Vartotojo vadovas PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 46PFL9707S. Mes tikimės kad ši PHILIPS 46PFL9707S vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 46PFL9707S.


PHILIPS 46PFL9707S : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (3381 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S (2651 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 46PFL9707S

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C >50 /)/)D)1E54)E5' Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 2 Ap!valga 3 „Smart TV“ 3 „App Gallery“ (program!galerija) 3 Nuomojami vaizdo "ra#ai 3 „Online TV“ 3 Socialiniai tinklai 4 „Skype“ 4 I#manieji telefonai ir plan#etiniai kompiuteriai 4 „Pause TV“ ir "ra#ymas 4 $aidimai 5 „EasyLink“ 5 Nustatymas 6 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 6 Patarimai d%l vietos parinkimo 6 Maitinimo laidas 7 Antena 7 Palydovin% antena 7 Tinklas 7 &rengini!prijungimas 9 S'rankos meniu 18 Sauga ir prie(i)ra 19 Televizorius 21 &jungimas 21 Nuotolinis valdymas 21 $i)r%ti TV 25 TV gidas 33 Perjungti " "renginius 33 Subtitrai ir kalbos 34 Laikma*iai ir laikrodis 35 Vaizdo nustatymai 36 Garso nustatymai 37 Ambilight nustatymai 38 Universali prieiga 40 "i#r$ti palydovin% program& 42 Palydoviniai kanalai 42 Palydov!3D akiniai 48 3D (i)r%jimas 49 Optimalus 3D (i)r%jimas 50 Pavojus sveikatai 50 3D akini! [. . . ] Be to, galite reguliuoti tam tikrus pasirinkto garso stiliaus nustatymus, tokius kaip #emieji arba auk&tieji da#niai. . „Ambilight“ 'jungimas ir i$jungimas Nor"dami i&gauti geriausi!Ambilight efekt!, %sid"m"kite &iuos patarimus: • Pritemdykite &vies!• Pritaikykite „Ambilight“ pagal kambario sien$ spalv!• „Ambilight“ gali trukdyti infraraudonojo ry&io nuotolinio valdymo pulto signalams. arba nam$ kino sistem!) toliau nuo „Ambilight“. 38 Televizorius / Ambilight nustatymai Kai televizorius !jungtas, mygtuku AMBILIGHT galite perjungti tarp „Ambilight“ re%im$I!jungta, Dinam. Pasirinkite Dinam. , jeigu norite, kad „Ambilight“ reaguot$ !Pasirinkite Statinis, jeigu norite nustatyti konkre'i& fiksuot& spalv&. „Ambilight“ ry!kumas Nor"dami nustatyti „Ambilight“ ry#kum&, pasirinkite Ry!kumas ir paspauskite OK. Paspauskite AMBILIGHT nuotolinio valdymo pulte, kad !jungtum"te arba i#jungtum"te „Ambilight“ ir perjungtum"te tarp „Ambilight“ nustatym$ I!jungta, Dinam. Raskite ir skaitykite Dinaminis „Ambilight“ ir Statinis „Ambilight“ naudodami LS"ra!as, jeigu norite su%inoti daugiau apie #iuos „Ambilight“ nustatymus. Be to, galite !jungti arba i#jungti „Ambilight“ naudodami „Ambilight“ meniu. Dinaminis „Ambilight“ Nor"dami nustatyti, kokiu grei'iu „Ambilight“ reaguos !Pagalboje paspauskite * S"ra!as ir %i(r"kite Dinaminis „Ambilight“, nor"dami rasti daugiau informacijos. Statinis „Ambilight“ Kaip nustatyti savo „Ambilight“ spalv&. Statinio „Ambilight“ spalvos yra fiksuotos (ne dinamin"s). Pagalboje paspauskite * S"ra!as ir %i(r"kite Statinis „Ambilight“, nor"dami rasti daugiau informacijos. Sienos spalva U% televizoriaus esanti siena gali tur"ti !takos „Ambilight“ spalv$ efektui. Nor"dami pakoreguoti #i& !tak&, pasirinkite Ambilight > I!pl%stinis > Sienos spalva ir pasirinkite spalv&, atitinkan'i& sienos spalv&. „Ambilight“ pakoreguos savo spalvas, kad jos geriausiai der"t$ prie sienos spalvos u% televizoriaus. Televizoriaus i!jungimas Nor"dami nustatyti, kad „Ambilight“ i#sijungt$ i#kart arba palaipsniui u%temt$ ir i#sijungt$ pra"jus kelioms sekund"ms po to, kai buvo i#jungtas televizoriaus, pasirinkite Ambilight > I!pl%stinis > Televizoriaus i!jungimas. „Lounge Light“ re$imas Pagalboje paspauskite * S"ra!as ir %i(r"kite Lounge light, nor"dami rasti daugiau informacijos. Dinaminis „Ambilight“ Naudodami Dinamin# „Ambilight“ galite reguliuoti „Ambilight“ reagavimo ! [. . . ] "enklai 73 Fotoaparatas, prijungti 16 Rodykl! 3 3D akiniai, tipas 48 3D akini!valymas 50 3D, i" 2D # 3D 49 3D, optimalus $i%r&jimas 50 3D, patirtis 50 A Antenos jungtis 7 Antenos prijungimo patarimai 9 Apie $ymekl# 23 Atk%rimo formatai 70 Atviro kodo programin& #ranga 71 Ausini!paslinkimas 11 B Balansas 38 Belaid$io tinklo 7 Bendrosios s'sajos lizdas 12 Bud&jimo re$imas 21 B%sena 26 C CAM diegimas 12 CAM – S'lygin&s prieigos modulis 12 CI+ 12 D Daugiakanal& nam!kino sistema 14 Da$nio nuskaitymas 30 Da$nio pakopos dydis 30 DivX® VOD 55 DLNA 7 DLNA, palaikomi medijos serveriai 70 DMR – skaitmenin&s medijos vaizdo generatorius 9 DVB 29 DVB, nustatymai 29 DVI prijungimas 10 E EasyLink jungtys 10 Ekonomi"ki nustatymai 68 Ekrano i"jungimas, jungimas 55 Ekrano kra"tai 36 Ekrano prie$i%ra 20 Ekrano valiklis 20 Eksploatacijos pabaiga 68 Energijos s'naudos 68 Energijos taupymas 68 ESD 70 Europos energijos $enklas 68 F Film! [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag