Vartotojo vadovas PHILIPS CA6702

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS CA6702. Mes tikimės kad ši PHILIPS CA6702 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS CA6702.


PHILIPS CA6702 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (142 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS CA6702 (3643 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS CA6702

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] CA6702 BRITA INTENZA+ Naudojimosi instrukcijø knygelë 1. [. . . ] Norëdami perleisti vandená per kasetæ, iðleiskite apie 0, 5 litro vandens per aparato garø vamzdelá ir iðpilkite já. Pasiruoðimas ir vandens filtro kasetës keitimas 2. 3 Vandens filtro kasetës keitimas Reguliarus kasetës keitimas yra labai svarbus, norint iðlaikyti optimalø kavos skoná ir nuolat apsaugoti jûsø kavos aparatà. Veikimas ir saugumo informacija H BRITA INTENZA vandens filtro kasetë yra sukurta naudoti tik su vandentiekio vandeniu (pastaba: ðis vanduo yra nuolat tikrinamas ir pagal teisiná reguliavimà yra tinkamas gerti) arba vandeniu ið privaèiø græþiniø, kurie yra patvirtinti kaip saugûs. Jei ið tarnybø gaunate nurodymà, kad vandená reikia virinti, filtruotas vanduo taip pat turio bûti virinimas. Kai toks nurodymas atðaukiamas, visà kavos aparatà reikia iðvalyti ir ástatyti naujà kasetæ. Naujas kasetes laikykite vësioje, sausoje vietoje, originalioje, sandarioje pakuotëje. Tam tikroms þmoniø grupëms (pvz. , þmonëms su susilpnëjusia imunine sistema, kûdikiams) rekomenduojama virinti vandentiekio vandená. Higienos sumetimais, vandens filtro kasetëje esanèios medþiagos yra apdorojamos sidabru. [. . . ] Philips ir BRITA neprisiima jokios atsakomybës, jei nesilaikoma aukðèiau pateiktø BRITA INTENZA vandens filtro kasetës naudojimo ir keitimo rekomendacijø. H H H H H H H H H H Platintojas Informacijà apie vietiná platintojà rasite jûsø Philips Saeco kavos aparato garantijos kortelëje arba ðiame interneto puslapyje: www. philips. com/saeco. 3 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS CA6702

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag