Vartotojo vadovas PHILIPS CD 196

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS CD 196. Mes tikimės kad ši PHILIPS CD 196 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS CD 196.


PHILIPS CD 196 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (935 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS CD 196 (5298 ko)
   PHILIPS CD 196 QUICK START GUIDE (873 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS CD 196

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Prijungimas ir nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prijungimas prie televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Skaitmeniniø árenginiø prijungimas HDMI jungtimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Televizoriaus bei kitø árenginiø garso prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 “Easy link” nustatymas (HDMI-CEC valdymas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. Naudokitës savo “SoundBar” . . . . . . . . . . . . . 10 Garsumo reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Garso pasirinkimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MP3 grotuvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 USB atminties árenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Garso grojimas per “Bluetooth” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Automatinis budëjimo reþimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gamykliniø nustatymø gràþinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. Trikèiø ðalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2 1. Svarbi informacija Prieð naudojantis produktu perskaitykite ir ásisavinkite visà informacijà, esanèià instrukcijose. [. . . ] HDMI ARC Ávesties ðaltiniu pasirinkti HMDI ARC jungtá. HDMI ARC gali bûti pasirinkta tik tuo atveju, kai savo “Soundbar” árenginá prijungiate prie HDMI ARC suderinamo televizoriaus per HDMI ARC jungtá. 17. (Garso uþtildymas) Uþtildyti arba sugràþinti garsà. 18. ] (Groti/Laikinai sustabdyti) Pradëti, laikinai sustabdyti arba tæsti grojimà USB reþime arba Bluetooth reþime (galioja tik AVRCP- suderinamiems árenginiams). Gale esanèios jungtys 20. AUX Garso (audio) ávesties ðaltiniu pasirinkti AUX jungtá. 22. COAX Garso (audio) ávesties ðaltiniu pasirinkti bendraaðæ (coaxial) jungtá. 23. HDMI 2 Ávesties ðaltiniu pasirinkti HDMI IN 2jungtá. 1. AUDIO IN-AUX Prijunkite prie analoginës garso iðvesties televizoriuje arba analoginiame árenginyje. Jungtys Ðiame skyriuje bus apþvelgtos “SoundBar” árenginyje esanèios jungtys. 2. DIGITAL IN-OPTICAL Prijunkite prie optinës garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. Ðone esanèios jungtys 3. DIGITAL IN-COAXIAL Prijunkite prie bendraaðës (coaxial) garso iðvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame árenginyje. 4. TO TV-HDMI OUT (ARC) Prijunkite prie televizoriaus HDMI iðvesties. 5. HDMI IN 1 / HDMI IN 2 Prijunkite prie skaitmeninio árenginio HDMI iðvesties. 1. Spauskite +/-(Volume) ir padidinkite arba sumaþinkite garsumà. Norëdami sugràþinti garsà, dar kartà spauskite (Mute) arba +/- (Volume). H H EasyLink valdymas Naudodami EasyLink funkcijà, Jûs galite valdyti savo “Sounbar”, televizoriø ir kitus prijungtus HDMI-CEC árenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu. H One-touch Standby (Iðjungimas á budëjimo reþimà vienu paspaudimu): Kai ði funkcija ájungta, “Soundbar” sistema reaguos ir á televizoriaus bei kitø HDMI-CEC árenginiø nuotolinio valdymo pultø siunèiamas komandas iðsijungti á budëjimo reþimà. Garso pasirinkimas Ði skiltis padës jums pasirinkti geriausià garsà muzikai ar vaizdo áraðams. Garso reþimas Pasirinkite gamykliðkai nustatytus garso reþimus, geriausiai tinkanèias jûsø muzikai ar video áraðams. Spauskite SOUND, kad pasirinktumëte garso reþimà ið valdymo panelës ekranëlio. AUtO: Automatinis garso nustatymo parinkimas priklausomai nuo grojamo garso. OFF: Originalus muzikos ar vaizdo áraðø garsas be papildomø efektø. Idealu vaizdo þaidimams ir triukðmingiems vakarëliams. H H H 10 . . . Naudokitës savo “SoundBar” H H H H HIGH: Paaðtrinkite filmus ir muzikà pridëdami garso efektø. CLEAR: Girdëkite kiekvienà muzikos detalæ ir aiðkius balsus filmuose. dEEP: Komfortiðkai girdëkite tariamus þodþius ir muzikos vokalà. OWN: Susikurkite savo garso reþimà, atitinkantá Jûsø paèiø poreikius. Naktinis reþimas Norëdami klausytis tyliai, sumaþinkite garsiø garsø garsumà, kai grojate diskus. Naktinis reþimas veiks tik su “Dolby Digital” garso takeliais. [. . . ] Jis turi bûti suderinamas su “Bluetooth” profiliu A2DP, AVRCP bei “Bluetooth” versija 3. 0 + EDR. Toks sujungimas veiks iki 10 metrø atstumu tarp “SoundBar” ir “Bluetooth” prietaiso. H H 1. Spauskite Bluetooth savo nuotolinio valdymo pulte ir taip ájunkite savo árenginá á “Bluetooth” reþimà. 12 . . . Naudokitës savo “SoundBar” Automatinis budëjimo reþimas Grojant medijàið kitø prijungtø árenginiø, “SoundBar” automatiðkai persijungs á budëjimo reþimà, jei: H 5. “SoundBar” tvirtinimas prie sienos Pastaba H 30 sekundþiø nëra paspaudþiamas joks mygtukas ir Prijungtame árenginyje nëra grojamas joks garsas/vaizdas. H Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS CD 196

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag