Vartotojo vadovas PHILIPS 60PFL9607T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 60PFL9607T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 60PFL9607T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 60PFL9607T.


PHILIPS 60PFL9607T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (9228 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3473 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T (8328 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3473 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 60PFL9607T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C >50 /)/)D)1E54)E5' Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Ap!valga 3 „Smart TV“ 3 „App Gallery“ (program!galerija) 3 Nuomojami vaizdo "ra#ai 3 „Online TV“ 3 Socialiniai tinklai 4 „Skype“ 4 I#manieji telefonai ir plan#etiniai kompiuteriai 4 „Pause TV“ ir "ra#ymas 4 $aidimai 5 „EasyLink“ 5 Nustatymas 6 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 6 Patarimai d%l vietos parinkimo 6 Maitinimo laidas 7 Antena 7 Tinklas 7 &rengini!prijungimas 9 S'rankos meniu 18 Sauga ir prie(i)ra 19 Televizorius 21 &jungimas 21 Nuotolinis valdymas 21 $i)r%ti TV 25 TV gidas 33 Perjungti " "renginius 34 Subtitrai ir kalbos 34 Laikma*iai ir laikrodis 35 Vaizdo nustatymai 36 Garso nustatymai 38 Ambilight nustatymai 38 Universali prieiga 40 3D 42 Ko jums reikia 42 J)s!3D akiniai 42 3D (i)r%jimas 43 Optimalus 3D (i)r%jimas 44 Pavojus sveikatai 44 3D akini! [. . . ] naujo nustatyti laik%. 3. 8 Vaizdo nustatymai Vaizdo nustatymai Vaizdo meniu galite po vien% reguliuoti visus vaizdo nustatymus. Nor&dami atidaryti Vaizdo nustatymus, paspauskite h, pasirinkite S S"ranka ir paspauskite OK. • Vaizdo stilius Pagalboje paspauskite * S"ra!as ir $i(r&kite Vaizdo stilius, nor&dami su$inoti, kaip koreguoti vaizdo stiliaus nustatymus. • (3D) Fono ap!vietimo kontrastas Nustato fono ap!vietimo kontrasto lyg". • Triuk!mo slopinimas Filtruoja ir suma$ina vaizdo triuk!m% ekrano rodinyje. • MPEG artefakt% slopinimas I!lygina skaitmeninius per&jimus vaizde. • Perfect Pixel HD Valdo i!pl&stinius „Perfect Pixel HD“ variklio nustatymus. — Perfect Natural Motion pa!alina judesi# virpesius ir atkuria skland$ius judesius, ypa' filmuose. — Clear LCD suteikia judesiams ry!kumo, sodresni# juod# ton#, u$tikrina geresn" kontrastingum% be virpesi#, vaizd% be triuk!mo ir platesn" per$i(ros kamp%. — Gera rai!ka u$tikrina geresn" ry!kum%, ypa' vaizdo linijose ir kont(ruose. — Padidintas ry!kumas u$tikrina ypating% ry!kum%, ypa' smulki# vaizdo detali#. — Puikus kontrastas nustato lyg", kuriame televizorius automati!kai pary!kina detales tamsiose, vidutin&se ir !viesiose vaizdo srityse. — Dinaminis foninis ap!vietimas nustato lyg", kuriuo energijos suvartojimas gali b(ti suma$inamas pritemd$ius ekrano !viesum%. Pasirinkite geriausi% energijos suvartojim% arba geriausi% vaizdo !viesumo intensyvum%. — Spalvos pary!kinimas sukuria rai!kesnes spalvas ir pagerina ry!ki# spalv# detali# rai!k%. • I!pl&stinis koreguoja i!pl&stinius vaizdo nustatymus: — 'viesos jutiklis automati!kai koreguoja vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus pagal ap!vietimo s%lygas patalpoje. — Gama – tai nelinijinis vaizdo skais'io ir kontrasto nustatymas. — Spalvos tonas nustato spalv%: Normali, 'ilta (rausva) arba 'alta (melsva). — (3D) Vaizdo #ra!o kontrastas nustato vaizdo turinio kontrastingum%. • (aidimas arba kompiuteris Nustato tinkamiausius i!ankstinius televizoriaus nustatymus, jei prijungtas kompiuteris ar $aidimas. • Formatas ir kra!tai — Vaizdo formatas: raskite ir skaitykite Vaizdo formatas naudodami L S"ra!as. Laikrodis Nor&dami su$inoti, kiek valand#, paspauskite GUIDE ir TV gide pamatysite, kiek valand#. Kai kuriose !alyse skaitmenin&se transliacijose nesiun'iama koordinuoto universalaus laiko (UTC) informacija. [. . . ] Jeigu %renginys tinkamai neapdoroja turinio naudojimo ribojim!, turinio savininkas gali reikalauti „Microsoft“ panaikinti %renginio galimyb( naudoti „PlayReady“ apsaugot$ turin%. )is panaikinimas netur#s %takos neapsaugotam turiniui arba turiniui, apsaugotam kitomis turinio prieigos technologijomis. Jeigu j's atmesite naujinim$, negal#site pasinaudoti turiniu, kuriam reikalingas &is naujinimas. 11. 2 Dolby Dolby® Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licencij$. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ preki! [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 60PFL9607T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag