterijos turi limituotà ákrovimø skaièiø. Baterijos ilgaamþiðkumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymø. 26 11 4. Muzika Muzikos ákëlimas á grotuvà Muzikos radimas grotuve RAGA grotuve jûs galite ieðkoti muzikos pagal dainos informacijà, grojaraðèius ar failø aplankalus. Naudodamiesi Superscroll funkcija jûs galite paprastai ir greitai ieðkoti failø pagal pirmàjà failo pavadinimo raidæ muzikos bibliotekoje. . . . Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka Media failø ákëlimas Ákelkite media failus ið kitø katalogø Philips Songbird programoje, H Muzikos radimas pagal dainos informacijà Pagrindiniame meniu pasirinkite , norëdami surasti muzikà pagal metaduomenis arba ID3 “uodegëlæ”: [All Songs] (Visos dainos), [Artists] (Atlikëjas), [Albums] (Albumai) arba [Genres] (Þanrai). Eikite á File > Import Media, norëdami pasirinkti kompiuteryje esanèius katalogus. Arba eikite á File > Import a playlist, norëdami pasirinkti kompiuteryje esantá grojaraðtá. 9 Media failai yra pridedami prie grojaraðèiø (Playlists). H [All songs] H Takeliai pateikti pagal abëcëlæ H 9 Pateksite á internetinio ðaltinio tinklapá. 2. Jeigu norite, galite naudotis paieðkos laukeliu, kad ávestumëte raktiná paieðkos þodá. Muzikos failus ið kompiuterio á savo RAGA galite perkelti ðiais bûdais: H [Artists] H Sinchronizuoti failus Philips Songbird programos pagalba (skaitykite skiltá “Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka” 23 psl. ); Su ðia programa jûs galite eiti á internetines muzikos parduotuves, kurti grojaraðèius arba tvarkyti savo muzikos informacijà. Windows Exployer pagalba jûs galite perkelti failus tiesiog tempdami juos á reikiamà aplankalà. Taip jûs galësite sudëlioti savo muzikà á skirtingus aplankalus. Atlikëjai pateikti pagal abëcëlæ Kiekvieno atlikëjo dainos pateiktos pagal abëcëlæ. H Turinys ið internetiniø ðaltiniø Jûs galite naudotis internetiniu turiniu ir já ásigyti. Prieinamus internetinius ðaltinius rasite nuëjæ á Services, ðaltinio pasirinkimo lange. [Albums] H H Albumai pateikti pagal abëcëlæ Grojaraðèio sukûrimas Philips Songbird programoje Naudodamiesi grojaraðèiu jûs galësite tvarkyti ir sinchronizuoti savo dainas taip, kaip jums reikës. [Genres] H H Pastaba H Dainos rodomas pagal þanrà, pvz. rokas (rock), populiari muzika (pop). Muzikos radimas pagal grojaraðtá Pasirinkite > [Playlists], norëdami surasti grojaraðtá, kurá perkëlëte ið savo kompiuterio media bibliotekos. H Prieð atsisiunèiant arba ásigyjant internete prieinamas paslaugas, prisijunkite prie savo paskyros. [. . . ] Grojimo ekrane spauskite arba , norëdami pasirinkti iðsaugotà stotá. Pastaba H H *Ði FM radijo áraðinëjimo funkcija yra integruota tik á kai kurias grotuvø versijas. Remkitës ekrane rodomu grotuvo meniu, norëdami suþinoti, kuriomis funkcijomis galite naudotis ir jûs. Norëdami pasirinkti nustatytà stotá grojimo lange H Pakartotinai spauskite arba . 3. Jeigu reikia, spauskite ir nuspaudæ laikykite arba , norëdami surasti radijo stotá. Norëdami uþtildyti arba gràþinti radijo grojimo garsà, H Grojimo lange spauskite ]. Norëdami reguliuoti garsumà, H Grojimo lange spauskite arba . Nustatytø stoèiø iðsaugojimas Patarimas H RAGA grotuve galite iðsaugoti iki 30 radijo stoèiø. ir pasirinkite [Save Persikëlus á naujà vietà (ðalá ar miestà) automatiná stoèiø radimà pradëkite ið naujo, norëdami pasiekti geresnæ signalo kokybæ. Rankinis radijo stoèiø radimas Naudokitës rankine paieðka, norëdami surasti tam tikrà daþná ar stotá. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SA4RGA02RN

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag