Vartotojo vadovas PHILIPS DVP 3990

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DVP 3990. Mes tikimės kad ši PHILIPS DVP 3990 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DVP 3990.


PHILIPS DVP 3990 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (773 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DVP 3990 (1154 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DVP 3990

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Jûsø DVD diskø grotuvo naudojimas . . . . . . . . . . 8 Bendras grojimo valdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Video nustatymai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Muzikinë skaidriø perþiûra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pakartotinas grojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Grojimo “perðokimas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DivX video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Nustatymø pakeitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bendri (automatinis iðsijungimas, budëjimo reþimas. . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vaizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikø. . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Trikèiø ðalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 2. Jûsø DVD diskø grotuvo naudojimas Sveikiname ásigijus ðá produktà ir sveiki atvykæ á Philips pasaulá! [. . . ] Pavyzdþiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas “movie. avi”, tuomet subtitrø failà iðsaugokite pavadinimu “movie. srt” arba “movie. sub”. Ðis grotuvas gali groti ðiuos subtitrø failø formatus: . srt, . sub, . txt, . ssa ir . smi. DivX video Galite groti diskearba prijungtame USB árenginyje esanèiusDivX video failus. H VOD kodasDivX failams H Prieð ásigyjant DivX video ir juos grojant ðiuo grotuvu, uþregistruokite savo grotuvà tinklapyje vod. divx. com, naudodamiesi DivX VOD kodu. DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite [Setup] > [General] > [DivX® VOD Code]. Philips EasyLink funkcijos naudojimas Ðis grotuvas yra suderinamas su Philips “EasyLink”, kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolà. Su EasyLink suderinami árenginiai turi bûti sujungti per HDMI ir tokiu atveju visus ðiuos árenginius jûs galësite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Philips negarantuoja ðimtaprocentinio visø HDMI CEC árenginiø suderinamumo. Naudodami HDMI jungtá sujunkite visus HDMI CEC suderinamus árenginius ir ájunkite HDMI CEC funkcijà prijungtame televizoriuje bei kituose árenginiuose (daugiau detaliø apie tai rasite televizoriaus ir kitø árenginiø naudojimosi instrukcijose). Pasirinkite [Setup]> [Video] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]. Pasirinkite [On] ðiuose nustatymuose: [EasyLink], [One Touch Play] ir [One Touch Standby]. 9 EasyLink funkcija ájungta. H DivX subtitrai H Spauskite SUBTITLE, norëdami pasirinkti kalbà. Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simboliø rinkiná, suderinamà suDivX subtitrais. Pasirinkite simboliø rinkiná: spauskite , tuomet pasirinkite [Setup] > [Preferences] >[DivX Subtitle]. Kalba Anglø, Albanø, Danø, Olandø, Suomiø, Prancûzø, Galø, Vokieèiø, Italø, Kurdø (Lotynø), Norvegø, Portugalø, Ispanø, Ðvedø ir Turkø. H Simboliø rinkinys [Standard] (Standartinis) [Central Europe] Albanø, Kroatø, Èekø, Olandø, (Centrinës Europos) Anglø, Vokieèiø, Vengrø, Airiø, Lenkø, Rumunø, Slovakø, Slovënø ir Serbø. [Cyrillic] (Kirilica) Bulgarø, Baltarusiø, Anglø, Makedonø, Moldavø, Rusø, Serbø ir Ukrainieèiø. Graikø. One touch play – Grojimas vienu paspaudimu Ðiuo grotuvu pradedant groti diskà, televizorius automatiðkai ásijungs á tinkamà video ávesties kanalà. [Greek] (Graikø) One touch standby – Iðjungimas á budëjimo reþimà vienu paspaudimu Kai prijungtas árenginys (pavyzdþiui, televizorius) yra iðjungiamas á budëjimo reþimà su savo nuotolinio valdymo pultu, ðis grotuvas taip pat automatiðkai iðjungiamas á budëjimo reþimà. 10 3. Nustatymø pakeitimas Ðiame skyriuje raðoma, kaip pakeisti jûsø grotuvo nustatymus. H [Auto Standby]: Aktyvuokite arba iðjunkite automatiná budëjimo reþimà. Jei reþimas aktyvuotas, grotuvas automatiðkai iðsijungs á budëjimo reþimà, jei per 15 minuèiø nebus atliekamas joks veiksmas (pavyzdþiui, pauzës arba sustabdyto grojimo reþime). [DivX® VOD Code]: Rodyti DivX® registracijos kodà ir iðsiregistravimo kodà. H Vaizdas 1. Pasirinkite [Setup] > [Video], norëdami patekti á vaizdo nustatymø meniu. Pastaba H H Pilkai patamsinto nustatymo pakeisti negalësite. Norëdami pasiekti [Preferences] (pirminius) nustatymus, turësite sustabdyti disko grojimà. Norëdami sugráþti á buvusá meniu, spauskite . Norëdami iðeiti ið meniu, spauskite . H [TV System]: Pasirinkite TV sistemà, kuri atitinka jûsø televizoriø. Gamykliðkai nustatyta, kad ðis nustatymas atitinka áprastus televizorius jûsø ðalyje. [. . . ] Jei taip nutinka pakeitus HDMI vaizdo raiðkà, jûs turite jà gràþinti á “default” (gamykliná) reþimà. Nerodomi ir “nenuskaitomi” failai. H H H Ásitikinkite, kad failø ar katalogø skaièius nevirðija grotuvo limito (daugiausiai 648 failai ir 299 katalogai). Ásitikinkite, kad ðis grotuvas suderinamas su grojamais failais. Skaitykite skyriø “Techniniai duomenys” > “failø formatai”. H Per televizoriø negrojamas garsas. H Ásitikinkite, kad tarp ðio grotuvo ir televizoriaus yra tinkamai sujungti audio laidai. 15 . . . Trikèiø ðalinimas Negrojami DivX video failai. H Ásitikinkite, kad DivX failas yra pilnas. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DVP 3990

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag