Vartotojo vadovas PHILIPS HTL 3120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTL 3120. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTL 3120 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTL 3120.


PHILIPS HTL 3120 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (239 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTL 3120 (469 ko)
   PHILIPS HTL 3120 QUICK START GUIDE (1254 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTL 3120

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome HTL3120 Klausimai?Susisiekite su Philips Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Produkto prieþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkosaugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Atitikties informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Papildoma pagalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Jûsø “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pagrindinis árenginys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. [. . . ] AUDIO-IN Garso (audio) ávesties jungtisMP3 grotuvui (3. 5 mm kiðtukas). 6. AC MAINS~ Maitinimo laido jungtis. 2. (USB) Garso (audio) ávesties jungtis, skirta USB árenginio prijungimui. 7 3. Prijungimas ir nustatymas Ðis skyrius padës jums prijungti savo “SoundBar”árenginá prie televizoriaus ir kitø árenginiø. Informacija apie pagrindinius “SoundBar” bei jo priedø sujungimus yra pateikta greitosios pradþios gide. H HDMI ARC jungtis televizoriuje gali bûti pavadinta kitaip. Norëdami suþinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitës televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Pastaba H 2. Norëdami suþinoti daugiau, remkitës televizoriaus naudojimosi instrukcijomis. Norëdami identifikuoti produktà ir paþiûrëti jo maitinimo rodiklius, remkitës lentele, esanèia jûsø árenginio galinëje dalyje arba apaèioje. Prieð atliekant ar keièiant bet kokius sujungimus, ásitikinkite, kad visi árenginiai yra iðjungti ið elektros tinklo. Pastaba H H Jei jûsø televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norëdami TV garsà girdëti per “Soundbar”. (Skaitykite skyriø “Televizoriaus bei kitø árenginiø garso prijungimas”, esantá 9 puslapyje). Jeigu jûsø televizoriuje yra DVI jungtis/lizdas, naudokitës HDMI/DVI adapteriu, kad prijungtumëte televizoriø; kai kurios funkcijos gali neveikti. H Prijungimas prie televizoriaus Prijunkite savo “SoundBar” árenginá prie televizoriaus ir þiûrëkite filmus bei kitus ávairius vaizdo áraðus. Analoginiu laidu sujunkite “SoundBar” AUX jungtis su televizoriaus ar kito árenginio AUDIO OUT jungtimis. Pastaba H Naudojantis HDMI ARC jungtimi, jums nereikës papildomø garso laidø, norint klausytis televizoriaus per ”SoundBar” garsiakalbius (skaitykite skyriø ”Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtá”, esantá 8 puslapyje). 1 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu Geriausia garso kokybë EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas) Jûsø “Soundbar” sistema “palaiko” Philips EasyLink sistemà, kuri naudoja HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokolà. EasyLink sistemà “palaikantys” árenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali bûti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu. 1. Optiniu laidu sujunkite “SoundBar” OPTICAL jungtá su televizoriaus ar kito árenginio OPTICAL OUT jungtimi. Skaitmeninis optinis lizdas gali bûti paþymëtas ir kaip SPDIF arba SPDIF OUT. H Pastaba H 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraaðiu laidu Gera garso kokybë H Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali bûti vadinamas ávairiais pavadinimais. Norëdami gauti informacijos apie Jûsø árenginá, skaitykite árenginio naudojimosi instrukcijas. Philips negali garantuoti ðimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI-CEC árenginiais. 9 . . . Naudokitës savo “SoundBar” Ðis skyrius padës jums savo “SoundBar” naudoti garso ið prijungtø árenginiø klausymui. HDMI laidu prijunkite savo “Soundbar” sistemà prie HDMI-CEC suderinamo árenginio. Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti greitos pradþios gide. Tuomet pasirinkite prijungtam audio árenginiui tinkamà garso ðaltiná. Ájunkite HDMI-CEC valdymà televizoriuje ir kituose prijungtuose árenginiuose. Norëdami suþinoti daugiau, skaitykite televizoriaus ir kitø árenginiø naudojimo instrukcijas. Prieð pradedant H H Ásitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, apraðytus greitos pradþios gide ir ðiose naudojimosi instrukcijose. “SoundBar” ájunkite kitiems árenginiams tinkamàðaltiná. H H Garsumo reguliavimas 1. Spauskite +/-(Volume) ir padidinkite arba sumaþinkite garsumà. [. . . ] neprisiima jokios atsakomybes uþ netinkamà laikiklio montavimà, dël ko gali kilti suþeidimai ar kitokia þala. Kilus klausimams, kreipkitës i Philips klientø aptarnavimo centrà savo ðalyje. Atlikite tvirtinimus tik prie tokios sienos, kuri gali atlaikyti bendrà“SoundBar” irrëmø svorá. Prieð pradedant montuoti, jums nereikia nuimti trijø guminiøkojeliø “SoundBar” apaèioje, nes nebebus ámanoma jø uþdëti atgal. H Gamykliniø nustatymø gràþinimas Jûs galite gràþinkite savo “SoundBar” nustatymus á gamyklinius. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTL 3120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag