Vartotojo vadovas PHILIPS DC-M3020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DC-M3020. Mes tikimės kad ši PHILIPS DC-M3020 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DC-M3020.


PHILIPS DC-M3020 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (643 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS DCM3020 BROCHURE (1584 ko)
   PHILIPS DCM3020 (4482 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DC-M3020

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete DCM3020 www. philips. com/welcome Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë Turinys 1. Svarbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saugumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pastaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. Kitos funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nustatykite miego laikmatá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nustatykite þadintuvà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Klausykitës iðorinio prietaiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pakeiskite ekrano ryðkumà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Norëdami iðlaikyti galiojanèià garantijà, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. [. . . ] Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos ir panaudotos dar kartà, jei tai atlieka specializuota kompanija. Praðome pasidomëti vietinëmis taisyklëmis apie pakuotës, iðsekusiø baterijø ir senos árangos iðmetimà. KLASË 1 LAZERINIS PRODUKTAS H 2. Spauskite SOURCE norëdami pasirinkti MP3-LINK / AUX-IN ðaltiná. Grokite muzikà prietaise. Pastaba H Informacinë prietaiso plokðtelë yra prietaiso apaèioje. Pakeiskite ekrano ryðkumà Spauskite DIM pakartotinai, norëdami pasirinkti skirtingus ekrano ryðkumo lygius: H Bûkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Neteisëtø nuo kopijavimo apsaugotos medþiagos kopijø darymas, áskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso áraðus, gali bûti autoriniø teisiø paþeidimas ir nusikaltimas. Ðis prietaisas neturëtø bûti naudojamas tokiems tikslams. Didelis ryðkumas Vidutinis ryðkumas Maþas ryðkumas H H Norëdami panaikinti aktyvacijà ar ið naujo aktyvuoti þadintuvà Budëjimo reþime spauskite TIMER pakartotinai norëdami ájungti ar iðjungti þadintuvà. Jûsø mikro sistema Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungæ prie Philips!Norëdami pilnai naudotis Philips siûloma pagalba, uþregistruokite savo prietaisà www. philips. com/welcome. 6. Pareguliuokite garsà Pakeiskite garsumà Grojimo metu spauskite VOL +/- norëdami padidinti / sumaþinti garsumà. Pasirinkite numatytà garso efektà Áþanga Naudodamiesi ðiuo prietaisu jûs galite mëgautis muzika ið diskø, USB prietaisø, iPod grotuvø, iPhone ir kitø iðoriniø prietaisø, taip pat klausytis radijo. Prietaise yra skaitmeninë garso kontrolë (Digital Sound Control, DSC) ir dinaminis bosø sustiprinimas (Dynamic Bass Boost, DBB). Grojimo metu pakartotinai spauskite DSC norëdami pasirinkti: H [ROCK] rokas [JAZZ] dþiazas [CLASSIC] klasika [POP] pop H H H Ðis prietaisas palaiko ðiuos medijos formatus: Sustiprinkite bosus Grojimo metu spauskite DBB norëdami ájungti arba iðjungti dinaminá bosø sustiprinimà. 9 Jei DBB aktyvus, DBB rodoma. Kà rasite dëþutëje Nutildykite garsà Grojimo metu spauskite @ norëdami nutildyti garsà arba vël já atkurti. Patikrinkite dëþutës turiná: H Pagrindinis prietaisas 2 x garsiakalbiai Nuotolinio valdymo pultelis FM antena MP3 link laidas Trumpas gidas Naudojimosi instrukcijø knygelë 8 x guminës kojelës garsiakalbiams H H H H H H H 6 15 5. Grojimo nustatymai Padaryti pauzæ / tæsti grojimà Grojimo metu, spauskite ] norëdami padaryti pauzæ / tæsti grojimà. H . . . Jûsø mikro sistema Grojimo metu [PROG] (Programa) rodoma. Norëdami iðtrinti programà, sustabdykite grojimà ir spauskite P. Pagrindinio prietaiso apþvalga Vaizdas ið virðaus ir ið priekio H Perðokti takelá Diskams: Spauskite ^ / _ norëdami pasirinkti kità takelá. H Rodyti laikà Spauskite DISPLAY norëdami pamatyti laikà. Norëdami pasirinkti takelá tiesiogiai, spauskite skaièiø mygtukus. Patarimas H MP3 ir USB: 1. Spauskite PRESET +/- norëdami pasirinkti albumà arba katalogà. Spauskite ^ / _ norëdami pasirinkti kità takelá ar failà. Ekonominiame budëjimo reþime laikrodis rodomas 15 minuèiø. Pasirinkite kartojimà / atsitiktiná grojimà 1. Grojimo metu, spauskite REPEAT / SHUFFLE pakartotinai, norëdami pasirinkti grojimà kartojant arba atsitiktine tvarka. H Ieðkokite takelyje 1. Atleiskite norëdami tæsti áprastà grojimà. REP: groti dabartiná takelá kartojant. SHUF: groti takelius atsitiktine tvarka. H H Programuokite takelius H Pastaba H Jûs galite programuoti takelius tik tuomet, kai grojimas yra sustabdytas. 2. Norëdami tæsti áprastà grojimà, spauskite REPEAT / SHUFFLE pakartotinai, kol joks nustatymas neberodomas. Jûs galite uþprogramuoti iki 20 takeliø. Spauskite PROG norëdami aktyvuoti programavimo reþimà. MP3 / WMA takeliams, spauskite PRESET +/norëdami pasirinkti albumà. [. . . ] MENU H Pasiekti iPod / iPhone / iPad meniu. Norëdami pasirinkti katalogà, spauskite PRESET +/-. SLEEP / TIMER H H H H Perðokti prie prieð tai buvusio / sekanèio takelio. Greitai ieðkoti takelyje / diske / USB. Nustatyti miego laikmatá. Nuo ko pradëti Prijunkite FM antenà Patarimas H Norëdami ádëti baterijas á nuotolinio valdymo pultelá: 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DC-M3020

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag