Vartotojo vadovas PHILIPS AZ380W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AZ380W. Mes tikimės kad ši PHILIPS AZ380W vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AZ380W.


PHILIPS AZ380W : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (720 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AZ380W (590 ko)
   PHILIPS AZ380W QUICK START GUIDE (1141 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AZ380W

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Kvalifikuota specialistø pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo paþeistas bet kokiu bûdu, pavyzdþiui, laidas ar kiðtukas yra paþeistas, skystis iðsipylë ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko á lietø ar drëgmæ, neveikia tinkamai arba buvo numestas. Baterijø naudojimo áspëjimas - norëdami apsisaugoti nuo baterijø pratekëjimo, kuris gali sukelti kûno suþeidimus, nuosavybës sugadinimà arba sugadinti prietaisà: Ástatykite visas baterijas teisingai, + ir kaip paþymëta prietaise. Nemaiðykite baterijø (senø su naujomis arba anglies ir ðarminiø ir t. t. ). [. . . ] Uþsiraðykite numerius èia: Modelio numeris: __________________________ Serijos numeris: __________________________ Elektros tinklo energija Áspëjimas H Prijunkite energijos tiekimà Jûs galite prijungti prietaisà prie elektros tinklo arba naudoti baterijas. Rizika sugadinti prietaisà!Ásitikinkite, kad elektros tinklo átampa atitinka átampà, nurodytà prietaiso galinëje arba apatinëje dalyje. Kai norite atjungti elektros tiekimà, visuomet iðtraukite kiðtukà ið rozetës. Niekuomet netraukite uþ laido. Baterijø energija Atsargiai H H Sprogimo pavojus!Laikykite baterijas toliau nuo saulës spinduliø ar ugnies. Baterijø sudëtyje yra cheminiø medþiagø, tad iðsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti. Prijunkite elektros tinklo adapterá prie: H DC IN lizdo prietaise. Elektros lizdo. H H Pastaba H Baterijos nëra pridëtos kaip priedas. 1. Ádëkite ðeðias baterijas (R14 / UM2 / C Cell tipo) atsiþvelgdami á poliðkumà (+/-) kaip nurodyta. Uþdarykite baterijø skyrelá. Ájunkite Nustatykite ðaltinio pasirinkimo mygtukà ties CD, USB arba FM. Iðjunkite Nustatykite ðaltinio pasirinkimo mygtukà ties OFF. 8 4. Pakelkite diskø skyrelio dangtelá, norëdami já atidaryti. Ádëkite diskà spausdinta puse á virðø, tuomet uþdarykite diskø skyrelá. Norëdami padaryti pauzæ arba tæsti grojimà, spauskite ]. MP3 / WMA takeliams, spauskite –ALBUM+, norëdami pasirinkti albumà. Norëdami ieðkoti reikiamos atkarpos takelio viduje, nuspauskite ir palaikykite ^ / _, tuomet atleiskite, norëdami tæsti áprastà grojimà. H H H H H Grokite ið iðorinio prietaiso Naudodamiesi ðiuo prietaisu, jûs galite klausytis muzikos, esanèios iðoriniame prietaise, pavyzdþiui, MP3 grotuve. Nustatykite ðaltinio pasirinkimo mygtukà ties CD, USB arba FM. Prijunkite MP3 link laidà (nepridedamas) prie: MP3-LINK lizdo prietaise. [. . . ] Pakuotæ galima lengvai atskirti á tris medþiagas: kartonas (dëþutë), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maiðeliai, apsauginës putø juostelës). Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos ir panaudotos dar kartà, jei tai atlieka specializuota kompanija. Praðome pasidomëti vietinëmis taisyklëmis apie pakuotës, iðsekusiø baterijø ir senos árangos iðmetimà. Ðis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdþiø reikalavimus. Ðis prietaisas turi ðià etiketæ: Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos ir panaudotos dar kartà. KLASË 1 LAZERINIS PRODUKTAS Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AZ380W

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag