Vartotojo vadovas PHILIPS 42PDL6907T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 42PDL6907T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 42PDL6907T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 42PDL6907T.


PHILIPS 42PDL6907T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (8727 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 42PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)
   PHILIPS 42PDL6907T (7785 ko)
   PHILIPS 42PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 42PDL6907T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] #$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -. /0)1)2)34. 0)4. '3 3 Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Ap!valga 3 Smart TV 3 App Gallery (program!galerija) 3 Nuomojami vaizdo "ra#ai 3 Online TV 3 Socialiniai tinklai 4 Skype 4 I#manieji telefonai ir plan#etiniai kompiuteriai 4 Pause TV ir "ra#ymas 4 $aidimai 4 EasyLink 5 Nustatymas 6 Patarimai d%l vietos parinkimo 6 Maitinimo laidas 6 Antena 6 Tinklas 6 &rengini!prijungimas 8 S'rankos meniu 16 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 16 Sauga ir prie(i)ra 17 Televizorius 19 &jungimas 19 Nuotolinis valdymas 19 $i)r%ti TV 21 TV gidas 27 Perjungti " "renginius 28 Subtitrai ir kalbos 29 Laikma*iai ir laikrodis 30 Vaizdo nustatymai 31 Garso nustatymai 32 Ambilight nustatymai 33 Universali prieiga 34 3D 36 Ko jums reikia 36 J)s!3D akiniai 36 3D (i)r%jimas 36 Optimalus 3D (i)r%jimas 36 Pavojus sveikatai 37 3D akini! [. . . ] Kai laikas skai*iuojamas atgal, visada galite i%jungti televizori" anks*iau arba i% naujo nustatyti laik!. Laikrodis Originalo kalba Jeigu skaitmeniniu kanalu transliuojama programos arba filmo originalo kalba, galite nustatyti televizori", kad automati%kai $jungt" %i!Nustatykite originalo kalbos parinkt$ „)jungti“, kad gal&tum&te #i'r&ti dubliuot!2 – pasirinkite Kanal" nustatymai, Kalbos > Originalo kalba ir paspauskite OK. Garso #ra$o kalbos &mon'ms, kuri" klausa ar reg'jimas sutrik( Kai kurie skaitmenin&s televizijos kanalai transliuoja specialius garso $ra%us ir subtitrus, skirtus asmenims, kuri" klausa ar reg&jimas sutrik(. Pagalboje paspauskite L S!ra$as ir #i'r&kite Universali prieiga, nor&dami rasti daugiau informacijos. Nor&dami su#inoti, kiek valand", paspauskite GUIDE ir TV gide pamatysite, kiek valand". Kai kuriose %alyse skaitmenin&se transliacijose nesiun*iama koordinuoto universalaus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko nustatymo gali b'ti nepaisoma ir televizorius gali rodyti neteising!Nor&dami pakoreguoti televizoriaus laikrod$, paspauskite h, pasirinkite S S!ranka ir paspauskite OK. Pasirinkite TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Laikrodis ir pasirinkite Pagal $al#. Jei $ra%ote programas su „Smart TV“, naudodami %ra$ym!, rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu b'du. I$jungimo laikmatis Jeigu 4 valandas nuotolinio valdymo pulte nepaspausite jokio mygtuko arba jeigu televizorius negaus $vesties signalo ir 10 minu*i" jokios komandos i% nuotolinio valdymo pulto, taupydamas energij!Jei televizori" naudojate kaip monitori" arba televizoriui #i'r&ti naudojate skaitmenin$ imtuv!(pried&l$ – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite i%jungti automatinio i%jungimo funkcij!. Nor&dami deaktyvinti, paspauskite h, pasirinkite S S!ranka ir paspauskite OK. Pasirinkite TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > I$jungimo laikmatis ir nustatykite slankiklio juost!Pagalboje paspauskite L S!ra$as ir #i'r&kite Energijos taupymas, nor&dami rasti daugiau informacijos apie aplinkai draugi%kus televizoriaus nustatymus. Meniu kalba Nor&dami pakeisti televizoriaus meniu ir prane%im" kalb!2 – pasirinkite TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Meniu kalba ir paspauskite OK. kart") u#darykite meniu. 30 Televizorius / Vaizdo nustatymai 3. 8 Vaizdo nustatymai Vaizdo nustatymai Vaizdo meniu galite po vien!Nor"dami atidaryti Vaizdo nustatymus, paspauskite h, pasirinkite S S!ranka ir paspauskite OK. • Vaizdo stilius Pagalboje paspauskite L S!ra"as ir #i$r"kite Vaizdo stilius, nor"dami su#inoti, kaip koreguoti vaizdo stiliaus nustatymus. • (3D) Fono ap"vietimas Nustato fono ap%vietimo kontrasto lyg&. • Rai"kumas Nustatomas smulki' detali' rai%kumo lygis. [. . . ] Ie%komos informacijos galite rasti tem" s&ra%e arba skaityti pagalb& kaip knyg& su skyriais. Pagalbos atidarymas Paspauskite h, kad atsidaryt" pagrindinis meniu. Nor#dami per!i(r#ti ab#c#lin$ tem" s&ra%&, pasirinkite skirtuk& L S"ra!as meniu juostoje. Nor#dami skaityti pagalb& kaip knyg&, meniu juostoje pasirinkite B Knyga. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 42PDL6907T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag