Vartotojo vadovas PHILIPS HR7629

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HR7629. Mes tikimės kad ši PHILIPS HR7629 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HR7629.


PHILIPS HR7629 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (3634 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HR7629 (7002 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HR7629

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Naudodamiesi unikalia INTENZA Aroma sistema, jûs galite pakeisti savo naudojamà vandená ir iðgauti intensyvø skoná ir aromatà. 2. Pasiruoðimas ir vandens filtro kasetës keitimas 2. 1 Aroma sistemos pritaikymas Naudodamiesi unikalia INTENZA Aroma sistema, jûs galite pakeisti savo vandentiekio vandená, norëdami ið savo kavos gauti geriausia. [. . . ] Pasukite þiedelá á atitinkamà pozicijà (raidës A, B arba C). A: vietovëms, kur vanduo yra minkðtas B: vietovëms, kur vanduo yra vidutiniðkai kietas (numatytasis nustatymas) C: vietovëms, kur vanduo yra kietas Norëdami bûti tikri, kad Aroma sistema yra nustatyta optimaliai, patikrinkite savo vandens kokybæ naudodamiesi specialia testo juostele, kuri buvo pridëta prie jûsø Philips Saeco automatinio kavos aparato arba susisiekite su vietiniais vandens tiekëjais. 2. 2 Vandens filtro kasetës paruoðimas a) Ámerkite apverstà kasetæ á ðaltà vandená ir ðvelniai spustelëkite ðonus, kad pasiðalintø viduje esantis oras. b) Iðimkite vandens talpà ið espreso kavos aparato ir ástatykite kasetæ vertikaliai á jos vietà. Norëdami uþtikrinti geriausià veikimà, ásitikinkite, kad kasetë ástatyta tvirtai ir dangtelis yra teisingoje padëtyje. c) Uþpildykite vandens talpà ðaltu geriamuoju vandeniu ir ástatykite atgal á espreso kavos aparatà. d) Uþsiraðykite datà, kuomet vël reikës keisti filtrà (po 2 mënesiø) ant pridëto lipduko ir prilipinkite já prie vandens filtro. Tai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas geriamajam vandeniui. Pastaba þmonëms, sergantiems inkstø ligomis ar dializës pacientams: filtravimo metu, vandenyje gali neþymiai padidëti kalio kiekis. Jei sergate inkstø liga ir/ar laikotës kalio ribojimo dietos, rekomenduojame pasitarti su savo gydytoju. Kalio kiekis viename litre filtruoto vandens yra maþesnis, nei esantis obuolyje ar banane. Kadangi vanduo yra naudojamas maistui, vanduo, esantis vandens talpoje turëtø bûti suvartotas per 1-2 dienas. Jei kavos aparatas bus nenaudojamas ilgesná laikà (pavyzdþiui, per atostogas), rekomenduojame iðpilti vandens talpoje likusá vandená, o kasetæ palikti viduje. [. . . ] Prieð naudojant kavos aparatà vël, iðimkite kasetæ, iðplaukite vandens talpà ir ið naujo ádëkite kasetæ, kaip apraðyta aukðèiau (a-e). Jei atliekate kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûrà, visuomet iðimkite vandens filtro kasetæ ið vandens talpos. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HR7629

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag