Vartotojo vadovas PHILIPS SA4MUS16KF

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS SA4MUS16KF. Mes tikimės kad ši PHILIPS SA4MUS16KF vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS SA4MUS16KF.


PHILIPS SA4MUS16KF : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (3691 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS SA4MUS16KF (910 ko)
   PHILIPS SA4MUS16KF (1571 ko)
   PHILIPS SA4MUS16KF QUICK START GUIDE (396 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS SA4MUS16KF

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite atsakymus á visus klausimus GoGEAR SA4MUS 08 SA4MUS 16 SA4MUS 32 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbios pastabos apie saugumà . . . . . . . . . . 4 Pagrindinë apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Produkto iðmetimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6. FM radijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Raskite radijo stotis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Automatinë paieðka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rankinë paieðka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Iðsaugokite nustatytas radijo stotis . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. [. . . ] Po to, kai ákeliate media failus á grotuvà, bibliotekà narðyti galite pagal metaduomenis. Nuëjæ á Library > Music arba Videos, pasirinkite media failà. H Philips Songbird pasirinkite Tools > Get Artwork. 9 Albumo virðeliai yra priskiriami visiems bibliotekoje esantiems pavadinimams. Ant pasirinktø pavadinimø spauskite deðiniu klaviðu. 9 Albumo virðeliai priskiriami pasirinktiems pavadinimams. H 10 31 . . . Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka Pasirinkite maksimalø dainø skaièiø grojaraðtyje 3. Pradëkite Ákraukite savo grotuvà MUSE grotuve yra integruota baterija, kuri gali bûti ákrauta naudojantis kompiuterio USB lizdu. Kaip parodyta, prijunkite grotuvà prie kompiuterio, naudodamiesi USB laidu. H 9 Mirksintis baterijos þenklas reiðkia, jog ji yra beveik iðsekusi. Grotuvas iðsaugos visus nustatymus ir iðsijungs per 60 sekundþiø. Pastaba Ákraunamos baterijos turi ribotà ákrovimø skaièiø. Baterijos ilgaamþiðkumas priklauso nuo naudojimo ir nustatymø. Pagrindinës dainos pasirinkimas Ásitikinkite, kad pagrindinei pasirinktai dainai buvo atlikta LikeMusic analizë. H Norëdami taupyti baterijos energijà ir pailginti grojimo laikà, MUSE atlikite ðiuos pasirinkimus: H Nuëjæ á Library > Music, du kartus paspauskite melsvà LikeMusic dainos þenklelá; Nustatykite þemesná ekrano apðvietimo laikmaèio lygá (Eikite á > [Display settings] > [Screen off timer]). Arba: H Kaip parodyta, pasirinkite skaièiø ið iððokanèio meniu. Kaip parodyta, LikeMusic puslapyje spauskite Save as playlist 9 LikeMusic grojaraðtis iðsaugojamas grojaraðèiø sàraðe (Playlists). H Ájunkite ir iðjunkite grotuvà Paspauskite ir nuspaudæ laikykite grotuvas ásijungia arba iðsijungia. , kol Iðsaugokite LikeMusic grojaraðtá H Automatinis budëjimo reþimas ir iðjungimas Pastaba Kai MUSE grotuvà prijungsite prie kompiuterio, jums reikës pasirinkti: [Charge & transfer] arba [Charge & Play]. Jeigu jûs nieko nepasirinksite, MUSE automatiðkai pasirenka [Charge& transfer]. Jei ákraunant baterijà norite klausytis muzikos ar groti vaizdo áraðus, pasirinkite [Charge & play]. Grotuvas turi automatinio budëjimo reþimo ir ásijungimo funkcijà, kuri gali taupyti baterijos energijà. Grotuvas iðsijungia po 10 minuèiø neveiksnaus reþimo (kuomet negrojama muzika, nespaudþiami jokie mygtukai). Iðsaugokite grojimo eilæ kaip grojaraðtá Sukurkite grojimo eilæ H Nutempkite ir ákelkite dainas arba grojaraðèius á Play Queue (grojimo eilë) langà. H H 9 Nuëjæ á Library > Music, deðiniu mygtuku paspauskite ant dainos ir pasirinkite Run LikeMusic with. LikeMusic puslapyje rodomas LikeMusic grojaraðtis. Baterijø simboliai Grotuvo ekrane yra rodomas baterijø þenklas. Priklausomai nuo to, kiek baterija jau yra ákrauta, ekrane gali bûti rodomi ðie þenklai: 100% 75% 50% 25% 0% 30 11 4. Muzika Ákelkite garso áraðus á grotuvà Garso áraðus ið kompiuterio á savo MUSE galite perkelti ðiais bûdais: H . . . Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka Naudokitës meniu juosta Naudojantis meniu juosta jûs galite pasirinkti ávairius áraðø rûðiavimo tipus savo bibliotekoje. H Sinchronizuoti failus su Philips Songbird programa (skaitykite skyriø ”Sinchronizavimas su kompiuterio media biblioteka” 26 psl. ); Su ðia programa jûs galite eiti á internetines muzikos parduotuves, kurti grojaraðèius arba tvarkyti savo garso áraðø informacijà. Su Windows Explorer jûs galite perkelti failus, tiesiog tempdami juos á reikiamà aplankà. Taip jûs galësite sudëlioti savo garso áraðus á skirtingus aplankus. Bakstelkite norimà piktogramà meniu juostoje ir pasirinkite bibliotekà. [. . . ] (Failø pavadinimø formatas: VoXXXXXXXXXXXXX. WAV, kur XXXXXXXXXXXXX yra áraðo numeris, kuris yra sugeneruojamas automatiðkai. ) 4. Norëdami atidaryti áraðø bibliotekà, bakstelkite . 18 23 10. Teksto skaitytuvas Savo grotuvo pagalba jûs galite skaityti ávairius tekstinius failus (. txt plëtinio failus). 9. Norëdami klausytis knygø, kurios audioformatais yra atsisiøstos ið www. audible. com, pagrindiniame meniu pasirinkite . Atsisiøskite audioknygas á savo kompiuterá 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS SA4MUS16KF

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag