Vartotojo vadovas PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 42PFL5008T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 42PFL5008T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 42PFL5008T.


PHILIPS 42PFL5008T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (1848 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T (1751 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 42PFL5008T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL50x8H/12 PFL50x8K/12 PFL50x8T/12 PFL50x8T/60 PFL50x8M/08 LT Vartotojo vadovas Turinys 1 Svarbu Saugumas Prieţiūra Teisinė informacija Tvarumas Ţinynas ir palaikymas 3 3 5 6 8 10 6 Trikčių diagnostika ir šalinimas 65 Bendros problemos Su kanalais susijusios problemos Su vaizdu susijusios problemos Su garsu susijusios problemos Ryšio problemos Tinklo problemos Susisiekimas su „Philips“ 65 66 66 67 67 68 68 2 TV naudojimas TV valdikliai Ţiūrėti TV Programų vedlio rodymas 3D ţiūrėjimas „Ambilight“ Multimedijos failų leidimas Smart TV Interaktyvioji televizija 11 11 13 17 18 19 20 23 25 7 Specifikacijos Galia ir priėmimas Ekranas ir garsas Ekrano skiriamoji geba Daugialypė terpė Prijungimo galimybė Ţinyno versija 69 69 69 69 70 72 72 3 Daugiau TV funkcijų naudojimas Pause TV TV laidų įrašymas „Skype™“ naudojimas Ţaisti ţaidimus Teleteksto perţiūra Uţraktų ir laikmačių nustatymas 8 26 26 27 30 34 35 36 Rodyklė 73 4 TV nustatymų keitimas Vaizdas ir garsas Kanalai Palydovo nustatymai Kalbos nustatymai Universaliosios prieigos nustatymai Kiti nustatymai Programinės įrangos naujinimas Nustatyti viską iš naujo 38 38 40 42 44 44 46 46 47 5 TV prijungimas Apie laidus Prijungti anteną Įrenginių prijungimas Prijunkti daugiau įrenginių Prijungtų įrenginių perţiūra „EasyLink“ įrenginių nustatymas Prijungimas prie tinklo ir interneto CAM (sąlyginės prieigos modulis) prijungimas 48 48 49 49 55 58 59 61 64 LT 2 Saugumas Atsargumo priemonės Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Gedimui įvykus todėl, kad nevykdomos instrukcijos, garantija netaikoma. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV. [. . . ] Pasirinkite [Naikinti balso pranešimą]ir paspauskite OK. LT 33 Ţaisti ţaidimus Ką galite nuveikti Naudodami šį TV galite ţaisti ţaidimus, skirtus vienam arba dviem ţaidėjams, išnaudodami visą ekraną ir taikydami ţaidimams optimizuotus vaizdo nustatymus. Ko jums reikia   Prie TV prijunkite ţaidimų konsolę. TV prijungimas > Įrenginių prijungimas > Ţaidimų konsolė (Puslapis 52). Rinkinys dviem ţaidėjams PTA436 (parduodamas atskirai), skirtas ţaisti dviem ţaidėjams pilno ekrano reţimu. Ţaidimų konsolėje pasirinkite keliems arba dviem ţaidėjams skirtą ţaidimą ir pasirinkite rodymą padalintame ekrane. Norėdami matyti skirtingus vaizdus tame pačiame ekrane, uţsidėkite dviem ţaidėjams skirtus akinius. Patarimas: norėdami matyti ţaidimo meniu arba rezultatus, paspauskite OK ir perjunkite perţiūros reţimą. Ţaidimo nustatymai Ţaidimų vaizdo nustatymai Galite optimizuoti TV ekraną, kad ţaidimas vyktų be vaizdo delsos. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Vaizdas], tada paspauskite OK. Išankstiniai ţaidimų garso nustatymai Galite optimizuoti ţaidimo garso efektus. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [Garso tipas] > [Ţaidimas], tada paspauskite OK. Pastaba: pasibaigus ţaidimo seansui, vėl įjunkite įprastus garso nustatymus. Ţaidimo pradţia 1. Jei reikia, į ţaidimų konsolę įdėkite ţaidimų diską ir pasirinkite ţaidimą, kurį norite ţaisti. Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus pradėkite ţaisti. Dviejų ţaidėjų ţaidimo pilno ekrano reţimu pradţia Kai kuriuose ţaidimuose galima keleto ţaidėjų arba ţaidimo padalijus ekraną funkciją. Šio TV 3D technologija gali rodyti padalinto ekrano vaizdus kaip atskirus pilno ekrano vaizdus. Naudodami ţaidimo akinius, skirtus dviem ţaidėjams, kiekvienas ţaidėjas gali matyti skirtingą vaizdą tame pačiame TV. Jei reikia, įdėkite ţaidimo diską į ţaidimų konsolę. LT 34 Pasirinkite puslapį Ţiūrėdami kanalus, kuriais transliuojamas teletekstas, galite perţiūrėti ir teletekstą. Pasirinkite puslapį vienu iš nurodytų būdų:  įveskite puslapio numerį Skaičių mygtukai.  Norėdami perţiūrėti ankstesnį arba paskesnį puslapį paspauskite CH + / CH -.  Paspauskite Spalvoti mygtukai, norėdami pasirinkti spalvinį elementą.  Teleteksto kalba Ţiūrėdami skaitmeninius TV kanalus, kurių transliuotojai siūlo skirtingas teleteksto kalbas, galite pasirinkti norimas pagrindinę ir antrinę kalbas. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai]. Pasirinkite [Kalbos] > [Pirminis teletekstas] arba [Antrinis teletekstas]. Pasirinkite parinktį:  [Sustabd. puslapis] / [Atšaukti puslapio fiksavimą]: uţfiksuoti arba paleisti dabartinį puslapį. ekranas] / [Visas ekranas]: įjungti arba išjungti dvigubo ekrano teletekstą. [. . . ]  Atnaujinkite TV įdiegdami naujausią programinę įrangą, kad uţtikrintumėte optimalią naršymo spartą. Jei ryšys su kompiuteriu yra belaidis, kaip pagerinti iš kelvedţio į TV perduodamų signalų kokybę, ţr.  Įsitikinkite, kad belaidţio tinklo netrikdo mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti arti esantys „Wi-Fi“ įrenginiai.  Jei belaidis tinklas neveikia, išbandykite laidinio tinklo ryšį. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag