Vartotojo vadovas PHILIPS 455733216

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 455733216. Mes tikimės kad ši PHILIPS 455733216 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 455733216.


PHILIPS 455733216 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2595 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 455733216 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455733216 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 455733216

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] 455733216 iðsijungia automatiðkai po 15 minuèiø, jei: H Muzika negroja per Bluetooth arba MP3 link laidà; Nëra áeinanèiø ar iðeinanèiø skambuèiø; Garsumo lygis yra 0. H H Per Bluetooth, sujunkite 455733216 garsiakalbá su savo Bluetooth prietaisu, tokiu kaip iPad, iPhone, Android telefonas ar neðiojamasis kompiuteris. [. . . ] Pirmà kartà sujungiant, pasirinkite Philips 455733216, norëdami pradëti suporavimà. Jei reikia, áveskite slaptaþodá. Sujungus: Mëlyna ðvieselë nuolat dega ir prietaisas pypteli. Kità kartà ájungus 455733216, garsiakalbis susijungia su paskutiniu suporuotu prietaisu automatiðkai. Norëdami prijungti 455733216 prie kito Bluetooth prietaiso, iðjunkite Bluetooth ryðá dabar naudojamame Bluetooth prietaise. Prijungus penktàjá, pirmasis bus iðtrintas. 4 Perkraukite Norëdami paðalinti suporuotus prietaisus ið savo garsiakalbio, nuspauskite ir palaikykite + ir -, kol mëlyna ðvieselë ims lëtai mirksëti. Skambuèio laukimo reþime, spauskite , norëdami perjungti tarp dviejø pokalbiø. Bus surenkamas paskutinis rinktas numeris jûsø telefone. 7 Ákraukite Vyksta ákrovimas: Balta ðvieselë mirksi. Ákrovimas baigtas: Raudona ðvieselë mirksi. 8 Apsilankykite www. philips. com/support, norëdami gauti pagalbinës informacijos 9 Techniniai duomenys Stiprintuvas Iðvesties galia: 4 x 4 W RMS Signalo / triukðmo santykis: > 75 dB AUDIO-IN: 0, 6 V RMS 22 kW Bluetooth Standartas: Bluetooth Standard Version 2. 1 + EDR Daþnis: 2. 402 ~ 2. 480 GHz ISM Band Apimtis: 10m (laisvos erdvës) Bendra informacija AC energija Ávestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 A Iðvestis: 12 V DC, 3A Ákrovimas Ne daugiau kaip 2100 mA, skirtas USB; 880 mA, skirtas energijos adapteriui (iðjungus) Matmenys Pagrindinio prietaiso (plotis x aukðtis x gylis): 198 x 210 x 117 mm Svoris Pagrindinio prietaiso: 1, 1 kg 10 Visi registruoti ir neregistruoti prekiø þenklai yra atitinkamø jø savininkø nuosavybë. [. . . ] Ákrovimas baigtas: Raudona ðvieselë mirksi. 8 Apsilankykite www. philips. com/support, norëdami gauti pagalbinës informacijos 9 Techniniai duomenys Stiprintuvas Iðvesties galia: 4 x 4 W RMS Signalo / triukðmo santykis: > 75 dB AUDIO-IN: 0, 6 V RMS 22 kW Bluetooth Standartas: Bluetooth Standard Version 2. 1 + EDR Daþnis: 2. 402 ~ 2. 480 GHz ISM Band Apimtis: 10m (laisvos erdvës) Bendra informacija AC energija Ávestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 A Iðvestis: 12 V DC, 3A Ákrovimas Ne daugiau kaip 2100 mA, skirtas USB; 880 mA, skirtas energijos adapteriui (iðjungus) Matmenys Pagrindinio prietaiso (plotis x aukðtis x gylis): 198 x 210 x 117 mm Svoris Pagrindinio prietaiso: 1, 1 kg 10 Visi registruoti ir neregistruoti prekiø þenklai yra atitinkamø jø savininkø nuosavybë. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 455733216

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag