Vartotojo vadovas PHILIPS AW 9000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AW 9000. Mes tikimės kad ši PHILIPS AW 9000 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AW 9000.


PHILIPS AW 9000 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (732 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AW 9000 (3702 ko)
   PHILIPS AW9000 (1675 ko)
   PHILIPS AW9000 QUICK START GUIDE (536 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AW 9000

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nelaikykite produkto prie varvanèio/teðkanèio vandens, lietaus ar didelës drëgmës. Laikykite ðá gaminá atokiau nuo tiesioginiø saulës spinduliø, liepsnos ar karðèio. Nestatykite árenginio ðalia radiatoriø, ðilumos skaitikliø, virykliø ar kitø árenginiø, kurie skleidþia karðtá. (taip pat ir stiprintuvø). Nedëkite jokiø elektriniø prietaisø ant produkto. [. . . ] Ásitikinkite, kad maitinimo ðaltinis yra tokios paèios átampos kaip ir átampa nurodyta ðio árenginio apaèioje. Atjungdami AC kintamos srovës adapterá (maitinimo laidà) visada ið elektros lizdo traukite kiðtukà. Prieð prijungdami kintamosios srovës adapterá (maitinimo laidà), ásitikinkite, kad sujungëte visas kitas jungtis. H H 1. Garsiakalbio laido galà paþymëtà raudonai ákiðkite iki galo á kairæ raudonà (+) jungtá. Prisukite kairiàjà raudonà (+) jungtá norëdami pritvirtinti laidà. Garsiakalbio laido galà nepaþymëtà raudonai ákiðkite iki galo á kairæ juodà (-) jungtá. Prisukite kairiàjà juodà (-) jungtá norëdami pritvirtinti laidà. Pakartokite 2-5 þingsnius norëdami pritvirtinti kitus garsiakalbiø laido galus prie reikiamø jungèiø. H H Prijunkite AC maitinimo laidà prie : AC IN ~ lizdo pagrindinio garsiakalbio galinëje dalyje. 9 energijos tiekimo rodiklis mirksi gintaro spalva, po kurio laiko ðvieèia nepertraukiamai gintaro spalva. H H Norëdami perjungti árenginá á standartiná laukimo reþimà paspauskite energijos tiekimo rodiklá/mygtukà virð B. Norëdami perjungti árenginá á energijà tausojantá laukimo reþimà, paspauskite ir paspaudæ laikykite energijos tiekimo rodiklá/mygtukà virð B. Norëdami ájungti árenginá ið standartinio arba energijà tausojanèio laukimo reþimo paspauskite energijos tiekimo rodiklá/mygtukà virð B vël. H H H 8 4. Prijunkite garsiakalbius AW9000 prie bevielio savo namø tinklo Jûs galite pasirinkti vienà ið dviejø bûdø kaip prijungti AW9000 garsiakalbius su jûsø esamu Wi – Fi namø tinklu. H Laidinis ryðys Naudokite eterneto laidà (nepridedamas) norëdami tiesiogiai prijungti AW9000 garsiakalbius prie jûsø namø Wi-Fi marðrutizatoriaus. Po sëkmingo prisijungimo, galite mëgautis bevielëmis transliacijomis á AW9000 garsiakalbius savo namø tinkle. Prieð prijungdami AW9000 garsiakalbius prie savo bevielio namø tinklo, ásitikinkite kad: 1) Wi-Fi marðrutizatorius yra ájungtas ir veikia tinkamai. 2) AW9000 garsiakalbiai yra ájungti ir energijos tiekimo rodiklis/mygtukas nuolatos ðvieèia gintarine spalva. 1 pasirinkimas: laidinës jungties sukûrimas H Bevielis ryðys Nustatykite savo bevielio namø tinklo nustatymus AW9000 garsiakalbiams ið iOS arba Android prietaiso. Po sëkmingo prisijungimo, galësite mëgautis bevielëmis transliacijomis á AW9000 garsiakalbius, kai tik jie bus ájungti ir prisijungæ automatiðkai prie jûsø bevielio namø tinklo. 9 . . . Prijunkite garsiakalbius AW9000 prie bevielio savo namø tinklo H Prijunkite eterneto laidà (nepridedamas) á: ETHERNET ávesties lizdà esantá árenginio galinëje dalyje. á vienà ið eterneto jungèiø esanèiø jûsø namø Wi-Fi marðrutizatoriuje. H H 2 pasirinkimas: bevielës jungties sukûrimas 1. (iPod Touch/iPhone/iPad vartotojams) parsisiøskite Philips AirStudio programëlæ ið Apple App Store ir jà paleiskite. 2. Bakstelëkite Setup a new speaker (sukonfigûruoti naujà garsiakalbá) perskaitykite pagrindinius nustatymø þingsnius ir spauskite Next. H (Android iðmaniøjø telefonø arba planðeèiø naudotojams) parsisiøskite Philips AirStudio programëlæ ið Android Market ir jà paleiskite. 10 . . . Prijunkite garsiakalbius AW9000 prie bevielio savo namø tinklo 3. Patikrinkite savo energijos tiekimo rodiklio/mygtuko statusà esantá AW9000 kaip nurodyta tada spauskite Next. 4. Laikykitës ekrane esanèiø nurodymø kol sëkmingai nustatysite bevielá ryðá tarp AW9000 garsiakalbiø ir jûsø namø Wi-Fi tinklo. 11 5. [. . . ] Patikrinkite ar jûsø tinklo greitis yra pakankamas (kartais, kai keli prietaisai prijungti prie to paties marðrutizatoriaus, sumaþëja bevielio interneto naðumas). Ájunkite Paslaugø kokybës (QoS) funkcijà (jeigu yra bevieliame marðrutizatoriuje). Iðjunkite kitus bevielius marðrutizatorius. Nëra atsako ið árenginio H H Paleiskite AW9000 ið naujo, dar kartà sukurkite bevielæ jungtá (skaitykite “2 pasirinkimas: bevielës jungties sukûrimas” psl 10) Atjunkite ir vël prijunkite AC maitinimo laido kiðtukà, tada vël ájunkite prietaisà. H H H H H 17 . . . Trikèiø ðalinimas Nutrûko muzikos transliavimas ið PC/MAC kompiuterio H Laikinai iðjunkite ugniasienæ ir apsauginæ programinæ árangà, nustatyti ar jos blokuoja jungtis, per kurias medijos dalinimosi programinë áranga (Media Manager) siunèia savo turiná. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AW 9000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag