Vartotojo vadovas PHILIPS 55PFL6007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 55PFL6007T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 55PFL6007T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 55PFL6007T.


PHILIPS 55PFL6007T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (8889 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 55PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 55PFL6007T (8052 ko)
   PHILIPS 55PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 55PFL6007T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -. /0)1)2)34. 0)4. '3 3 Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Ap!valga 3 Smart TV 3 App Gallery (program!galerija) 3 Nuomojami vaizdo "ra# ai 3 Online TV 3 Socialiniai tinklai 4 Skype 4 I# manieji telefonai ir plan# etiniai kompiuteriai 4 Pause TV ir "ra# ymas 4 $aidimai 4 EasyLink 5 Nustatymas 6 Patarimai d%l vietos parinkimo 6 Maitinimo laidas 6 Antena 6 Tinklas 6 &rengini!prijungimas 8 S 'rankos meniu 16 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 16 Sauga ir prie(i)ra 17 Televizorius 19 &jungimas 19 Nuotolinis valdymas 19 $i)r%ti TV 21 TV gidas 27 Perjungti " "renginius 28 Subtitrai ir kalbos 29 Laikma*iai ir laikrodis 30 Vaizdo nustatymai 31 Garso nustatymai 32 Ambilight nustatymai 33 Universali prieiga 34 3D 36 Ko jums reikia 36 J)s !3D akiniai 36 3D (i)r%jimas 36 Optimalus 3D (i)r%jimas 36 Pavojus sveikatai 37 3D akini! [. . . ] • Vaizdo stilius Pagalboje paspauskite L S "ra!as ir &i'r(kite Vaizdo stilius, nor(dami su&inoti, kaip koreguoti vaizdo stiliaus nustatymus. • Triuk!mo slopinimas Filtruoja ir suma&ina vaizdo triuk$ m% ekrano rodinyje. • MPEG artefakt# slopinimas I$ lygina skaitmeninius per(jimus vaizde. • Pixel Precise HD Valdo i$ pl(stinius „Perfect Pixel HD“ variklio nustatymus. — Perfect Natural Motion pa$ alina judesi# virpesius ir atkuria skland&ius judesius, ypa" filmuose. — Clear LCD suteikia judesiams ry$ kumo, sodresni# juod# ton#, u&tikrina geresn!— Padidintas ry!kumas u&tikrina ypating% ry$ kum%, ypa" smulki# vaizdo detali#. — Puikus kontrastas nustato lyg!, kuriame televizorius automati$ kai pary$ kina detales tamsiose, vidutin(se ir $ viesiose vaizdo srityse. Televizorius / Vaizdo nustatymai — Dinaminis foninis ap!vietimas nustato lyg!, kuriuo energijos suvartojimas gali b'ti suma&inamas pritemd&ius ekrano $ viesum%. Pasirinkite geriausi% energijos suvartojim% arba geriausi% vaizdo $ viesumo intensyvum%. — Spalvos pary!kinimas sukuria rai$ kesnes spalvas ir pagerina ry$ ki# spalv# detali# rai$ k%. • I !pl$stinis koreguoja i$ pl(stinius vaizdo nustatymus: — % viesos jutiklis automati$ kai koreguoja vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus pagal ap$ vietimo s %lygas patalpoje. — Gama – tai nelinijinis vaizdo skais "io ir kontrasto nustatymas. — Spalvos tonas nustato spalv%: Normali, % ilta (rausva) arba % alta (melsva). — (3D) Vaizdo &ra!o kontrastas nustato vaizdo turinio kontrastingum%. • 'aidimas arba kompiuteris Nustato tinkamiausius i$ ankstinius televizoriaus nustatymus, jei prijungtas kompiuteris ar &aidimas. • Formatas ir kra!tai — Vaizdo formatas: raskite ir skaitykite Vaizdo formatas naudodami L S "ra!as. — Ekrano kra!tai: $ iek tiek padidins vaizd%, kad pasl(pt# i$ kraipytus kra$ tus. vir$#, apa"i%, kair) arba de$ in) &ymeklio mygtukais. Vaizdo stilius Kad b't# papras "iau reguliuoti vaizd%, galite pasirinkti i$ ankstinius nustatymus naudodami Vaizdo stili#. *i'r(dami televizijos kanal%, paspauskite oOPTIONS , kad atsidaryt# parink"i# meniu, ir pasirinkite Vaizdo stili#. Vaizdo stiliai Naudodami vaizdo stili# galite lengvai pasirinkti tinkamiausius vaizdo nustatymus filmams &i'r(ti arba energijai taupyti. Be to, galite reguliuoti tam tikrus pasirinkto vaizdo stiliaus nustatymus, tokius kaip ry$ kumas arba kontrastingumas. [. . . ] Jeigu apie nustatym& ar parinkt$ yra informacijos, galite paspausti * (m#lyn& mygtuk&) dar kart&, kad atsidaryt" atitinkamas pagalbos puslapis. Kai kuri" veikl", toki" kaip teletekstas, spalvoti klavi% ai turi specialias funkcijas ir negali atidaryti pagalbos. Televizoriaus pagalba plan!etiniame kompiuteryje, i!maniajame telefone arba kompiuteryje Galite atsisi"sti televizoriaus pagalb& PDF formatu ir skaityti j& i% maniajame telefone, plan% etiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Kad b(t" lengviau skaityti didesn#s apimties instrukcijas, galite atsispausdinti atitinkamus pagalbos puslapius i% kompiuterio. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 55PFL6007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag