Vartotojo vadovas PHILIPS PV7005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS PV7005. Mes tikimės kad ši PHILIPS PV7005 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS PV7005.


PHILIPS PV7005 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2166 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS PV7005 (558 ko)
   PHILIPS PV7005 QUICK START GUIDE (555 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS PV7005

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo árenginá ir gaukite visà reikiamà pagalbà Internete, adresu PV7005 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë Produkto techniniai duomenys gali bûti keièiami be áspëjimo. Svarbios pastabos apie saugumà . . . . . . . . . . 4 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Praneðimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Licencijos ir oficialûs pareiðkimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7. Elektroninës knygos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Narðykite tekstinius failus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Skaitykite tekstinius failus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Keiskite tekstiniø failø skaitymo nustatymus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Iðtrinkite tekstinius failus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. [. . . ] HDTV pasirinkite vaizdo ðaltiná: Savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite HDMI, kuriuo prijungëte grotuvà. H 2. Spauskite \ [ q Q ir nustatykite norimà ekrano aukðtá bei plotá. 8 25 . . . Kita Grotuvo naudojimas automobilyje Pritvirtinkite grotuvà prie savo automobilio sëdynës atloðo. 2. Jûsø pramogø sistema automobilyje Sveikiname ásigijus ðá árenginá, ir sveiki prisijungæ prie Philips!Jeigu norite gauti pilnà reikalingà pagalbà, uþregistruokite savo árenginá www. philips. com/welcome tinklapyje internete. Grotuvo perþiûra Pristatymas Su ðiuo neðiojamu vaizdo grotuvu jûs galësite: H Þiûrëti vaizdo áraðus; Klausytis muzikos; Skaityti tekstinius failus (. txt plëtinio); Iðplësti atminties dydá naudojant Micro SD kortelæ (parduodama atskirai); Prisijungti prie iðorinio USB árenginio; Prisijungti prie TV HDMI (aukðtos raiðkos) laidu. IR RESET Paspauskite su tuðinuko galu, kai ekranas nereaguoja á mygtukø paspaudimus. Prijunkite árenginá prie televizoriaus, pasinaudojant HDMI laidu su mini HDMI jungtimi. MICRO SD Lizdas, skirtas Micro SD atminties kortelei. H H H H H H Kà rasite dëþëje Patikrinkite, ar gavote ðiuos daiktus: MINI HDMI H H Grotuvà USB laidà Nuotoliná valdymo pultà Montavimo krepðelá Kiðtukà árenginio naudojimui automobilyje Greitos pradþios gidà POWER USB jungtis, skirta ákrovimui bei duomenø perdavimui. Spauskite ir palaikykite nuspaudæ, norëdami iðjungti arba ájungti grotuvà. Trumpi paspaudimai uþrakina ir atrakina ekranà. H H H H 1. Pasirinkite norimà grotuvo pozicijà ir susekite juosteliø sagtis. 3. Patraukite ir priverþkite juosteles, kad grotuvas tvirtai laikytøsi. Ádëkite grotuvà á laikiklá. H Pastaba Detalø vartotojo vadovà rasite savo árenginyje. Norëdami atidaryti vartotojo vadovà, naudokitës Adobe Acrobat Reader programa. Philips pasilieka teisæ keisti spalvà/dizainà be perspëjimo. H 24 9 . . . Jûsø pramogø sistema automobilyje Nuotolinio valdymo pulto perþiûra 9. Kita Ákelkite failus ið vidinës atminties á SD kortelæ Jûs galite ákelti failus ið vidinës atminties á mikro SD kortelæ arba ið mikro SD kortelës á savo grotuvo vidinæ atmintá. Ádëkite mikro SD kortelæ (skaitykite skiltá “Naudokite mikro SD atminties kortelæ”). Jei norite ákelti visus failus, esanèius aplankale, spauskite deðinëje pusëje esantá simbolá. Arba spauskite ant pasirinkto aplanko ir pasirodþius visiems failams, esantiems tame aplankale, spauskite ant pasirinkto failo. kopi 9 Pasirinktas failas ar aplankas yra paþymimas simboliu. 9 Failas (-ai) yra ákeltas (ákeliamas) á vidinæ atmintá arba SD kortelæ. \[qQ OK Narðyti meniu. Gráþti á prieð tai buvusá langà. a/b qQ Pereiti prie kito / gráþti prie buvusio media failo. [. . . ] 9 Vaizdo áraðas (-ai) yra iðtrinti. Narðykite nuotraukas bibliotekoje Spauskite vienà ið þemiau pateiktø piktogramø ir pasirinkite perþiûros reþimà: Rodyti visas, vidinëje grotuvo atmintyje esanèiø nuotraukø, miniatiûras. Rodyti nuotraukas, esanèias ávairiuose aplankuose vidinëje atmintyje, Micro SD kortelëje ar USB atmintinëje. Rodyti nuotraukø failø sàraðà. Norëdami iðtrinti vaizdo failus juos perþiûrint: 1. Spauskite bet kurioje vietoje, kad pasirodytø valdymo mygtukai. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS PV7005

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag