Vartotojo vadovas PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 47PFL6907T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 47PFL6907T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 47PFL6907T.


PHILIPS 47PFL6907T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (8678 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T (7832 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 47PFL6907T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ :;<<1', 0%, '1=*50 /1>?@1A7 !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, BCDE>:;<F BFDE>:;<F 750 /)/)8)1954)95' Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Ap!valga 3 „Smart TV“ 3 „App Gallery“ (program!galerija) 3 Nuomojami vaizdo "ra#ai 3 „Online TV“ 3 Socialiniai tinklai 4 „Skype“ 4 I#manieji telefonai ir plan#etiniai kompiuteriai 4 „Pause TV“ ir "ra#ymas 4 $aidimai 5 „EasyLink“ 5 Nustatymas 6 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 6 Patarimai d%l vietos parinkimo 6 Maitinimo laidas 6 Antena 6 Tinklas 7 &rengini!prijungimas 9 S'rankos meniu 17 Sauga ir prie(i)ra 18 Televizorius 20 &jungimas 20 Nuotolinis valdymas 20 $i)r%ti TV 22 TV gidas 30 Perjungti " "renginius 30 Subtitrai ir kalbos 31 Laikma*iai ir laikrodis 32 Vaizdo nustatymai 33 Garso nustatymai 34 Ambilight nustatymai 35 Universali prieiga 36 3D 38 Ko jums reikia 38 J)s!3D akiniai 38 3D (i)r%jimas 38 Optimalus 3D (i)r%jimas 38 Pavojus sveikatai 38 3D akini! [. . . ] — Gera rai"ka u"tikrina geresn( ry$kum', ypa% vaizdo linijose ir kont&ruose. — Padidintas ry"kumas u"tikrina ypating' ry$kum', ypa% smulki# vaizdo detali#. — Puikus kontrastas nustato lyg(, kuriame televizorius automati$kai pary$kina detales tamsiose, vidutin!se ir $viesiose vaizdo srityse. — Dinaminis foninis ap"vietimas nustato lyg(, kuriuo energijos suvartojimas gali b&ti suma"inamas pritemd"ius ekrano $viesum'. Pasirinkite geriausi' energijos suvartojim' arba geriausi' vaizdo $viesumo intensyvum'. — Spalvos pary"kinimas sukuria rai$kesnes spalvas ir pagerina ry$ki# spalv# detali# rai$k'. • I"pl&stinis koreguoja i$pl!stinius vaizdo nustatymus: — 'viesos jutiklis automati$kai koreguoja vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus pagal ap$vietimo s'lygas patalpoje. — Gama – tai nelinijinis vaizdo skais%io ir kontrasto nustatymas. — Spalvos tonas nustato spalv': Normali, 'ilta (rausva) arba 'alta (melsva). — (3D) Vaizdo #ra"o kontrastas nustato vaizdo turinio kontrastingum'. • (aidimas arba kompiuteris Nustato tinkamiausius i$ankstinius televizoriaus nustatymus, jei prijungtas kompiuteris ar "aidimas. • Formatas ir kra"tai — Vaizdo formatas: raskite ir skaitykite Vaizdo formatas naudodami L S!ra"as. — Ekrano kra"tai: $iek tiek padidins vaizd', kad pasl!pt# i$kraipytus kra$tus. — Vaizdo past)mimas pastumia vaizd' ( vir$#, apa%i', kair) arba de$in) "ymeklio mygtukais. Vaizdo stilius Kad b&t# papras%iau reguliuoti vaizd', galite pasirinkti i$ankstinius nustatymus naudodami Vaizdo stili%. *i&r!dami televizijos kanal', paspauskite oOPTIONS, kad atsidaryt# parink%i# meniu, pasirinkite j Vaizdas ir garsas meniu juostoje, tada – Vaizdo stilius. Vaizdo stiliai Naudodami vaizdo stili# galite lengvai pasirinkti tinkamiausius vaizdo nustatymus filmams "i&r!ti arba energijai taupyti. 33 Be to, galite reguliuoti tam tikrus pasirinkto vaizdo stiliaus nustatymus, tokius kaip ry!kumas arba kontrastingumas. 3 – pasirinkite TV nustatymai, pereikite prie atskiro nustatymo ir pakoreguokite j". 4 – paspauskite b, kad u&sidaryt$ meniu ir j#s$ nustatymai b#t$ i!saugoti. Nor%dami gr"&ti " originalias vaizdo stiliaus reik!mes . 2 – pasirinkite TV nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius ir pasirinkite stili$, kur" norite nustatyti i!Pagalboje paspauskite * S!ra"as ir &i#r%kite Vaizdas, nor%dami su&inoti, kaip koreguoti atskirus vaizdo nustatymus. • Asmeninis – j#s$ Greito vaizdo nustatymo nuostatos • Rai"kus – idealus norint &i#r%ti vaizd' dienos !viesoje • Nat#ralus – nat#ral#s vaizdo nustatymai • Filmas – idealus filmams &i#r%ti • Energijos taupymas – energijos taupymo nustatymai • Standartinis – standartiniai gamykliniai nustatymai • Nuotrauka – idealus nuotraukoms per&i#r%ti Parduotuv$s arba nam% vieta Jeigu vaizdo stilius perjungiamas atgal " rai"k%, kaskart "jungus televizori$, televizoriaus vieta yra nustatoma kaip Parduotuv$. [. . . ] Jeigu j's atmesite naujinim$, negal#site pasinaudoti turiniu, kuriam reikalingas &is naujinimas. 11. 2 Dolby Dolby® Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licencij$. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ preki!nuosavyb#. Skype™ yra „Skype Limited“ arba su ja susijusi!prek#s "enklas. 11. 4 „DivX“ APIE „DIVX“ VAIZDO #RA$US: „DivX®“ – skaitmeninis vaizdo %ra&! [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag