Vartotojo vadovas PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai NEPAMIRŠKITE: VISADA PERSKAITYKITE VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ PRIEŠ PIRKDAMI !!!

Rėmėjų nuorodos

Jei šis dokumentas atitinka, vartotojo instrukcija ar vadovo vadovą, įrenginio bruožus, schemas, kurių ieškote, atsisiūskite jį dabar. Lastmanuals suteikia jums greita ir lengvą priėjimą prie vartotojo vadovo PHILIPS 32PFL6007T. Mes tikimės kad ši PHILIPS 32PFL6007T vartotojo instrukcija bus jums naudinga.

Lastmanuals padės atsisiūsti vartotojo instrukciją PHILIPS 32PFL6007T.


PHILIPS 32PFL6007T : Atsisiūskite užbaigtą vartotojo instrukciją (8839 Ko)

Jūs taip pat galite atsisiūsti kitus vadovus susijusius su šiuo produktu

   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T (8031 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Anotacija vartotojo instrukcija PHILIPS 32PFL6007T

Išsamios naudojimo instrukcijos yra Vartotojo Instrukcijose

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Naudotojo vadovas Turinys 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Ap!valga 2 Smart TV 2 App Gallery (program!galerija) 2 Nuomojami vaizdo "ra#ai 2 Online TV 2 Socialiniai tinklai 3 Skype 3 I#manieji telefonai ir plan#etiniai kompiuteriai 3 Pause TV ir "ra#ymas 3 $aidimai 3 EasyLink 4 Nustatymas 5 Patarimai d%l vietos parinkimo 5 Maitinimo laidas 5 Antena 5 Tinklas 5 &rengini!prijungimas 7 S'rankos meniu 15 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 15 Sauga ir prie(i)ra 16 Televizorius 18 &jungimas 18 Nuotolinis valdymas 18 $i)r%ti TV 20 TV gidas 27 Perjungti " "renginius 28 Subtitrai ir kalbos 28 Laikma*iai ir laikrodis 29 Vaizdo nustatymai 30 Garso nustatymai 31 Ambilight nustatymai 32 Universali prieiga 33 3D 35 Ko jums reikia 35 J)s!3D akiniai 35 3D (i)r%jimas 35 Optimalus 3D (i)r%jimas 35 Pavojus sveikatai 36 3D akini! [. . . ] Nor)dami su(inoti, ar kanalas yra analoginis, ar skaitmeninis, 'junkite kanal$ ir atidarykite B%sen#Parink&i$ menu. Skaitmeniniuose kanaluose gali b"ti 'diegta keletas programos subtitr!2 ­ pasirinkite Kanal$ nustatymai ir Kalbos > Pagrindiniai subtitrai arba Antriniai subtitrai, paspauskite OK. 1 ­ paspauskite o OPTIONS 2 ­ pasirinkite Subtitr$ kalba ir, pasirink% kalb$, kuri$ norite laikinai naudoti, paspauskite OK. Originalo kalba Jeigu skaitmeniniu kanalu transliuojama programos arba filmo originalo kalba, galite nustatyti televizori!, kad automati#kai 'jungt!Nustatykite originalo kalbos parinkt' , , *jungti", kad gal)tum)te (i"r)ti dubliuot$ film$ originalo kalba (jeigu originalo kalba transliuojama). 2 ­ pasirinkite Kanal$ nustatymai, Kalbos > Originalo kalba ir paspauskite OK. 3 ­ pasirinkite 'jungti arba I"jungti ir paspauskite OK. Garso !ra"o kalbos (mon)ms, kuri$ klausa ar reg)jimas sutrik* Kai kurie skaitmenin)s televizijos kanalai transliuoja specialius garso 'ra#us ir subtitrus, skirtus asmenims, kuri!Pagalboje paspauskite L S#ra"as ir (i"r)kite Universali prieiga, nor)dami rasti daugiau informacijos. Meniu kalba Nor)dami pakeisti televizoriaus meniu ir prane#im!2 ­ pasirinkite TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > Meniu kalba ir paspauskite OK. 4 ­ paspausdami b (jeigu reikia, kelet$ kart!) u(darykite meniu. Garso !ra"o kalba Skaitmenin)s televizijos kanalai gali transliuoti kelet$ programos garso 'ra#!Televizorius / Laikma+iai ir laikrodis 29 I!jungimo laikmatis Naudodami i!sijungimo laikmat", galite nurodytu laiku perjungti televizori# " parengties re$im%. Nor&dami nustatyti i!sijungimo laikmat", paspauskite h, pasirinkite S S"ranka ir paspauskite OK. Pasirinkite TV nustatymai > Bendrieji nustatymai > I!sijungimo laikmatis. Naudodami slankiklio juost% galite nustatyti laik% iki 180 minu'i# 5 minu'i# intervalais. Jeigu nustatysite 0 minu'i#, i!sijungimo laikmatis bus i!jungtas. Kai laikas skai'iuojamas atgal, visada galite i!jungti televizori# anks'iau arba i!naujo nustatyti laik%. 3. 8 Vaizdo nustatymai Vaizdo nustatymai Vaizdo meniu galite po vien% reguliuoti visus vaizdo nustatymus. Nor&dami atidaryti Vaizdo nustatymus, paspauskite h, pasirinkite S S"ranka ir paspauskite OK. · Vaizdo stilius Pagalboje paspauskite L S"ra!as ir $i(r&kite Vaizdo stilius, nor&dami su$inoti, kaip koreguoti vaizdo stiliaus nustatymus. · (3D) Fono ap!vietimas Nustato fono ap!vietimo kontrasto lyg". · Triuk!mo slopinimas Filtruoja ir suma$ina vaizdo triuk!m% ekrano rodinyje. [. . . ] Ie%komos informacijos galite rasti tem" s&ra%e arba skaityti pagalb& kaip knyg& su skyriais. Pagalbos atidarymas Paspauskite h, kad atsidaryt" pagrindinis meniu. Nor#dami per!i(r#ti ab#c#lin$ tem" s&ra%&, pasirinkite skirtuk& L S"ra!as meniu juostoje. Nor#dami skaityti pagalb& kaip knyg&, meniu juostoje pasirinkite B Knyga. [. . . ]

NELEIDŽIAMA ATSISIŪSTI VARTOTOJO INSTRUKCIJOS PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals siūlo visuomeninį dalinimasi paslaugomis, saugoti ir ieškoti vadovų susijusių su programinę įranga ir įrenginiais: vartotojo taisyklės, savininko vadovai, greito paleidimo taisyklės, techniniai apibūdinimai
Bet kuriuo atveju Lastmanuals nėra atsakingi, jei dokumentas kurio ieškote yra neprieinamas, neužbaigtas, kita kalba nei reikalaujate ar modelis ar kalba neatitinka apibūdinimo. Lastmanuals neteikia vertimo paslaugų

Spauskite "Atsisiūsti vartotojo vadovą" šios sutarties pabaigoje, jei jums priimtinos taisyklės, vadovo atsiuntimas prasidės

Ieškokite vartotojo vadovo

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Nurodyti prekės ženklai yra savininkų nuosavybė

flag