Vartotojo vadovas PHILIPS B120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS B120. Mes tikimės kad ši PHILIPS B120 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS B120.


PHILIPS B120 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (805 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS B120 (1422 ko)
   PHILIPS B120 (1687 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS B120

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Visuomet esame ðalia, kad padëtume jums Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome B120 Namø stebëjimo árenginys Naudojimosi instrukcijø knygelë 2 Ðviesos jutiklis USB jungtis, skirta USB energijos adapteriui IR vaizdo jutiklis / Naktinio matymo átaisas Mikrofonas Temperatûros ir drëgmës jutiklis Læðis Bûsenos LED indikatorius Perkrauti Ðis kûdikio stebëjimo árenginys yra skirtas tik pagalbai. [. . . ] Ásitikinkite, kad prijungëte savo iPhone arba iPad prie bevielio ryðio arba 3G/4G mobiliojo ryðio tinklo. Naudojant 3G/4G ryðá, duomenø perdavimo kaðtai priklausys nuo jûsø mobiliojo ryðio operatoriaus. Norëdami stebëti ar klausytis kûdikio per interneto narðyklæ, apsilankykite www. philips. com/insightwebwiev. Stebëkite vaizdà Kalbëkite atgal Dukart spustelëkite norëdami priartinti ar nutolinti vaizdà. Tempkite, norëdami pastumti vaizdà. Spauskite norëdami kalbëti á mobiliojo telefono mikrofonà. Jûs bûsite girdimas kûdikio kambaryje. 8 Sujungimo stiprumo indikatorius Perjunkite á stebëjimo árenginiø sàraðà Þalias: stiprus; Geltonas: silpnas; Raudonas: atsijungæs. Ájunkite arba iðjunkite garsiakalbá, kai jûsø mobilusis telefonas persijungia á budëjimo reþimà. Naktinis matymas Spauskite, norëdami pamatyti pasirinkimø langà. Spauskite On, norëdami ájungti naktiná matymà. Naktinis matymas bûna aktyvus 30 minuèiø, tuomet automatiðkai iðsijungia. 9 Nustatykite perspëjimus Kûdikio stebëjimo árenginys gali perspëti jus apie judesio, garso, temperatûros pasikeitimus jûsø kûdikio kambaryje. Pasirinkite jautrumo lygá pagal poreiká, arba naudokite siûlomà lygá. Norëdami naudoti judesio perspëjimus naktá, ásitikinkite, kad yra pakankamai ðviesos ðaltiniø, kad stebëjimo árenginys galëtø aptikti judesius. Ájunkite perspëjimø funkcijà (Alerts). Nustatykite savo Dropbox paskyrà 10 Tempkite juostà, norëdami pasirinkti jautrumà. Judesio perspëjimas: didelis jautrumas, aptinkantis net maþiausius judesius; maþas jautrumas, aptinkantis tik didesnius judesius. [. . . ] Visos teisës saugomos. 15 Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS B120

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag