Vartotojo vadovas PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 58PFL9956H. Mes tikimės kad ši PHILIPS 58PFL9956H vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 58PFL9956H.


PHILIPS 58PFL9956H : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (7535 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 58PFL9956H

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF B50 /)/)G)1H54)H5' 7!89':):1;)<1/!=>);)?*!@;/A, -':)A*!B6C6D5!EFGG6 3 3 3 3 3 3 3 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Rodykl$ Naudojimosi prad!ia 4 TV ap!valga 4 Nustatymas 8 Televizoriaus mygtukai 11 U!registruokite savo televizori" #inynas ir palaikymas 14 Televizoriaus naudojimas 15 Nuotolinis valdymas 15 Meniu 18 Televizoriaus !i$r%jimas 20 3D 25 #i$r%ti palydovin& progr. 27 Prijungti 'renginiai 30 Titrai, laikma(iai ir u!raktai 31 , , Smart TV" 32 , , Net TV" 32 Interaktyvioji televizija 35 Vaizdo 'ra)ai, nuotraukos ir muzika 36 Televizijos pristabdymas ir 'ra)ymas 38 #aidimai 40 Tekstas 41 Nustatyti 43 Vaizdas ir garsas 43 , , Ambilight" 45 Kanalai 47 Palydoviniai kanalai 49 Tinklas 51 *renginiai 53 Visapusi)kas pri%jimas 54 Programin% 'ranga 55 Jungtys 56 Pirma jungtis 56 Laidai ir jungtys 57 *rengini" prijungimas 59 Prijunkti daugiau 'rengini" 67 Tinklas 72 SD kortel% 73 Bendroji s+saja CAM 74 Trik"i# diagnostika 75 Kontaktin% informacija 75 Televizorius ir nuotolinio valdymo pultas Televizijos kanalai 77 Vaizdas ir garsas 78 *renginiai 79 Vaizdo 'ra)ai, nuotraukos ir muzika 80 Tinklas 81 Svarbiausi techniniai duomenys Programin% 'ranga 82 Aplinkosauga 83 Maitinimas ir pri%mimas 85 Ekranas ir garsas 86 Ekrano skiriamoji geba 87 Daugialyp% terp% 88 Jungiamumas 89 Matmenys ir svoriai 90 91 82 13 76 Turinys 3 1 Naudojimosi prad!ia 1. 1 TV ap!valga , , Cinema 21:9" !is , , Cinema 21:9" televizorius idealiai atitinka original" film" format#, jame yra visos didel$s rai%kos (HD) ekranas. Visa didel$ rai%ka, 2560 x 1080 pikseli", yra did&iausia HD vaizdo %altini" rai%ka. !is ekranas pasi&ymi puikiu, nemirgan'iu progresyvaus skenavimo vaizdu su optimaliu %viesumu ir puikiomis spalvomis. [. . . ] informacija · )ra!ant program" galima &i(r'ti anks*iau #ra!yt" program". · )ra!ant negalima pristabdyti tiesiogin's televizijos transliacijos. · Garso apra!ymo garsas (komentarai) regos negali" turintiems neveikia su , , Smart USB" #ra!ymo funkcija. "ra#ymas Jei televizorius prijungtas prie interneto ir program$ vadovo puslapyje yra mygtukas "ra#ai, galite #ra!yti skaitmenin% televizijos transliacij" USB stand&iajame diske. Jei mygtuko "ra#ai n'ra, tikrinkite, ar nustatyta, kad program$ vadovo duomenys b(t$ naujinami i!Paspauskite h (Prad&ia) ir pasirinkite S%ranka > TV nustatymai > Nuostatos > Program$ vadovas > I# tinklo. &i'rimos programos (ra#ymas Nor'dami #ra!yti &i(rim" program", paspauskite R ()ra!yti). Kai #ra!ymas jau prad'tas, galite reguliuoti #ra!ymo pabaigos laik" i!!okan*iame program$ vadovo lange. "ra#ymo planavimas Galite suplanuoti b(simos programos #ra!ym" !i" dien" arba kelioms dienoms nuo !iandien (daugiausia iki 8 dien$). 1 Nor'dami planuoti #ra!ym", paspauskite h (Prad&ia) ir pasirinkite Program$ vadovas. Program$ vadovo puslapyje pasirinkite kanal" ir program", kuri" norite #ra!yti. Galite #vesti kanalo numer# ir per!okti tiesiai prie reikiamo kanalo s"ra!e. Nor'dami pakeisti s"ra!o dat", pasirinkite dat" puslapio vir!uje ir paspauskite Gerai. Pasirinkite norim" dien" ir dar kart" paspauskite Gerai. 2 Pa&ym'j% program", paspauskite r PARINKTYS ir pasirinkite "ra#yti . Jei bus suplanuoti persidengiantys #ra!ymai, automati!kai pasirodys #sp'jimas. Jei planuojate #ra!yti program", kai j(s$ nebus, nepamir!kite palikti televizoriaus parengties re&imu ir #jungt" USB stand$j# disk". , , Smart TV" / Televizijos pristabdymas ir #ra!ymas 39 3. 5 !aidimai !aisti "aidim# Prid$ti "aidim% kompiuter& Pagrindiniame meniu paleiskite , , Prid!kite savo prietais"", kad #trauktum!te kompiuter# # Pagrindin# meniu ir v!liau gal!tum!te lengvai j# pasirinkti. $traukdami %aidim& kompiuter# # Pagrindin# meniu, televizoriui paklausus, pasirinkite #renginio tip" !aidimas. Jei %aidim& kompiuteris yra , , EasyLink" HDMI -CEC #renginys, jis gali savaime b'ti #trauktas # Pagrindin# meniu. Jums reikia: Su )iuo televizoriumi naudokite aktyviosios technologijos 3D akinius ­ , , Philips" PTA516 (parduodami atskirai). Kad ekran" b't& galima padalyti dviem %aid!jams, %aidim& kompiuteris turi b'ti prijungtas HDMI jungtimi. Prad$kite "aisti dviem "aid$jams skirt# "aidim# 1 Pasirinkite %aidim& kompiuter# meniu Prad"ia ir paspauskite Gerai. 2 (aidim& kompiuteryje paleiskite %aidim" ir pasirinkite keleto arba dviej& %aid!j& re%im". 4 Pasirinkite format", kuriuo %aidimas bus rodomas padalytame ekrane ­ Greta arba Vir'us / apa(ia ­ ir paspauskite Gerai. [. . . ] Tinkamas sen" gamini" $alinimas leid%ia i$vengti neigiam" padarini" aplinkai ir %moni" sveikatai. Gaminyje yra maitinimo element", kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir j" negalima i$mesti su #prastomis buitin'mis atliekomis. 84 Svarbiausi techniniai duomenys / Aplinkosauga 7. 3 Maitinimas ir pri!mimas Maitinimas Gaminio specifikacijos gali b!ti kei"iamos be #sp$jimo. Maitinimas · Maitinimo srov$: kintamoji srov$ 220­240 V +/-10 % · Aplinkos temperat!ra: nuo 5 °C iki 35 °C · Energijos naudojimas parengties re&imu: < 0, 15 W · Energijos taupymo funkcijos: %viesos jutiklis, ekologi%ko veikimo re&imas, vaizdo i%jungimas (klausant radijo), automatinio i%sijungimo laikmatis, Eko nustatym' meniu. (io gaminio etiket$je nurodytas galios #vertis rei%kia %io gaminio galios s)naudas #prastai naudojant j# namuose (IEC 62087 2 laida). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag