Vartotojo vadovas PHILIPS 455733116

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 455733116. Mes tikimės kad ši PHILIPS 455733116 vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 455733116.


PHILIPS 455733116 : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (2595 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 455733116 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455733116 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 455733116

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Ámerkite pieno / vandens vamzdelá á indà su plovimo skysèiu. Pastatykite tuðèià indà po kapuèinatoriumi. Iðleiskite visà skystá per kapuèinatoriø. [. . . ] Baigus leisti plovimo skystá, kruopðèiai iðplaukite indà ir pripilkite já ðvieþio geriamojo vandens. Ámerkite vandens / pieno ásiurbimo vamzdelá á vandens indà. Pastatykite tuðèià indà po kapuèinatoriumi. Baigæ ðià procedûrà, iðjunkite kavos aparatà. Norint, kad kapuèinatorius veiktø teisingai, visos jo jungtys turi bûti visiðkai ðvarios. Tuomet prijunkite kapuèinatoriø prie aparato. Gamintojas pasilieka teisæ keisti prietaiso funkcijas be iðankstinio perspëjimo. Uþregistruokite savo prietaisà ir gaukite pagalbà internete www. philips. com/welcome 2 7 Naudojimas pirmà kartà Montavimas Áspëjimas!Montuojant kapuèinatoriø, aparatas turi bûti iðjungtas ir garø vamzdelis atvësæs. Paruoðta pieno puta bus iðleidþiama tiesiai á puodelá. Kai paruoðite reikiamà kieká pieno putos, sustabdykite iðleidimà. Po naudojimo kapuèinatoriø reikia iðvalyti kaip apraðyta skyrelyje “Valymas ir prieþiûra”. Karðto vandens paruoðimas Áspëjimas: pradþioje karðtas vanduo gali taðkytis maþomis èiurkðlëmis. Vamzdelis gali labai ákaisti – nelieskite jo plikomis rankomis. Nuimkite galvutæ su ásiurbimo vamzdeliu nuo kapuèinatoriaus. Kai paruoðite reikiamà kieká, sustabdykite iðleidimà. 6 3 Paveikslëliai Áþanga Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungæ prie Philips!Norëdami pilnai pasinaudoti Philips siûloma pagalba, uþregistruokite savo prietaisà www. philips. com/welcome. Naudojimo paskirtis Kapuèinatorius (Cappuccinatore) yra skirtas tik naudojimui buityje ir tik su ðiais aparatais: Intelia Focus, visi Syntia ðeimos modeliai (iðskyrus Syntia Cappuccino), visi Xsmall ðeimos modeliai. Nedarykite jokiø neleistinø techniniø pakeitimø, nes tai gali sukelti rimtø grësmiø! [. . . ] Nedarykite jokiø neleistinø techniniø pakeitimø, nes tai gali sukelti rimtø grësmiø!Ðiuo prietaisu neturëtø naudotis þmonës (áskaitant vaikus) su sumaþëjusiomis fizinëmis, juslinëmis ar protinëmis galimybëmis, ar turintys per maþai patirties ar þiniø, nebent juos priþiûri arba instruktuoja apie aparato naudojimà þmogus, atsakingas uþ jø saugumà. Prieþiûra ir valymas Kapuèinatorius turëtø bûti naudojamas tik su pienu ir / ar geriamuoju vandeniu. Norëdami gerai iðvalyti kapuèinatoriø, nuimkite ir iðardykite já, tuomet iðplaukite indaplovëje (neprofesionalioje). [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 455733116

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag