Vartotojo vadovas PHILIPS HTL 9100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTL 9100. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTL 9100 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTL 9100.


PHILIPS HTL 9100 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (294 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTL 9100 (470 ko)
   PHILIPS HTL 9100 QUICK START GUIDE (2581 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTL 9100

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome HTL9100 Klausimai?Susisiekite su Philips Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Produkto prieþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkosaugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Atitikties informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Papildoma pagalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. Naudokitës savo “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . 13 Garsumo reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Garso pasirinkimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Garso grojimas per “Bluetooth” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Automatinis budëjimo reþimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gamykliniø nustatymø gràþinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. [. . . ] 9 Garsiakalbio indikatoriaus lemputë greitai mirksi raudona spalva. Nuotoliniame valdymo pulte per tris sekundes paspauskite AUX, tada TREBLE -, BASS + bei + (Volume). 9 Sëkmingai atlikus poravimà indikatoriaus lemputë pakeièia spalvà á ryðkiai baltà (nepritvirtinus prie pagrindinio árenginio) arba lemputës uþsiþiebia 30 sekundþiø ir tada uþgæsta (pritvirtinus prie pagrindinio árenginio). 9 Poravimà atlikus nesëkmingai, raudona indikatoriaus lemputës lëtai mirksi. Balta indikatoriaus lemputës spalva: pilna baterija. Raudona indikatoriaus lemputës spalva: nepilna baterija (likæ maþiau nei 30% energijos). Mirksinti raudona indikatoriaus lemputë: baterija beveik tuðèia (likæ maþiau nei 10% energijos). H H 1. 9 Ákrovimo metu garsiakalbiø indikatoriaus lemputës ðvies gintarine spalva. 9 . . . Jei poravimas bus nesëkmingas, pakartokite aukðèiau apraðytus þingsnius. Norëdami suporuoti kitus erdvinius garsiakalbius, pakartokite aukðèiau apraðytus þingsnius. H Pastaba Erdvinis garsas priklauso nuo kambario formos ir dydþio, sienø ir lubø tipo, langø ir garsà atspindinèiø pavirðiø, ir garsiakalbiø akustiniø savybiø. Keiskite garsiakalbiø vietas ir raskite geriausià variantà. Suporuokite su þemø daþniø garsiakalbiu 1. Ájunkite “SoundBar” bei þemø daþniø garsiakalbá. 9 Neuþmezgus ryðio su “SoundBar”, garsiakalbio indikatoriaus lemputë lëtai mirksi balta spalva. Norëdami áeiti á poravimo reþimà, spauskite CONNECT mygtukà þemø daþniø garsiakalbyje. 9 Garsiakalbio indikatoriaus lemputë greitai mirksi balta spalva. Nuotoliniame valdymo pulte per tris sekundes paspauskite AUX, tada TREBLE -, BASS + bei + (Volume). 9 Sëkmingai atlikus poravimà indikatoriaus lemputë pakeièia spalvà á ryðkiai baltà. 9 Poravimà atlikus nesëkmingai, balta indikatoriaus lemputës lëtai mirksi. Jei poravimas bus nesëkmingas, pakartokite aukðèiau apraðytus þingsnius. Laikykitës ðiø instrukcijø ir pastatykite savo garsiakalbius á tinkamas vietas. Sëdëjimo vieta: tai yra jûsø klausymosi pozicijos centras. Pastatykite “SoundBar” prieð jûsø sëdëjimo pozicijà. REAR L (galinis kairysis) ir REAR R (galinis deðinysis) garsiakalbiai: priekiná kairá ir priekiná deðiná garsiakalbius statykite kairëje bei deðinëje jûsø sëdëjimo vietos pusëse (tiesia linija arba ðiek tiek uþ sëdëjimo vietos). SUBWOOFER (þemø daþniø garsiakalbis): þemø daþniø garsiakalbá statykite bent per vienà metrà á kairæ arba deðinæ pusæ nuo televizoriaus. [. . . ] Atlikite tvirtinimus tik prie tokios sienos, kuri gali atlaikyti bendrà“SoundBar” ir rëmø svorá. Prieð pradedant montuoti, jums nereikia nuimti trijø guminiøkojeliø “SoundBar” apaèioje, nes nebebus ámanoma jø uþdëti atgal. H H H H Automatinis budëjimo reþimas Grojant medijà ið kitø prijungtø árenginiø, “SoundBar” automatiðkai persijungs á budëjimo reþimà, jei: H H 30 sekundþiø nëra paspaudþiamas joks mygtukas ir Prijungtame árenginyje nëra grojamas joks garsas/vaizdas. Varþto ilgis/skersmuo Ásitikinkite, jog jûsø varþtø ilgis ir skersmuo yra tinkamas montavimui prie atitinkamos sienos. H Gamykliniø nustatymø gràþinimas Jûs galite gràþinkite savo “SoundBar” nustatymus á gamyklinius. Esant AUX reþime, per tris sekundes paspauskite ir 5 sekundëms laikykite nuspaudë NIGHT MODE OFF mygtukà. 9 Kai gamykliniø nustatymø gràþinimo procesas bus baigtas, jûsø árenginys automatiðkai iðsijungs bei ásijungs vël. Norëdami suþinoti gauti daugiau informacijos apie montavimà, skaitykite greitos pradþios gidà. 15 6. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTL 9100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag