Vartotojo vadovas PHILIPS HTL 2100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTL 2100. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTL 2100 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTL 2100.


PHILIPS HTL 2100 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (204 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTL 2100 (333 ko)
   PHILIPS HTL 2100 QUICK START GUIDE (1941 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTL 2100

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] neatsako uþ neteisingà árenginio montavimà prie sienos ir to padarinyje kylanèias nelaimes, suþeidimus ar árenginio paþeidimà. Niekuomet nestatykite árenginio ar kitø objektø ant prijungtø laidø arba ant kitø elektros prietaisø. Jeigu árenginys yra transportuojamas þemesnëje nei 5°C temperatûroje, iðpakuokite já ir prieð ájungdami á elektros tinklà ásitikinkite, kad árenginys pasiekë kambario temperatûrà. Kai kurios ðio árenginio dalys gali bûti stiklinës. [. . . ] Arba, susisiekite su Philips klientø aptarnavimo centru savo ðalyje. Prieð susisiekiant, uþsiraðykite savo produkto modelio bei serijiná numerá. Ðià informacija galite rasti savo produkto nugarinëje dalyje arba apaèioje. Jeigu prie savo árenginio matote nubraukto atliekø konteinerio paveiksliukà, tai reiðkia, kad árenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvà. Praðome susipaþinti su vietinëmis taisyklëmis, nustatanèioms elektroniniø ir elektriniø árenginiø iðmetimo tvarkà. Praðome elgtis pagal vietines taisykles ir neiðmesti savo árenginio kartu su áprastinëmis buitinëmis atliekomis. Jeigu árenginiu atsikratysite tinkamai, jûs padësite apsaugoti gamtà ir þmoniø sveikatà nuo kenksmingø veiksniø, kurie atsiranda dël netinkamo atsikratymo senais daiktais. 5 2. Jûsø “SoundBar” Sveikiname ásigijus ðá árenginá, ir sveiki prisijungæ prie Philips!Jeigu norite gauti reikalingà pagalbà, uþregistruokite savo árenginá www. philips. com/welcome tinklapyje internete. Nuotolinio valdymo pultas Ðioje skiltyje perþvelgsime nuotolinio valdymo pultà. Pagrindinis árenginys Ðioje skiltyje apþvelgsime pagrindiná árenginá. 1. SURR indikatorius Ásijungia pasirinkus Virtualaus erdvinio garso efektà (VSS). 2. Ðaltinio indikatorius Garsumo indikatorius ásiþiebia, kai pasirenkamas ðaltinis. COAXIAL: ásiþiebia pasirinkus bendraaðá ávesties ðaltiná. OPTICAL: ásiþiebia pasirinkus optiná ávesties ðaltiná. AUX: ásiþiebia pasirinkus analoginá ávesties ðaltiná. AUDIO-IN: ásiþiebia pasirinkus garso ávesties ðaltiná (3. 5mm jungtis). H H H H 1. B (Budëjimo rëþimas-Ájungimas) Árenginio ájungimas arba perjungimas á budëjimo reþimà. 2. COAXIAL Ávesties ðaltiniu pasirinkti bendraaðës optinës ávesties jungtá. 3. OPTICAL Ávesties ðaltiniu pasirinkti optinës ávesties jungtá. 4. TREBLE +/Padidinti arba sumaþinti aukðtus daþnius. 5. SURR Pasirinkite erdviná arba dviejø kanalø garsà. 6 . . . Jûsø “SoundBar” 6. Uþtildyti arba sugràþinti garsà. Galinës dalies jungtys 7. [. . . ] Pastabos Ðioje skiltyje rasite teisinius ir prekiniø þenklø áspëjimus. Elektros ðoko rizika. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangèio. Atitikimas Niekada patys netaisykite árenginio, nes taip paþeisite garantijà. Jeigu naudodamiesi ðia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite ðá skyriø. Jeigu sutrikimo paðalinti nepavyko, aplankykite tinklapá internete, adresu www. philips. com/welcome. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTL 2100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag