Vartotojo vadovas PHILIPS DS6800W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DS6800W. Mes tikimės kad ši PHILIPS DS6800W vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DS6800W.


PHILIPS DS6800W : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (3290 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DS6800W (1106 ko)
   PHILIPS DS6800W QUICK START GUIDE (2444 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DS6800W

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome DS6800W Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë . . . Problemø sprendimas H Paðalinkite bet kokias kliûtis tarp DS6800W ir jûsø bevielio ryðio marðrutizatoriaus. Venkite naudoti bevielio ryðio kanalà, kuris persidengia su netoliese esanèiu kitu bevieliu tinklu. [. . . ] Norëdami pradëti grojimà arba padaryti pauzæ, spauskite ]. Norëdami perðokti prie prieð tai buvusio / kito takelio, spauskite a / b. Norëdami pakeisti garsumà, spauskite + / – keletà kartø. Norëdami nutildyti garsumà arba vël já atkurti, spauskite @. Norëdami pasirinkti AirPlay kaip garso ðaltiná, spauskite AirPlay. Norëdami pasirinkti USB kaip garso ðaltiná (jei yra prijungtas), spauskite . Norëdami pasirinkti MP3 link kaip garso ðaltiná (jei yra prijungtas), spauskite . USB lizdas yra suderinamas tik su iPod / iPhone / iPad. H Jûs galite groti arba ákrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdà naudodamiesi Apple USB laidu (nepridedamas). Jei sustabdëte grojimà per AirPlay, po sëkmingo USB sujungimo prietaisas automatiðkai persijungia á USB ðaltiná. H H H H H H 1. WI-FI SETUP mygtukas / indikatorius H Prijungti iPod / iPhone / iPad per Apple USB laidà (nepridedamas). Prijungti prietaisà prie bevielio tinklo. Parodyti prietaiso prisijungimo prie bevielio tinklo bûsenà. 6. IR sensorius H Sudëtingi garso nustatymai Jei jûsø iTunes prietaisas yra iPod touch / iPhone / iPad: Sudëtingiems garso nustatymams ir papildomoms funkcijoms, jûs galite naudoti iPod touch / iPhone / iPad norëdami parsisiøsti Philips Fidelio aplikacijà ið Apple App Store. Prijunkite Apple USB laidà (nepridedamas) prie: H H Aptikti signalus ið nuotolinio valdymo pultelio. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelá á IR sensoriø. 3. B H Prijungti iðoriná muzikos grotuvà per pridedamà MP3 link laidà. Ájungti / iðjungti prietaisà. (Nuspauskite ir palaikykite) norëdami perkrauti prietaisà. USB lizdo DS6800W galinëje dalyje. 4. CABLE IN H H Jei jûsø iTunes prietaisas yra kompiuteris / Mac su bevieliu ryðiu: Sudëtingiems garso nustatymams naudokite ekvalaizerá, esantá paèioje iTunes programoje (View -> Show Equalizer). H Dokinës jungties savo iPod / iPhone / iPad. norëdami pasirinkti USB ðaltiná. Sujungti abu garsiakalbius naudojant pridedamà garsiakalbiø laidà. 2. +/H Keisti garsumà. Patarimas H Þiûrëkite iTunes pagalbinæ dokumentacijà norëdami suþinoti daugiau. 8 21 . . . Jûsø pramogø sistema Nuotolinio valdymo pultelio apþvalga 6. USB H Pasirinkti USB garso ðaltiná (skirta tik iPod / iPhone / iPad) 7. PLAY / PAUSE ] H Pradëti grojimà arba padaryti pauzæ. 3. Pasirinkite Philips_Fidelio XXXX (arba vartotojo nustatytà vardà) ið AirPlay sàraðo. Pastaba H Jei po sëkmingo ádiegimo muzikos negirdite, atlikite vienà ið ðiø veiksmø savo iPod touch / iPhone / iPad: (1) Atsijunkite ir ið naujo prisijunkite prie to paties bevielio ryðio marðrutizatoriaus. [. . . ] 9 DS6800W konfigûracijos puslapis parodomas. H 2 variantas: prijunkite prie ne-WPS marðrutizatoriaus Pastaba Surinkite savo namø bevielio marðrutizatoriaus nustatymus Pastaba H H Jûs taip pat galite sekti ðiuos nurodymus norëdami prijungti DS6800W prie WPS marðrutizatoriaus rankiniu bûdu. Visuomet perþiûrëkite jûsø bevielio ryðio marðrutizatoriaus naudojimosi instrukcijø knygelæ norëdami suþinoti detalià informacijà. 16 13 . . . Ádiekite bevielio ryðio (Wi-Fi) tinklà, skirtà AirPlay 1. Prijunkite savo bevielio ryðio prietaisà prie esamo namø bevielio ryðio tinklo. Paleiskite interneto narðyklæ (pavyzdþiui, Apple Safari arba Microsoft Internet Explorer) savo bevielio ryðio prietaise. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DS6800W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag