Vartotojo vadovas PHILIPS HR 2100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HR 2100. Mes tikimės kad ši PHILIPS HR 2100 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HR 2100.


PHILIPS HR 2100 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2778 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HR 2100 (3487 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HR 2100

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Elkitës atsargiai, norëdami iðvengti suþeidimø ar árenginio paþeidimø. Niekuomet nepalikite árenginio arba jo priedø lietuje ar drëgmëje. Prie árenginio niekuomet nelaikykite objektø, pripildytø vandeniu, tokiø kaip vazos. Apliejus árenginá, kuo skubiau atjunkite já ið elektros tinklo. Prieð pradedant naudotis árenginiu, susisiekite su Philips klientø aptarnavimo skyriumi, kad árenginys bûtø patikrintas prieð ájungimà. [. . . ] Baterijose yra cheminiø medþiagø, kuriomis turi bûti tinkamai atsikratoma. H Rizika sukelti trumpà jungimà arba gaisrà! H Prieð ájungiant árenginá á elektros tinklà, ásitikinkite, kad elektros átampa yra tokia pati kaip ir átampa, atspausdinta ðio árenginio apatinëje dalyje. Niekada nejunkite árenginio á skirtingos átampos tinklà. H H Rizika praryti baterijas! H Árenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali bûti monetos tipo baterija, kurià yra nesunku praryti. Praryta baterija gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtá. Per dvi valandas nuo baterijos prarijimo gali pasireikðti stiprûs vidiniai nudegimai. 4 . . . Svarbi informacija H Jei átariate, jog baterija galëjo bûti praryta arba patalpinta bet kurioje kûno vietoje, nedelsiant kreipkitës á gydytojà. Ákraunant baterijas ásitikinkite, jog jø negalës pasiekti vaikai. Pakeitus baterijas, ásitikinkite, jog teisingai uþdarëte baterijø dëklà. Jei negalite teisingai uþdaryti baterijø dëklo, nebenaudokite árenginio. Laikykite já vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitës á gamintojà. Ðio prietaiso sudëtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvà 2006/66/EC, ir jos negali bûti iðmetamos kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis. Praðome pasidomëti vietinëmis maitinimo elementø iðmetimo taisyklëmis. AUDIO-IN Perjunkite savo garso ðaltiná á garso ávesties jungtá (3. 5mm jungtis). 10. AUX Garso ávesties ðaltiniu pasirinkti AUX jungtá. Jungtys Ðioje skiltyje apþvelgsime“SoundBar” jungtis. Deðinio ðono jungtys 1. AUDIO IN-AUX Prijunkite prie analoginës garso iðvesties televizoriuje arba analoginiame árenginyje. 2. DIGITAL IN-COAXIAL Prijunkite prie bendraaðës garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 1. AUDIO-IN Garso ávestis, skirta MP3 grotuvui (3. 5mm jungtis). 3. DIGITAL IN-OPTICAL Prijunkite prie optinës garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 4. Prijungimas Ðis skyrius padës jums prijungti savo “SoundBar” prie televizoriaus ir kitø árenginiø. Informacija apie pagrindinius “SoundBar” bei jo priedø sujungimus yra pateikta greitosios pradþios gide. 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas skaitmeniniu bendraaðiu laidu Gera garso kokybë Pastaba H Norëdami identifikuoti produktà ir paþiûrëti tiekimo reitingus, remkitës atspausdinta lentele, esanèia jûsø árenginio nugarinëje pusëje arba apaèioje. Prieð atliekant ar keièiant bet kokius sujungimus, ásitikinkite, kad visi árenginiai yra iðjungti ið elektros tinklo. H Televizoriaus garso bei kitø árenginiø prijungimas Klausykite televizoriaus ir kitø árenginiø garso per ”SoundBar” garsiakalbius. Naudokitës geriausia ámanoma jungtimi, kuri tinka jûsø ”SoundBar”, televizoriui ir kitiems árenginiams. 1. Bendraaðiu laidu sujunkite “SoundBar” COAXIAL jungtá ir televizoriaus ar kito árenginio COAXIAL /DIGITAL OUT jungtá. [. . . ] Ájungëte “SoundBar” tinkamàðaltiná kitiems árenginiams. H Garsumo keitimas 1. Spauskite VOLUME +/- ir padidinkite arba sumaþinkite garsumà. Norëdami sugràþinti garsà, dar kartà spauskite (MUTE) arba VOLUME +/-. 9 Padidinus garsà maksimaliai arba sumaþinus iki tyliausio lygio, visi ðaltino indikatoriai, esantys pagrindiniame árenginyje, sumirksi du kartus. H H MP3 grotuvas Prijunkite savo MP3 grotuvà, norëdami groti muzikà ar kitus garso failus. Ko Jums prireiks: H MP3 grotuvo. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HR 2100

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag