Vartotojo vadovas PHILIPS AW 3000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS AW 3000. Mes tikimės kad ši PHILIPS AW 3000 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS AW 3000.


PHILIPS AW 3000 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (534 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS AW3000 (1227 ko)
   PHILIPS AW 3000 (575 ko)
   PHILIPS AW3000 QUICK START GUIDE (531 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS AW 3000

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Nelaikykite árenginio prie varvanèio/besiteðkanèio vandens, lietaus ir didelës drëgmës. Laikykite ðá gaminá atokiau nuo tiesioginiø saulës spinduliø, liepsnos ir karðèio. Nestatykite árenginio ðalia radiatoriø, ðilumos skaitikliø, virykliø ar kitø árenginiø, kurie skleidþia karðtá (taip pat ir stiprintuvø). Nedëkite jokiø elektriniø prietaisø ant produkto. [. . . ] Siekiant palengvinti laido pravedimà, palikite bent 35mm atstumà tarp montavimo ant sienos laikiklio/pakabos ir árenginio AW3000 galinës dalies. H 6 3. Pasiruoðkite Laikykitës ðio skyriaus instrukcijø jø eilës tvarka. H Prijunkite maitinimo laidà ir ájunkite árenginá Áspëjimas H H Norëdami perjungti árenginá á standartinábudëjimo reþimà paspauskite ájungimo/iðjungimo mygtukà/indikatoriø virð B. Norëdami perjungti árenginá á energijà tausojantá “Eco” budëjimo reþimà, paspauskite ir nuspaudæ palaikykite ájungimo/iðjungimo mygtukà/indikatoriøvirð B. Norëdami ájungti árenginá ið standartinio arba energijà tausojanèio “Eco” budëjimo reþimo, vëlpaspauskite ájungimo/iðjungimo mygtukà/indikatoriø virð B. Produkto sugadinimo rizika!Ásitikinkite, kad maitinimo ðaltinyje yra tokia pati átampa kaip ir átampa, nurodyta ðio árenginio apaèioje. Atjungdami kintamos srovës adapterá(maitinimo laidà) ið elektros lizdo traukite uþ kiðtuko. Prieð prijungdami kintamosios srovës adapterá(maitinimo laidà), ásitikinkite, kad sujungëte visas kitas jungtis. H H H H Prijunkite AC maitinimo laidà prie : DC IN lizdo garsiakalbio galinëje dalyje. 9 Energijos tiekimo rodiklis mirksi gintaro spalva, po kurio laiko ðvieèia nepertraukiamai gintaro spalva. H H 7 4. Prijunkite AW3000 prie savo bevielio namø tinklo Jûs galite pasirinkti vienà ið dviejø bûdø, kaip prijungti AW3000 garsiakalbásu jûsø esamu Wi – Fi namø tinklu. H Laidinis ryðys Naudokite tinklo (Ethernet) laidà (komplekte nepateikiamas), norëdami tiesiogiai prijungti AW3000 garsiakalbá prie jûsø namø tinklo Wi-Fi marðrutizatoriaus. Po sëkmingo prisijungimo galësite mëgautis bevielëmis transliacijomis á AW3000 garsiakalbá per savo namø tinklà. Prieð prijungdami AW3000 garsiakalbá prie savo bevielio namø tinklo, ásitikinkite kad: 1) jûsø Wi-Fi marðrutizatorius yra ájungtas ir veikia tinkamai. 2) AW3000 garsiakalbis yra ájungtas ir maitinimo indikatorius nuolatos ðvieèia gintarine spalva. H Bevielis ryðys 1 pasirinkimas: laidinës jungties sukûrimas Nustatykite savo bevielio namø tinklo nustatymus AW3000 garsiakalbiui ið iOS arba Android prietaiso. Po sëkmingo prisijungimo galësite mëgautis bevielëmis transliacijomis á AW3000 garsiakalbá, kuomet pastarasis bus ájungtas ir prisijungæs prie bevielio namø tinklo. H Prijunkite tinklo (Ethernet) laidà (komplekte nepateikiamas) prie: ETHERNET ávesties lizdo, esanèio árenginio galinëje dalyje. vienos ið tinklo (Ethernet) jungèiø, esanèiø jûsø namø Wi-Fi marðrutizatoriuje. H H 8 . . . Prijunkite AW3000 prie savo bevielio namø tinklo 2 pasirinkimas: bevielës jungties sukûrimas 1. (iPodTouch/iPhone/iPad vartotojams) parsisiøskite Philips AirStudio programëlæ ið Apple App Store ir jà paleiskite. Bakstelëkite Setup a new speaker (sukonfigûruoti naujà garsiakalbá) perskaitykite pagrindinius nustatymø þingsnius ir spauskite Next. H (Android iðmaniøjø telefonø ir “tablet” planðeèiø naudotojams) parsisiøskite Philips AirStudio programëlæ ið Android Market ir jà paleiskite. Patikrinkite savo maitinimo indikatoriaus, esanèio AW3000, statusà, kaip nurodyta, tuomet spauskite Next. 9 . . . Laikykitës ekrane esanèiø nurodymø, kol sëkmingai nustatysite bevielá ryðá tarp AW3000 garsiakalbio ir jûsø namø bevielio Wi-Fi tinklo. 10 5. Grojimas Srautiðkai siøskite garsà á AW3000 Pastaba H 3. Bakstelëkite savo prietaiso piktogramà, norëdami pamatyti muzikos failus, kuriuos galësite siøsti (angl. stream) grojimui. Ásitikinkite, jog jûsø iOS/Android prietaisai, ar PC/Mac kompiuteriai yra prisijungæ prie to paties bevielio tinklo kaip ir AW3000 garsiakalbis. Srautiðkai siøskite garsà ið savo iOS ar Android iðmaniojo telefono arba “tablet” planðetës 1. Paleiskite Philips AirStudio programëlæ savo iOS ar Android iðmaniajame telefone arba “tablet” planðetëje. [. . . ] Trikèiø ðalinimas H Ájunkite Paslaugø kokybës (QoS) funkcijà (jei tokia pasiekiama marðrutizatoriuje). Iðjunkite kitus bevielius marðrutizatorius. H Nutrûko muzikos transliavimas ið PC/Mac kompiuterio H Laikinai iðjunkite ugniasienæ (angl. firewall) ir apsauginæ programinæ árangà, kad nustatytumëte, ar jos blokuoja jungtis (angl. ports), per kurias medijos dalinimosi programinë áranga (Media Manager) siunèia savo turiná. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS AW 3000

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag