Vartotojo vadovas PHILIPS CA6801

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS CA6801. Mes tikimės kad ši PHILIPS CA6801 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS CA6801.


PHILIPS CA6801 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1051 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS CA6801 (1002 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS CA6801

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Iðvalykite já prisiurbdami vandens, kaip apraðyta skyrelyje “Montavimas”. Kapuèinatorius – kasmënesinis valymas (kruopðtus valymas) Kiekvienà mënesá kruopðèiai iðplaukite kapuèinatoriø naudodami Philips Saeco ploviklá, kurá galite nusipirkti ið savo pardavëjo ar Philips internetinës parduotuvës http://shop. philips. com, arba ið autorizuoto serviso centro. Supilkite maiðelá ploviklio á ðá vandená ir leiskite jam visiðkai iðtirpti. [. . . ] Tai reikalinga, kad veikimo metu kapuèinatorius nenuslystø. Sumontavæ kapuèinatoriø, ájunkite kavos aparatà. Ástatykite pieno / vandens ásiurbimo vamzdelá á talpà su 0, 5 litro vandens. Pastatykite tinkamà indà po kapuèinatoriumi ir naudokite garø funkcijà vandens iðleidimui. Tuomet perjunkite aparatà á áprastà veikimo reþimà. Paveikslëliai Kapuèinatoriaus naudojimas Pastaba: Kapuèinatoriaus naudojimas reikalauja garø funkcijos naudojimo. Dël ðios prieþasties aparatas turi bûti árengtas tinkamai, laikantis kavos aparato naudojimosi instrukcijø knygelës nurodymø. Norëdami suþinoti apie teisingà jo naudojimà, skaitykite kavos aparato naudojimosi instrukcijø knygelæ. Pieno putos paruoðimas Nudegimø pavojus!Prieð putos paruoðimà, maþos karðto vandens srovelës gali iðsiverþti. Vamzdelis gali labai ákaisti – nelieskite jo plikomis rankomis. Pastatykite indà po kapuèinatoriumi ir leiskite garus apie 10 sekundþiø. Ðis veiksmas leidþia paðalinti kondensatà ið sistemos. Kai garø srovë tampa pastovi, sustabdykite ðá veiksmà. [. . . ] Tai yra normalu ir jokiu bûdu neturi átakos kapuèinatoriaus veikimui. Nudegimø rizika Niekuomet nenukreipkite garø ir / ar karðto vandens srovës link savæs ar kitø: nudegimø pavojus!Visuomet naudokite esamas rankenëles ir jungiklius. Bendras apraðymas (1 pav. ) 1. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS CA6801

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag