Vartotojo vadovas PHILIPS DS 3800W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DS 3800W. Mes tikimės kad ši PHILIPS DS 3800W vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DS 3800W.


PHILIPS DS 3800W : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2781 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DS3800W BROCHURE (1272 ko)
   PHILIPS DS3800W QUICK START GUIDE (1829 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DS 3800W

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete DS3800W/10 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë © 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Iðjunkite kitus namuose esanèius marðrutizatorius. Nëra AirPlay piktogramos iTunes programoje mano kompiuteryje H Ásitikinkite, kad jûsø DS3800W jau yra prijungtas prie bevielio namø tinklo. Prieð atidarydami iTunes programà, ásitikinkite, kad ájungëte Bounjour paslaugà savo kompiuteryje. [. . . ] Ásitikinkite, kad DS3800W ir jûsø kompiuteris yra prisijungæ prie to paties bevielio ryðio marðrutizatoriaus. Atidarykite Apple Safari savo kompiuteryje, tuomet pasirinkite “Philips_Fidelio XXX” ið Bonjour iðsiskleidþianèio sàraðo. H H Jûsø DS3800W turëtø bûti prijungtas prie to paties vietinio tinklo kaip ir prietaisas su iTunes per bevielá marðrutizatoriø. H Su AirPlay suderinamø prietaisø, kuriuose gali bûti iTunes, sàraðas AirPlay atþvilgiu, DS3800W yra suderinamas su: H H Patarimas H H Kompiuteriu / Mac, su bevieliu ryðiu ir ádiegta iTunes 10 (ar naujesne) programa; ir ðiais iPod / iPhone / iPad modeliais, kuriuose yra ádiegta iOS 4. 3 (arba naujesnë): H Apsilankykite www. philips. com/welcome norëdami suþinoti daugiau apie Philips AirPlay palaikanèius prietaisus. iPad 2 iPad iPhone 4 iPhone 3GS iPod touch (2-os, 3-os ir 4 kartos) H Su DS3800W jûs taip pat galite: H H Arba atidarykite bet kokià interneto narðyklæ savo kompiuteryje ir áveskite DS3800W IP adresà (ið marðrutizatoriaus konfigûracijos puslapio) á adreso juostà. 9 DS3800W konfigûracijos langas parodomas. Ákrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdà naudojant Apple USB laidà (nepridedamas). Groti savo iTunes fonotekà ið savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdà tiesiogiai, kol ákraunate prietaisà. Groti muzikà ið kitø audio prietaisø per MP3-LINK lizdà. H H H H 22 7 . . . Jûsø pramogø sistema Pagrindinio prietaiso apþvalga . . . Grokite H Prijunkite pridedamà MP3 link laidà prie: H MP3-LINK lizdo prietaiso galinëje dalyje. WI-FI SETUP mygtukas / indikatorius H Prijungti prietaisà prie bevielio tinklo. Parodyti prietaiso prisijungimo prie bevielio tinklo bûsenà. Ájungti / iðjungti prietaisà. H 3. +/H Prijungti iðoriná audio grotuvà per pridedamà MP3 link laidà. Pareguliuoti garsumà. (Nuspauskite ir palaikykite abu mygtukus) Perkrauti prietaisà. 8. USB H H Prijungti iPod / iPhone / iPad per Apple USB laidà (nepridedamas). 5. Grokite Jei jûsø iTunes prietaisas yra kompiuteris / Mac su bevieliu ryðiu: Sudëtingiems garso nustatymams naudokite ekvalaizerá, esantá paèioje iTunes programoje (View -> Show Equalizer). H . . . Jûsø pramogø sistema Prijunkite Apple USB laidà (nepridedamas) prie: H Pasiruoðkite naudoti AirPlay Norint pradëti naudotis AirPlay, jums reikia: 1. Atnaujinti savo iPod touch / iPhone / iPad programinës árangos iOS versijà (iOS 4. 3 ar naujesnæ). H USB lizdo DS3800W galinëje dalyje. H Dokinës jungties savo iPod / iPhone / iPad. Suderinami iPod / iPhone / iPad USB lizdas palaiko ðiø iPod / iPhone / iPad modeliø grojimà ir ákrovimà: H Patarimas H Þiûrëkite iTunes pagalbinæ dokumentacijà norëdami suþintoi daugiau. iPad 2 iPad iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone iPod classic iPod 5G iPod 4G iPod nano (2, 3, 4, 5 ir 6 kartos) iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos) Arba ádiegti naujausià iTunes versijà (iTunes 10 arba naujesnæ) savo kompiuteryje. H Grokite / ákraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdà Pastaba H H 2. Prijungti energijos tiekimà DS3800W prietaisui, tuomet já ájungti (þiûrëkite skyriø “Pasiruoðkite” 10 puslapyje). Prijungti DS3800W prie jûsø namø bevielio ryðio tinklo (þiûrëkite skyriø “Ádiekite bevielio ryðio (Wi-Fi) tinklà, skirtà AirPlay” 11 puslapyje). Uþtikrinti, kad iPod touch / iPhone / iPad ar kompiuteris yra taip pat prijungtas prie to paties bevielio ryðio tinklo. H H H USB lizdas yra suderinamas it su iPod / iPhone / iPad. H H Jûs galite groti arba ákrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdà naudodamiesi Apple USB laidu (nepridedamas). Jei sustabdëte grojimà per AirPlay, po sëkmingo USB sujungimo prietaisas automatiðkai persijungia á USB ðaltiná. H H H Grokite ið iðorinio prietaiso Jûs taip pat galite klausytis iðoriniø audio grotuvø per ðá prietaisà. Jei sustabdëte garso transliavimà per AirPlay ir tiesioginá muziko grojimà per USB lizdà, DS3800W persijungia á MP3 link ðaltiná automatiðkai. 20 9 3. Pasiruoðkite Visuomet sekite nurodymus ðiame skyriuje nurodyta tvarka. . . . Spauskite B prietaiso virðuje norëdami ájungti prietaisà. [. . . ] 9 Wi-Fi SETUP indikatorius mirksi þaliai ir geltonai pakaitomis. 9 Naujas bevielio ryðio tinklas, sukurtas DS3800W pasirodys, nauju tinklo pavadinimu (SSID) Philips Fidelio AirPlay. 9 Ðio naujo tinklo sukûrimas gali uþtrukti iki 45 sekundþiø. Pastaba H H 3. Pasirinkite “Philips_Fidelio XXX” ið Bonjour iðskleidþiamo sàraðo þymø juostoje. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DS 3800W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag