Vartotojo vadovas PHILIPS HTB 3560

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HTB 3560. Mes tikimės kad ši PHILIPS HTB 3560 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HTB 3560.


PHILIPS HTB 3560 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (614 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HTB 3560 (1354 ko)
   PHILIPS HTB 3560 QUICK START GUIDE (2528 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HTB 3560

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome HTB3560 Klausimai?Susisiekite su Philips Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbi informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Áspëjimas dël sveikatos þiûrint 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Produkto prieþiûra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aplinkos prieþiûra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5. Nustatymø pakeitimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kalbos nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vaizdo nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Garso nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Apsauga nuo vaikø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ekrano nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Energijos taupymo nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Garsiakalbiø nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Gamykliniø nustatymø gràþinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. [. . . ] 9 Jeigu dar neiðsaugojote radijo stoèiø, ekranëlyje bus rodoma “AUTO INSTALL. . . Naudokitës ðiais nuotolinio pulto mygtukais, norëdami valdyti radijo grojimà: Mygtukas a / b arba Skaitiniai mygtukai Narðymo mygtukai Funkcija Pasirinkti atmintyje iðsaugotà radijo stotá. Muzikinë skaidriø perþiûra Jei nuotraukos ir garso áraðai yra ið to paties disko ar USB árenginio, Jûs galite groti muzikinius failus ir paveikslëlius vienu metu, norëdami sukurti muzikinæ skaidriø perþiûrà. Spauskite BACK (Atgal), norëdami gráþti á nuotraukø meniu. Pasirinkite nuotraukà, tuomet spauskite Q (Groti) , norëdami pradëti skaidriø perþiûrà. Spauskite P, norëdami sustabdyti skaidriø perþiûrà. Spauskite P dar kartà, norëdami sustabdyti muzikos grojimà. Kairë/Deðinë:Ieðkoti radijo stoties. Á virðø/Á apaèià: Pakoreguoti radijo daþná. Spauskite, norëdami sustabdyti radijo stoèiø iðsaugojimà. P BACK Pastaba H Ásitikinkite, ar Jûsø namø kinas palaiko atitinkamus vaizdo ir garso formatus (skaitykite skyriø “Failø formatai”, esantá 28 psl. ). Paspauskite ir nuspaudæ laikykite, norëdami iðtrinti radijo stotá. 1) Spauskite 2) Spauskite a / b, kad pasirinktumëte stotá. OPTIONS dar 3) Spauskite kartà, norëdami iðsaugoti radijo stotá. Automatinis reþimas: Spauskite ir nuspaudæ laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus iðsaugomos ið naujo. OPTIONS Radijas Per savo namø kino sistemà galite klausytis ir FM radijo stoèiø. Atmintyje daugiausiai galite iðsaugoti iki 40 radijo stoèiø. 18 . . . Naudokitës savo namø kinu Bangø daþnis Kai kuriose ðalyse Jûs galite ájungti FM bangø daþná tarp 50 kHz ir 100 kHz. Kai Jûs perjungiate bangø daþná, visos anksèiau nustatytos radijo stotys bus iðtrintos. Nuspauskite ir laikykite nuspaudæ Q (Groti) mygtukà, norëdami perðokti ið 50 kHz á 100 kHz. Naudokitës nuotolinio valdymo pultu, norëdami narðyti ir pasirinkti nustatymus. Mygtukas Narðymo mygtukai Funkcija Á virðø: Spauskite, norëdami pasiekti internetinæ klaviatûrà. Á apaèià: Spauskite, norëdami pasiekti grojimo mygtukus ekrane. Á kairæ/deðinæ: Spauskite, norëdami pasirinkti video ið grojaraðèio. MP3 grotuvas H Prijunkite savo MP3 grotuvà, norëdami groti muzikà ar kitus garso failus. Jei per kelias sekundes nepaspausite jokio mygtuko, meniu ir ekrano mygtukai pradings. Ko Jums prireiks: H MP3 grotuvo. Spauskite (Pagrindinis meniu), norëdami iðjungti YouTube puslapá. H Picasa albumai internete Su ðiuo grotuvu galësite pasiekti Picasa Web Albums interneto albumus per savo namø kino sistemà. 1. Naudodamiesi 3. 5 mm stereo-audio laidu, prijunkite MP3 grotuvà prie namø kino MUSIC iLINK lizdo. Pakartotinai spauskite AUDIO SOURCE, kol ekrane pasirodys uþraðas MUSIC I-LINK. [. . . ] Kai aptinkamas draudþiamas naudoti áraðas apie neteisëtà kopijà praneðama rodant praneðimà ekrane ir grojimas arba kopijavimas sustabdomas. Daugiau informacijos apie “Cinavia” technologijà gaukite apsilankæ http://www. cinavia. com vartotojø informacijos centre. Jeigu turite svarbiø klausimø arba norite gauti papildomos informacijos apie “Cinavia” technologijà, atsiøskite laiðkà adresu: Cinavia Consumer Information Center, P. O. Áspëjimas Atvirojo kodo programinë áranga Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimà gali pateikti pilnà programinës árangos kodà, kuris yra apsaugotas autoriniø teisiø ir naudojamas tik ðiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas ðá kodà pateikti yra privaloma. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HTB 3560

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag