Vartotojo vadovas PHILIPS HTL 5120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTL 5120. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTL 5120 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTL 5120.


PHILIPS HTL 5120 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (443 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTL 5120 (441 ko)
   PHILIPS HTL 5120 QUICK START GUIDE (1260 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTL 5120

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome HTL5120 Klausimai?Susisiekite su Philips Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Produkto prieþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkosaugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Papildoma pagalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6. Pastabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Atitikimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prekiniai þenklai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. [. . . ] HDMI 2 Ávesties ðaltiniu pasirinkti HMDI IN 2 jungtá. 6 . . . Jûsø “SoundBar” Jungtys Ðioje skiltyje apþvelgsime“SoundBar” árenginyje esanèias jungtis. 5. AUDIO IN-AUX Prijunkite prie analoginës garso iðvesties televizoriuje arba analoginiame árenginyje. 6. DIGITAL IN-COAXIAL Priekinëje dalyje esanèios jungtys Prijunkite prie bendraaðës garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 7. DIGITAL IN-OPTICAL Prijunkite prie optinës garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 1. MP3 iLINK Ávestis, skirta garsui ið MP3 grotuvo. Apaèioje gale esantys lizdai 1. HDMI IN 1 Prijunkite prie skaitmeninio árenginio HDMI iðvesties. 2. HDMI IN 2 Prijunkite prie skaitmeninio árenginio HDMI iðvesties. 3. TO TV-HDMI OUT (ARC) Prijunkite prie televizoriaus HDMI iðvesties. 4. Prijungimas Ðis skyrius padës jums prijungti savo “SoundBar” prie televizoriaus ir kitø árenginiø. Informacija apie pagrindinius “SoundBar” bei jo priedø sujungimus yra pateikta greitosios pradþios gide. H HDMI ARC jungtis televizoriuje gali bûti pavadinta kitaip. Norëdami suþinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitës televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Pastaba H Norëdami identifikuoti produktà ir paþiûrëti tiekimo reitingus, remkitës atspausdinta lentele, esanèia jûsø árenginio nugarinëje pusëje arba apaèioje. Prieð atliekant ar keièiant bet kokius sujungimus, ásitikinkite, kad visi árenginiai yra iðjungti ið elektros tinklo. 2. Greitaeigiu HDMI laidu sujunkite savo skaitmeninio prietaiso HDMI OUT jungtá su “SoundBar” HDMI IN1/2 jungtimi. Prijunkite savo “SoundBar” prie televizoriaus HDMI OUT (ARC) jungties. Jei televizorius nepalaiko HDMI CEC, televizoriuje pasirinkite atitinkamà vaizdo ðaltiná. H 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraaðiu laidu Gera garso kokybë 3. Prijungtuose árenginiuose ájunkite HDMI-CEC funkcijà. Norëdami suþinoti daugiau, skaitykite árenginiø naudojimo instrukcijas. Televizoriaus bei kitø árenginiø garso prijungimas Klausykite televizoriaus ir kitø árenginiø garso per ”SoundBar” garsiakalbius. Naudokitës geriausia ámanoma jungtimi, kuri tinka jûsø ”SoundBar”, televizoriui ir kitiems árenginiams. Bendraaðiu laidu sujunkite “SoundBar” COAXIAL jungtá ir televizoriausar kito árenginio COAXIAL /DIGITAL OUT jungtá. Skaitmeninë optinë jungtis gali bûti paþymëta DIGITAL AUDIO OUT. H Pastaba H Naudojantis HDMI ARC jungtimi, jums nereikës papildomø garso laidø, norint klausytis televizoriaus per ”SoundBar” garsiakalbius (skaitykite skiltá ”1 Pasirinkimas: sujungimas HDMI (ARC) jungtimi”, esanèia 8 psl). 9 . . . Prijungimas 3 Pasirinkimas: sujungimas analoginiu garso laidu Áprasta garso kokybë 1. [. . . ] Neájungëte “Bluetooth” funkcijos savo árenginyje. Norëdami suþinoti daugiau, skaitykite árenginio vartotojo vadovà. Árenginys yra neteisingai prijungtas (skaitykite skiltá “Garso grojimas “Bluetooth” pagalba”, esanèià 12 psl). “SoundBar” yra sujungtas su kitu “Bluetooth” árenginiu. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTL 5120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag