Vartotojo vadovas PHILIPS HD7870

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS HD7870. Mes tikimės kad ši PHILIPS HD7870 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS HD7870.


PHILIPS HD7870 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (5323 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS HD7870 (10294 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS HD7870

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] HD7870, HD7872 Naudojimosi instrukcijø knygelë Norëdami gauti daugiau pagalbos, apsilankykite: Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com www. philips. com/senseo-twist/support . . . Problemø sprendimas Problema Netyèia aktyvavote valdymo skydelá já valydami. Sprendimas 0 Taip nutinka, nes valdymo skydelis yra labai jautrus ir uþtenka menko prisilietimo, kad jis aktyvuotøsi. Atjunkite aparatà prieð já valydami. 0 Tik HD7872 modeliui: asmeninio kavos kiekio mygtukas negamina man reikiamo kiekio kavos. Perskaitykite skyrelá “ Asmeninës kavos atmintis” skyriuje “SENSEO® kavos virimas” ir pabandykite nustatyti reikiamà kavos kieká ið naujo. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] Paverskite vandens talpà ir ástatykite jos apaèià á aparatà (1). Tuomet spustelëkite vandens talpos virðø link aparato (2). 9. Priedø uþsisakymas Norëdami nusipirkti priedø ðiam prietaisui, apsilankykite mûsø puslapyje www. shop. philips. com/service. Jei susiduriate su sunkumais uþsisakydami priedus savo prietaisui, susisiekite su Philips klientø aptarnavimo centru savo ðalyje. Konktaktinæ informacijà rasite pasaulinës garantijos lankstinuke. 6. Aplinka Neiðmeskite atitarnavusio kavos aparato su áprastomis buitinëmis ðiukðlëmis, o perduokite já oficialiame surinkimo punkte perdirbimui. Taip darydami jûs padësite apsaugoti aplinkà. Atsargiai: Niekuomet neperleidinëkite vandens ar nevirkite kavos, jei kavos latakas nëra uþdëtas. Paverskite vandens talpà atgal (1) ir nuimkite jà nuo aparato (2). Pastatykite ne maþiau nei 1, 5 litro talpos indà po kavos lataku. 3. Uþpildykite vandens talpà ðaltu vandeniu ið èiaupo iki pat virðaus. 18 7 . . . Aparato perleidimas vandeniu prieð pirmàjá naudojimà 8. Ásitikinkite, kad ruoðinuko laikiklis be ruoðinuko yra ástatytas. H . . . Palenkite vandens talpà ir ástatykite jos dugnà á aparatà (1). Spauskite vieno puodelio ir dviejø puodeliø mygtukus vienu metu 3 sekundes, kol iðgirsite pyptelëjimà, kad prasidëtø skalavimo ciklas. Vandens perleidimo ciklo metu vanduo ið vandens rezervuaro yra perleidþiamas per aparatà ir boileris yra uþpildomas vandeniu, ðaltas vanduo iðbëga per kavos latakà. Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidþia ðiek tiek daugiau triukðmo nei áprasto kavos virimo metu. 9. Ájunkite aparatà á áþemintà elektros lizdà. Ðvieèiantis þiedelis aplink ájungimo / iðjungimo mygtukà uþsidega, nurodydamas, kad reikia perleisti aparatà vandeniu. Ástatykite vieno puodelio ruoðinuko laikiklá su panaudotu kavos ruoðinuku á kavos aparatà. Uþdarykite dangtelá ir ásitikinkite, kad jis yra gerai uþfiksuotas. H Kai visas vanduo ið vandens rezervuaro sunaudojamas, perleidimo ciklas baigiamas ir aparatas iðsijungia. 6. Iðimkite panaudotà ruoðinukà ir iðvalykite ruoðinuko laikiklá po pirmojo skalavimo ciklo, kad sietelis, esantis centre, neuþsikiðtø. Pakartokite 1-6 þingsnius dar kartà, kad aparatas taptø visiðkai ðvarus. Po kalkiø nuosëdø ðalinimo ir skalavimo ciklø CALC indikatorius iðsijungia ir aparatas automatiðkai iðsijungia. 11. [. . . ] Mes rekomenduojame virti ne maþiau kaip 60 ml, kad skonis ir temperatûra bûtø optimalûs. Kai baigiate programavimà, jûs galësite iðvirti vienà arba du puodelius pageidaujamo kiekio kavos. H H H Nuo dabar, pasirinkus vienà arba du puodelius kavos ir asmeninio kavos kiekio simbolá, SENSEO® kavos aparatas gamins jûsø pageidautà kieká kavos. H Pastaba: Jei norite pakeisti nustatytà kavos kieká, tiesiog pakartokite 1 – 3 þingsnius. Jei kalkiø nuosëdø ðalinimo procedûra neatliekama tinkamai, kalkiø nuosëdos lieka aparate. Taip kalkiø nuosëdos kaupiasi greièiau ir gali sukelti nuolatinæ ir nebepataisomà þalà aparatui. Pastaba: Kai aparatas ðyla, programuoti negalima. Palaukite, kol ájungimo / iðjungimo mygtukas degs nepertraukiamai. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS HD7870

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag