Vartotojo vadovas PHILIPS DC291

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS DC291. Mes tikimės kad ši PHILIPS DC291 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS DC291.


PHILIPS DC291 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (931 Ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS DC291

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome DC 291 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas: http://www. philips. com Naudojimosi instrukcijø knygelë 9. Problemø sprendimas Áspëjimas H Prietaisas nereaguoja H Niekuomet neardykite ðio prietaiso korpuso. Atjunkite prietaisà nuo elektros tinklo, prijunkite vël ir ájunkite prietaisà. Prastas radijo priëmimas Norëdami iðlaikyti galiojanèià garantijà, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojatës ðia sistema, pasitikrinkite þemiau esanèius sprendimus, prieð kreipdamiesi pagalbos. [. . . ] Naudokitës áranga protingai ir darykite pertraukas. H Perþiûrëkite þadintuvo nustatymus 1. Spauskite ALM1 arba ALM2. Ðis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdþiø reikalavimus. Laikykitës ðiø nurodymø, kai naudojatës ausinëmis: H Nustatykite miego laikmatá Ðis prietaisas gali automatiðkai persijungti á budëjimo reþimà po nustatyto laiko. Spauskite SLEEP pakartotinai norëdami pasirinkti laikà minutëmis. 9 Kai miego laikmatis yra aktyvus, ekrane rodoma ir garsumas tolygiai maþëja paskutines 5 minutes. Patarimas H Klausykitës ne per dideliu garsu, ne per ilgai. Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdëtumëte, kas vyksta aplink jus. Bûkite atsargûs ir nutraukite naudojimàsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinëmis, kai vairuojate automobilá, dviratá, riedlentæ ir pan. , tai gali sukelti grësmæ kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudþiama. Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbamos ir panaudojamos dar kartà. Jei þadintuvui kaip garso ðaltiná pasirenkate iPod / iPhone , jûs turite sukurti grojaraðtá “PHILIPS” naudodami iTunes ir ákelti já á savo iPod / iPhone. Jei grojaraðèio pavadinimu “PHILIPS” nëra, arba jei jame nëra takeliø, prietaisas gros takelá ið iPod / iPhone prietaiso. H H H H Norëdami iðjungti miego laikmatá 1. Imtuvo reþime, jûs galite spausti OK pakartotinai norëdami perjungti tarp [STEREO] ir [MONO]. Prietaisas ásimena jûsø nustatytimà net kai iðjungiate prietaisà ir vël já ájungiate. H H II klasës prietaiso simbolis: H Rankinis radijo stoèiø programavimas Jûs galite uþprogramuoti iki 20 radijo stoèiø. Spauskite SET TIME / PROG norëdami aktyvuoti programavimo reþimà. Pakartokite aukðèiau apraðytus þingsnius norëdami uþprogramuoti daugiau radijo stoèiø. II klasës prietaisas su dviguba izoliacija ir be áþeminimo. Aplinkosaugos informacija Mes nenaudojome nereikalingø pakavimo medþiagø. Pakuotæ galima lengvai atskirti á tris medþiagas: kartonas (dëþutë), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maiðeliai, apsauginës putø juostelës). Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbamos ir panaudojamos dar kartà, jei tai atlieka specializuota kompanija. Praðome pasidomëti vietinëmis taisyklëmis apie pakuotës, iðsekusiø baterijø ir senos árangos iðmetimà. 1. 9 Radijo imtuvas susiranda radijo stotá su pakankamai stipriu signalu. Pakartokite 2 þingsná norëdami nustatyti daugiau radijo stoèiø. H Patarimas H Norëdami pareguliuoti silpnà stotá spauskite O / R pakartotinai kol gausite geriausià rezultatà. Norëdami perraðyti uþprogramuotà stotá, iðsaugokite kità stotá jos vietoje. Norëdami pasirinkti FM stereo arba FM mono, spauskite OK. H Pasirinkite nustatytà radijo stotá 1. Spauskite a / b norëdami pasirinkti nustatytà radijo stoties numerá. 6 15 . . . Grokite Uþdëkite guminá kilimëlá Jei reikalinga, naudokite pridedamà guminá kilimëlá, kad iPad / iPad 2 bûtø stabilus. H 2. Jûsø dokinë pramogø sistema Ákraukite iPod / iPhone / iPad Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungæ prie Philips! [. . . ] DOCK H Pagerinti FM priëmimà. Pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip ðaltiná. 15. Uþdarykite baterijø skyrelá. Perðokti prie prieð tai buvusio / sekanèio takelio. Perþiûrëti þadintuvo nustatymus. H H H H 13. VOL +/H Valdymà naudokite tik taip, kaip nurodyta ðioje naudojimosi instrukcijø knygelëje. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS DC291

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag