Vartotojo vadovas PHILIPS 455739316

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 455739316. Mes tikimės kad ši PHILIPS 455739316 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 455739316.


PHILIPS 455739316 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2595 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 455739316 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455739316 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 455739316

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Pastatykite prietaisà netoli nuo bevielio ryðio marðruðizatoriaus, prijunkite jam energijos tiekimà. Savo iPhone arba iPad prietaise parsisiøskite programëlæ In. Sight ið AppStore. [. . . ] Naudodamiesi Philips In. Sight, prijunkite vaiko stebëjimo árenginá prie to paties bevielio ryðio tinklo, kaip ir jûsø telefonas. Pridëkite daugiau stebëjimo árenginiø. 2. Kaip parodyta ekrane, pridëkite QR kodo vaizdà prieð stebëjimo árenginio læðá. Sekite nurodymus ekrane, norëdami pabaigti ádiegimà. Þalias indikatorius nuolat ðvieèia, kai sujugimas baigiamas. 6 Pastatykite Pastatykite stebëjimo árenginá savo kûdikio kambaryje. Niekuomet nedëkite jo á ar nemontuokite ant kûdikio lovytës ar þaidimø aptvaro. 7 Stebëkite ar klausykitës savo kûdikio Naudodamiesi Philips In. Sight programële, jûs galite stebëti arba klausytis savo kûdikio per iPhone arba iPad. Norëdami ájungti perspëjimà, spauskite ant piktogramos, kad ji ásijungtø. Garso perspëjimas: didelis jautrumas, aptinkantis bet koká garsà; maþas jautrumas, aptinkantis tik garsius garsus. Norëdami nustatyti plotà, kurá norite stebëti, laikykite uþ kampo ir tempkite á vidø / iðoræ. Norëdami pasirinkti plotà, kurá norite stebëti, tempkite video, norëdami já pastumti. Garso perspëjimas Judesio perspëjimas Temperatûros perspëjimas Perþiûrëkite perspëjimus Jûsø iPhone arba iPad, perspëjimo garsas ir perspëjimas rodomi. Perspëjimai su video / audio áraðais (Galima áraðyti iki 25 perspëjimø). Neperþiûrëtiems perspëjimams, H rodoma ðalia video lango. Spauskite Q, norëdami paleisti video ið Dropbox paskyros. 11 Stebëjimo árenginio nustatymai Ájunkite, jei montuojate stebëjimo árenginá ant lubø. Ájunkite ar iðjunkite bûsenos LED indikatoriø stebëjimo árenginyje. 12 Dalinkitës stebëjimo árenginio vaizdu Dalinimosi sàraðe, áveskite savo draugo elektroninio paðto adresà. [. . . ] Spauskite Q, norëdami paleisti video ið Dropbox paskyros. 11 Stebëjimo árenginio nustatymai Ájunkite, jei montuojate stebëjimo árenginá ant lubø. Ájunkite ar iðjunkite bûsenos LED indikatoriø stebëjimo árenginyje. 12 Dalinkitës stebëjimo árenginio vaizdu Dalinimosi sàraðe, áveskite savo draugo elektroninio paðto adresà. Jûsø draugas turi atlikti savo iPhone / iPad prietaise: Atsisiøsti ir ádiegti Philips In. Sight programëlæ; Susikurti paskyrà. Atnaujinkite programinæ árangà Sekite nurodymus ekrane, norëdami atnaujinti programinæ árangà. 13 Techniniai duomenys Bendra informacija AC energijos adapteris Modelis: Philips HNB050150a (a = A, B, C, D) Tiesioginio ájungimo adapteris su USB iðvesties lizdu ir skirtingais kiðtukais pagal ðalis (A = Amerika, B = Britanija, C = Australija, D = Europa). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 455739316

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag